Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Räpina valla eelarvest toetuste maksmise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2018, 14

Räpina valla eelarvest toetuste maksmise kord

Vastu võetud 21.03.2018 nr 12
, rakendatakse alates 1.04.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärk on toetada ja soodustada õigustatud isikute (edaspidi isik) toimetulekut või kompenseerida toetuse saajale osutatud teenuste kulusid.

  (2) Räpina valla eelarvest toetuste maksmise kord (edaspidi kord) reguleerib Räpina valla eelarvest toetuste maksmiseks planeeritud rahaliste vahendite kasutamist ning toetuste taotlemist, määramist ja maksmist.

§ 2.   Toetust taotlema õigustatud isik

  (1) Toetust võib taotleda füüsiline isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregistri) andmetel on Räpina vallas ning kes elab alaliselt nimetatud aadressil. Alalise elamise kontrollmehhanismiks on vestlused naabritega, erinevatel aegadel teostatud kodukülastused vms.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut ei rakendata korra paragrahvi 3 lõike 2 punktides 6 ja 10 nimetatud toetuste taotlemisel.

§ 3.   Toetuste liigid

  (1) Toetus on valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest makstav rahaline või mitterahaline toetus isikule või perekonnale.

  (2) Räpina valla eelarvest makstakse järgmisi toetusi:
  1) sünnitoetus;
  2) lasteaialapse toitlustustoetus;
  3) koolitoetus;
  4) kooli lõpetaja toetus;
  5) toetus lapse nägemist korrigeeriva abivahendi soetamiseks;
  6) jõulutoetus (kommipakk);
  7) saunapileti toetus;
  8) eakate õnnitluskaart;
  9) toetus elamu välisilme parandamiseks;
  10) matusetoetus.

2. peatükk TOETUSTE LIIGID 

§ 4.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust makstakse lapse ühele hooldusõigusega vanemale, kui lapse esmane elukoht registreeritakse Räpina vallas.

  (2) Sünnitoetust makstakse välja kahes osas: esimene osa summas 300 eurot makstakse peale lapse sünni registreerimist, teine osa summas 200 eurot makstakse lapse üheaastaseks saamisel taotluse alusel ning sünnitoetuse teine osa makstakse välja tingimusel, et ühe vanema ja lapse elukoht rahvastikuregistri järgi on jätkuvalt kogu toetuse maksmise perioodil olnud Räpina vallas.

  (3) Mitmike sünni korral makstakse sünnitoetust iga lapse kohta vastavalt lõikes 1 toodud tingimustele.

  (4) Sünnitoetust saama õigustatud isikule antakse üle vallavanema ja volikogu esimehe pidulikul vastuvõtul lapse nime ja sünnidaatumiga graveeritud hõbelusikas.

  (5) Taotleja (hooldusõigusega ema) surma korral või juhul, kui ema ei ole soovinud endale lapse hooldusõigust, ema suhtes on lapse hooldusõigus peatatud või emalt on lapse hooldusõigus ära võetud, makstakse sünnitoetus hooldusõigusega lapse isale, eestkostjale, hooldusperelepingu alusel määratud hoolduspere vanemale või ülalpidamiskohustusega isikule, kelle juures laps elab ning kes tegeleb lapse kasvatamisega, kui ema elukoht oli määratletud Räpina vallas.

  (6) Juhul, kui lapse eestkoste õigus on antud kohtumääruse alusel Räpina Vallavalitsusele ning laps on hooldusele paigutatud riiklikule hoolekandele, sünnitoetust välja ei maksta.

  (7) Sünnitoetust ei maksta, kui laps sünnib elusalt, kuid sureb enne sünni registreerimist või sünnib surnult.

§ 5.   Lasteaialapse toitlustustoetus

  (1) Toetus määratakse ühe toidupäeva kohta toitlustustoetuse määras igale Räpina valla lasteaias käivale lapsele, kes sööb lasteaias lõunatoitu.

  (2) Toetus makstakse lasteaias toitlustatud laste nimekirja ja toidupäevade arvu alusel toitlustajale.

