HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eraüldhariduskoolidele tegevuskulude toetuse andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2017, 33

Eraüldhariduskoolidele tegevuskulude toetuse andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.03.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega määratakse kindlaks Kanepi valla eelarvest eraüldhariduskooli pidajale tegevuskulude katmiseks toetuse andmise tingimused ja kord ajavahemikul 01. jaanuar 2017 kuni 31. detsember 2019.

§ 2.  Eraüldhariduskool

  Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, mis tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

§ 3.  Erakooli tegevuskuludes osalemise tingimused

  Kanepi vald osaleb erakooli tegevuskulude katmises, kui:
 1) erakooli pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
 2) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba;
 3) erakooli pidajal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
 4) erakoolis õppiva õpilase (edaspidi toetatav õpilane) enda ja vähemalt ühe tema seadusliku esindaja (edaspidi vanem) elukoha andmetena on rahvastikuregistrisse kantud Kanepi vald;
 5) toetatava õpilase andmed on kantud Eesti hariduse infosüsteemi EHIS;
 6) riik ei maksa õpilase eest õppekoha tegevuskulude katmiseks toetust täies ulatuses.

§ 4.  Erakooli tegevuskulude toetuse suurus ja tasumise kord

 (1) Erakooli tegevuskulude toetuse suurus kalendrikuus õpilase kohta saadakse Vabariigi Valitsuse poolt kulude katmise kalendriaastaks kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäärast riigi poolt erakooli pidajale makstava õppekoha tegevuskulu toetuse lahutamisel.

 (2) Kui õpilane alustab või lõpetab erakoolis õppimise kalendrikuu kestel, kaetakse erakooli tegevuskulusid päevamäära alusel, lähtudes tööpäevade arvust, mil õpilane vastavas kuus õppekohta kasutas.

 (3) Tegevuskulude toetust makstakse erakooli pidaja poolt esitatud arve alusel üks kord kalendrikuus.

 (4) Kui pärast erakoolile tegevuskulude väljamaksmist selgub, et tegevuskulude maksmise aluseks olevad tingimused ei olnud täidetud, on vallavalitsusel õigustasaarveldada aluseta makstud tegevuskulud väljamaksmisele kuuluva summaga või nõuda aluseta väljamakstud tegevuskulud tagasi.

§ 5.  Erakooli pidaja teavitamiskohustus

  Erakooli pidaja on kohustatud vallavalitsust viivitamatult teavitama kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida käesolevas määruses nimetatud toetuse andmise lõpetamise, sealhulgas toetavatest õpilastest, kes on õppimise lõpetanud.

§ 6.  Järelevalve

 (1) Järelevalvet määruses sätestatud tingimuste täitmise üle teostab vallavalitsus.

 (2) Vallavalitsusel on õigus igal ajal kontrollida toetuse maksmise aluseks olevate tingimuste täitmist ja toetuse kasutamise sihtotstarbelisust, nõudes valla eelarvest toetatava erakooli pidajalt haridusteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide esitamist.

§ 7.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2017.

 (3) Määrus kehtib 31. detsembrini 2019.

Arno Kakk
vallavolikogu esimees