ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Väljaandja:Võhma Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2017, 36

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 23.03.2016 nr 11
RT IV, 29.03.2016, 173
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.03.2017RT IV, 29.03.2017, 1201.04.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse arvestamise ja määramise aluseks olevad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad Võhma linnas.

§ 2.   Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse paragrahvi 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle linnavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

  (2) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel arvestades kehtestatud eluruumi alaliste kulude piirmäärasid.

  (3) Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks avalduse (Lisa 1 Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus) hiljemalt 20. kuupäevaks linnavalitsusele koos sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud dokumentidega. Esmakordsel taotlemisel tuleb avaldusele lisada andmed taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis oleva vara kohta (Lisa 2 Toimetulekutoetuse taotleja ja tema pere andmed, I ja II osa).
[RT IV, 29.03.2017, 12 - jõust. 01.04.2017]

§ 3.   Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Üür kuni 1 eurot 1 m2 kohta.

  (2) Korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 0,70 eurot 1 m2 kohta kuus.
[RT IV, 29.03.2017, 12 - jõust. 01.04.2017]

  (3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 0,70 eurot 1 m2 kohta kuus.

  (4) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 12 eurot perekonnaliikme kohta kuus.
[RT IV, 29.03.2017, 12 - jõust. 01.04.2017]

  (5) Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus 1 m2 kohta kuus järgnevalt:
  1) kaugküttega elamutes kütte eest kuni 3,30 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
  2) kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega eluruum) kuni 3,30 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus kütteperioodi jooksul (9 kuud – 01.09.–31.05.);
  3) juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva kütteperioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  4) elektrienergia kulu eluruumi elektriküttele võetakse arvesse juhul, kui ainus eluruumi kütmiseks kasutatav kütteviis on statsionaarne elektriküte. Antud kulude arvestamine toimub kütteperioodi jooksul (01.09.–31.05.).
[RT IV, 29.03.2017, 12 - jõust. 01.04.2017]

  (6) Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 8 eurot perekonnaliikme kohta kuus.

  (7) Elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 20 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 14 eurot iga järgneva perekonnaliikme kohta kuus.
[RT IV, 29.03.2017, 12 - jõust. 01.04.2017]

  (8) Tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuludokumendi alusel kuni 6,40 eurot ühe perekonnaliikme kohta kuus, iga järgneva perekonnaliikme kohta lisandub 4,80 eurot kuus.

  (9) Maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,15 eurot 1 m2 kohta kuus.

  (10) Hoonekindlustuse kulu 0,15 eurot 1 m2 kohta kuus.

  (11) Tegelik olmejäätmete veotasu, kuid mitte rohkem kui 2 eurot ühe perekonnaliikme kohta kuus.

  (12) Eluruumi alaliste kulude varasemat võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate kulude hulka.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrust rakendatakse 1. aprillist 2016.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa 1 Toimetulekutoetuse taotlemise avaldus
[RT IV, 29.03.2017, 12 - jõust. 01.04.2017]

Lisa 2 Taotleja ja tema pere andmed I ja II osa

/otsingu_soovitused.json