  (3) Lasteaialaste toitlustustoetuse määr on 0,20 eurot iga lõunatoidu kohta.

§ 6.   Koolitoetus

  (1) Toetust makstakse Räpina valla munitsipaalkooli õpilase ühele hooldusõigusega vanematest, lapse eestkostjale, isikule, kelle juures laps elab perekonnas hooldamise lepingu alusel või kellel on lapse ülalpidamiskohustus ning kes seetõttu tegeleb lapse kasvatamisega (edaspidi lapsevanem).

  (2) Toetus makstakse 10. septembri seisuga Eesti Hariduse Info Süsteemi (EHIS) kantud andmete alusel septembrikuu jooksul.

  (3) Koolitoetuse suurus on 50 eurot.

  (4) Toetuse saamiseks esitavad lapsevanemad algava õppeaasta 1. septembriks koolile ühe vanema nime ja pangakonto numbri, kuhu toetus kanda. Kool edastab vanemate andmed vallavalitsusele, kus ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik (edaspidi menetleja) kontrollib kooliminejate vastavust EHIS andmetega.

  (5) Nõustamiskomisjoni soovitusel Räpina vallast väljaspoole asuvatesse koolidesse õppima asuvate laste vanemad esitavad toetuse saamiseks taotluse vallavalitsusele.

§ 7.   Kooli lõpetaja toetus

  (1) Toetust makstakse Räpina valla munitsipaalkoolide lõpetajatele.

  (2) Toetuse saamiseks esitavad lõpetajad kooli kantseleisse oma pangakonto numbri. Kool edastab lõputunnistuse saavate õpilaste nimed ja pangakontode numbrid vallavalitsusele, kus menetleja korraldab toetuse maksmise vastavalt käesolevale korrale.

  (3) Põhikooli lõpetaja toetus on 50 eurot.

  (4) Gümnaasiumi lõpetaja toetus on 100 eurot.

§ 8.   Toetus lapse nägemist korrigeeriva abivahendi soetamiseks

  (1) Toetus määratakse üks kord aastas nägemist korrigeeriva abivahendi soetamiseks koolieelikutele või Räpina valla munitsipaalkooli õpilastele, kes õpivad statsionaarse õppekava alusel ning kel esineb vajadus nägemist korrigeerida.

  (2) Toetuse saamiseks esitab lapsevanem taotluse vallavalitsusele koos kulusid tõendava dokumendiga.

  (3) Toetus lapse nägemist korrigeeriva abivahendi soetamiseks on 50 eurot.

§ 9.   Jõulutoetus (kommipakk)

  (1) Jõulutoetus mitterahalise toetusena (kommipakk) antakse lastele igal aastal alates esimesest eluaastast kuni Räpina valla munitsipaalkooli lõpetamiseni.

  (2) Valla lastekaitsespetsialist koostab rahvastikuregistri andmetel toetuse saajate nimekirjad, korraldab kommipakkide tellimise ning toimetamise Räpina valla lasteaedadesse ning valla munitsipaalkoolidesse.

  (3) Kodustele lastele antakse kommipakid üle koduste laste jõulupeol, kuhu kutsutakse lapsed kutsetega; lasteaialastele antakse kommipakid lasteaia jõuluüritusel ning valla munitsipaalkoolide õpilased saavad pakid kätte kooli jõuluüritusel.

  (4) Jõulutoetuse (kommipakk) kättesaamine toimub kuni järgmise aasta veebruarikuu viimase tööpäevani.

§ 10.   Saunapileti toetus

  (1) Toetus määratakse Räpina üldsaunas käivale pensionärile või osalise/puuduva töövõimega isikule pensioni, osalist/puuduvat töövõimet tõendava dokumendi alusel.

  (2) Toetus makstakse igakuiselt Räpina valla sauna haldajale toetust saama õigustatud isikute nimekirja ja arve alusel.

  (3) Saunapileti toetuse määr on 0,60 eurot sauna kasutuskorra kohta.

§ 11.   Eakate õnnitluskaart

  (1) Eakate õnnitluskaart mitterahalise toetusena saadetakse valla eakatele, kes jooksval aastal saavad 70-aastaseks, 75-aastaseks ja igal sünnipäeval alates 80 -ndast eluaastast.

