Ehitus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna korteriühistute territooriumil parklate ehitamise, kvartalisiseste teede ning sissesõiduteede remonttööde teostamise toetamise kord

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2017, 38

Narva-Jõesuu linna korteriühistute territooriumil parklate ehitamise, kvartalisiseste teede ning sissesõiduteede remonttööde teostamise toetamise kord

Vastu võetud 13.03.2017 nr 83

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Narva-Jõesuu linna korteriühistute (edaspidi taotleja) territooriumil parklate ehitamise, kvartalisiseste teede ja sissesõiduteede ning tee/parkla tsoonis asuvate välisvalgustussüsteemide remont-ja ehitustööde toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib loetletud tööde sihtotstarbelist toetamist (edaspidi toetus) linnaeelarvest.

  (2) Korras sätestatakse toetuse eesmärgid, toetatavad tegevused, nõuded toetuse taotlejale ja esitatavale taotlusele, toetuse suurus, taotluse menetlemine ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord.

  (3) Toetust on õigus saada kõigil Narva-Jõesuu linnas asutatud ja tegutsevatel korteriühistutel.

  (4) Toetust eraldatakse Narva-Jõesuu linna eelarves ettenähtud vahendite piires.

  (5) Ühele taotlejale eraldatakse toetust mitte rohkem kui üks kord eelarveaastas.

  (6) Taotluste läbivaatamiseks moodustab linnavalitsus komisjoni, mille koosseis kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega.

§ 2.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust võivad taotleda need korteriühistud, mille korteriomanikest on vähemalt 60% registreerinud elukohana Eesti rahvastikuregistris Narva-Jõesuu linna.

  (2) Parkla ehitamise toetust taotleval korteriühistul on olemas korteriühistu üldkoosoleku poolt heaks kiidetud parkla ptojekt.

  (3) Toetust ei saa taotleda korteriühistu, millel on ametlikult fikseeritud kehtiv ehitusseadustiku või Narva-Jõesuu linna õigusaktide rikkumine, maksmata jäetud riiklikud ja kohalikud maksud või mitmekordselt tuvastatud dokumentaalselt fikseeritud heakorraeeskirjade nõuete mittetäitmine.

§ 3.   Toetuse eesmärgid

  Toetus on ettenähtud tegevuseks, mille eesmärgiks on taotleja territooriumile parkla ehitamine, kvartalisisese tee või sissesõidutee remont.

§ 4.   Toetava tegevuse nõuded

  Toetatavad tegevused peavad vastama järgmistele nõuetele:
  1) tegevust viiakse läbi või see on kavandatud Narva-Jõesuu linna jooksval eelarveaastal;
  2) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil ja on suunatud korra §-s 3 toodud eesmärkidele;
  3) tegevuse eesmärk on selge ja tööde vajalikkus sihtgrupile on põhjendatud;
  4) tegevuskulud peavad olema vastavuses heade finantsjuhtimise põhimõtetega.

§ 5.   Taotlusele esitatavad nõuded

  Korra §-s 3 toodud eesmärgil toetuse taotlemisel esitatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) järgmised dokumendid:
  1) taotleja üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust jooksval aastal ehitus- ja remonttööde läbiviimiseks, mille toetamiseks on taotlus esitatud. Otsus peab sisaldama infot töö sisu, tööde läbiviimise tähtaja ja taotleja poolse omafinantseerimise mahtu;
  2) eelarve ehitus-ja remonditööde tegemiseks ja selle aluseks võetud pakkumused (vähemalt 3 pakkumust);
  3) ehitusluba või kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek ehitus- ja remonttööde teostamiseks, kui see on tööde tegemiseks ehitusseadustiku järgi nõutav, ning omanikujärelevalve olemasolu kinnitus.

§ 6.   Taotluse menetlus

  (1) Taotluse esitamise tähtaeg on 1. mai.

  (2) Komisjon arutab tähtajaks laekunud taotlused läbi 30 kalendripäeva jooksul.

  (3) Vajadusel võib komisjon nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (4) Komisjon esitab linnavalitsusele ettepanekud taotluste rahuldamiseks või mitterahuldamiseks ja toetuse eraldamiseks.

  (5) Komisjoni poolt esitatud ettepanekute alusel võtab linnavalitsus vastu korralduse linna eelarves ettenähtud vahendite piires toetuse eraldamiseks või eraldamata jätmiseks ja finantseerimislepingu sõlmimiseks.

  (6) Kui taotleja jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, annab komisjon taotlejale kuni 7 kalendripäeva pikkuse tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ja teatab, et puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmise korral jäetakse taotlus läbi vaatamata. Esitatud taotlust ei tagastata.

  (7) Komisjon jätab taotluse läbi vaatamata juhul, kui:
  1) taotluse esitaja ei vasta korra §-s 2 sätestatud tingimustele;
  2) taotleja on esitanud valeandmeid;
  3) taotleja jätab taotluses või dokumentides esinevad puudused tähtajaks kõrvaldamata.

  (8) Toetuse summa ühe taotleja kohta moodustab kuni 25% tööde üldmaksumusest.

  (9) Kulutuste tegemine enne linnavalitsuse korralduse vastuvõtmist taotluse rahuldamise kohta toimub taotleja omavastutusel.

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  (1) Rahaliste vahendite eraldamise korralduse alusel sõlmitakse linnavalitsuse ja taotleja vahel finantseerimisleping.

  (2) Kui toetuse saaja ei allkirjasta lepingut ühe kuu jooksul linnavalitsuse korralduse kättesaamise päevast arvates, on linnavalitsusel õigus tühistada korraldus toetuse andmise kohta.

  (3) Finantseerimislepinguga ettenähtud summade väljamaksmise kohustuslikuks tingimuseks on tellija ja täitja esindajate poolt allkirjastatud teostatud tööde üleandmis-vastuvõtmise akti koopia esitamine, kasutusluba (juhul, kui seda nõuab seadus), täitja poolt väljastatud arvete koopiad ja nende tasumist vähemalt 70% ulatuses kinnitavad dokumendid.

§ 8.   Kontroll toetuse kasutamise üle

  Linnavalitsusel on õigus kontrollida antud toetuse sihtotstarbelist kasutamist ja finantseerimislepingu tingimuste täitmist.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalle Kekki
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json