  (2) Valla registripidaja koostab rahvastikuregistri andmetel toetuse saajate nimekirjad, sekretär-asjaajaja korraldab õnnitluskaardi saatmise eakateni.

§ 12.   Toetus elamu välisilme parandamiseks

  (1) Toetuse maksmise eesmärgiks on Räpina valla üldilme parandamine ning majaomanike ergutamine elamute korrastamiseks.

  (2) Toetuse maksimaalseks määraks on 100 eurot. Toetuse suuruse otsustab vallavalitsus sõltuvalt teostatud tööde mahust, toetuse taotlejate arvust ning elamute välisilme parandamiseks tehtud kulutustest.

  (3) Toetust võib taotleda elamu omanik või volitatud esindaja.

  (4) Taotlusi toetuse saamiseks on võimalik esitada igal aastal septembrikuu viimase tööpäevani.

  (5) Toetuse taotleja esitab koos taotlusega elamu üldilme parandamiseks tehtud kulutusi tõendavad dokumendid.

  (6) Taotlust tehtud kulutuste kompenseerimiseks on sama elamu kohta võimalik esitada üks kord viie aasta jooksul.

  (7) Vallavalitsus moodustab komisjoni elamute üle vaatamiseks, teostatud tööde tegelikkusele vastavaks kinnitamiseks ning ettepanekute tegemiseks toetuse maksmiseks või maksmisest keeldumiseks.

  (8) Vallavalitsuse moodustatud komisjon hindab toetuse saamiseks esitatud taotluse vastavust teostatud töödele iga aasta oktoobrikuu jooksul ning esitab vallavalitsusele 1. novembriks ettepanekud toetuse maksmise, maksmisest keeldumise ning toetuse suuruse kohta.

  (9) Vallavalitsus määrab toetuse suuruse komisjoni ettepaneku alusel.

§ 13.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetus on matusekulude osaliseks kompenseerimiseks matuse korraldajale makstav ühekordne toetus, mida makstakse riigieelarvest vallaeelarvesse eraldatud vahenditest. Matuse korraldaja on isik, kes kannab lahkunu matmise korraldamise kulud.

  (2) Matusetoetust makstakse isiku, kelle elukoht rahvastikuregistris oli määratletud Räpina vallas, surma korral matuse korraldajale esitatud taotluse alusel.

  (3) Matusetoetuse suurus on 250 eurot.

  (4) Matusetoetust ei maksta kohtu poolt isiku surnuks tunnistamise korral, ka juhul, kui matusekorraldajaks on vallavalitsus, käsitletava surmajuhtumi korral on matusetoetus juba eelnevalt määratud või kui käesoleva korraga kehtestatud nõudeid ei ole täidetud.

  (5) Matusetoetust ei maksta välja, kui vallavalitsus on teinud lahkunu transpordi ja matmisega seotud kulutusi.

  (6) Vallavalitsuse korraldatud lahkunu matmisega seotud kulud kaetakse täies ulatuses matusetoetuse vahenditest.

  (7) Matusetoetuse maksmist korraldab toetuste menetleja matuse korraldaja taotluse alusel.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, TAOTLUSE MENETLEMINE, TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 14.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab isik vallavalitsusele allkirjastatud taotluse paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud taotluse elektrooniliselt.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi;
  2) taotleja isikukood;
  3) taotleja kontaktandmed (kontaktaadress, telefon, elektrooniline postiaadress);
  4) toetuse liik;
  5) toetuse kättesaamise viis;
  6) taotleja nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

  (3) Toetuse taotlus registreeritakse vallavalitsuse asjaajamist reguleerivas korras ning edastatakse ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutavale ametnikule (menetlejale).

  (4) Taotlust toetuste määramiseks on taotlejal võimalik esitada kuni kolm kuud pärast toimingut, millega seoses toetust taotletakse.

§ 15.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse vaatab läbi menetleja, kes kontrollib taotluse vastavust käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

  (2) Kui taotluses on jäetud esitamata nõutud andmed taotluse lahendamise seisukohalt oluliste asjaolude kohta, taotluses on muid puudusi või on vajalik esitada täiendavaid andmeid, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mistõttu pikeneb taotluse menetluse aeg.

  (3) Kui puudusi ei kõrvaldata tähtajaks, võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

  (4) Menetlustoimingud viiakse läbi 30 päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

§ 16.   Toetuse määramine

  (1) Toetuse määramise otsustab taotluse menetleja taotluse või taotlejate nimekirja alusel, v.a paragrahvi 3 lõike 2 punktides 8 ja 9 nimetatud toetuste korral.

  (2) Toetuse määramisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega menetleja seisukoha, materjalide ja ettepaneku alusel ning see saadetakse taotlejale kirjalikult seaduses sätestatud korras.

  (3) Toetuse määramisest võib keelduda, kui:
  1) taotleja on teadlikult esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei paranda taotluses esinevaid puudusi menetleja kindlaksmääratud tähtaja jooksul;
  3) taotleja ei esita menetleja küsitud täiendavaid dokumente;
  4) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  5) taotlejal on täitmata rahalisi kohustusi Räpina valla ees;

  (4) Otsus toetuse määramiseks või vallavalitsuse korraldus toetuse määramata jätmisest tehakse taotlejale teatavaks vastavalt seaduses sätestatud korras.

§ 17.   Toetuse maksmine

  (1) Isikule määratud toetuse maksmist korraldab valla finantsosakond, kandes toetuse isiku arvelduskontole või makstes toetuse erandkorras välja sularahas vallavalitsuse kassast 10 tööpäeva jooksul peale toetuse määramise otsuse tegemist.

  (2) Taotleja nõusolekul võib toetuse välja maksta taotluses esitatud isiku arvelduskontole, teenuse osutajale või muule isikule.

  (3) Toetuste maksmist, sellekohase arvestuse pidamist ja taotlejale vastamist korraldab menetleja.

§ 18.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Kui isik on esitanud toetuse saamiseks valeandmeid või on jätnud teatamata andmete muutumisest, mis tingivad toetuse maksmise lõpetamise, võib vallavalitsus nõuda alusetult saadud toetuse tagasi.

  (2) Kui isik keeldub alusetult saadud toetust vabatahtlikult hüvitamast, võib vallavalitsus teha isikule ettekirjutuse, mille täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

4. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Erisus eelarvevahendite piisavusel

  Kaks kuud enne eelarveaasta lõppu on toetuste maksmiseks planeeritud rahaliste vahendite piisavuse korral vallavalitsusel õigus otsustada riskigruppidesse kuuluvatele isikutele (üksikvanurid, puudega isikud, 3- ja enamalapselised pered jt) täiendavate ühekordsete toetuste määramist ja maksmist.

§ 20.   Järelevalve toetuse määramise ja maksmise üle

  Järelevalvet toetuse määramise ja maksmise üle teostab vallavalitsus.

§ 21.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 4 „Räpina valla eelarvest toetuste maksmise kord”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 1-1.2/6 „Veriora valla eelarvest toetuste määramise ja maksmise kord”.

  (3) Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 24.03.2016 määrus nr 1-1.2/10 „Veriora valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord”.

  (4) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 19.05.2016 määrus nr 7 „Sünnitoetuse maksmise kord Meeksi vallas”.

  (5) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 16.05.2007 määrus nr 6 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Meeksi vallas”.

  (6) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 26.09.2007 määrus nr 11 „Eakate juubelitoetuse rakendamise kord”.

  (7) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 29.12.2011 määrus nr 16 „Sotsiaaltoetuste määrade ja madala sissetulekupiiri kehtestamine”.

  (8) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 08.04.2009 määrus nr 6 „Hooldajatoetuse määra kehtestamine”.

  (9) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 08.04.2009 määrus nr 5 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Meeksi vallas”.

§ 22.   Määruse rakendumine

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. aprillist 2018. a.

  (2) Käesoleva määruse paragrahvi 5 rakendatakse kuni 31.08.2018.

  (3) Käesoleva määruse paragrahvi 13 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Teet Helm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json