SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2019, 63

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.03.2018 nr 13
RT IV, 29.03.2018, 27
jõustumine 01.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2018RT IV, 04.01.2019, 807.01.2019

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Toila vallas elavatele eakatele ja ajutist kõrvalist abi vajavatele täisealistele inimestele koduteenuse osutamist.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) koduteenus - teenus, mida osutatakse eakatele ja ajutist kõrvalist abi vajavatele täisealistele inimestele kodustes tingimustes aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla.
  2) koduabiteenus – teenus, mille eesmärgiks on isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu, v a füüsilist kontakti vajavates tegevustes;
  3) koduteenuse vajaduse hindamise akt – koduteenuse vajaduse väljaselgitamiseks.

2. peatükk Teenuse kirjeldus 

§ 3.   Teenuse saajad

  (1) Koduteenust saavad rahvastikuregistri andmetel Toila vallas elavad eakad ja ajutist kõrvalist abi vajavad täisealised inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul. Teenust osutatakse nii üksi kui ka koos elavatele eakatele, kellest üks või mõlemad vajavad kõrvalist abi igapäevaeluga toimetulekul.

  (2) Eakatele ja ajutist kõrvalabi vajavatele täisealistele isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Toila vallas, kuid asuvad selle territooriumil, osutatakse koduteenust vabade ressursside olemasolul kooskõlastatult isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsusega.

  (3) Teenust ei osutata alkoholiprobleemidega isikutele, psüühilist erihooldust vajavatele tööealistele isikutele, nakkushaigusi põdevatele isikutele nakkusohtlikus perioodis ja lamajatele haigetele, kes vajavad ööpäevaringset järelevalvet ja hooldust.

  (4) Teenust ei osutata isikutele, kelle üle on seatud sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvis 28² sätestatud täisealise isiku hooldus

§ 4.   Teenuse tegevused

  (1) koduteenuse käigus osutatavad koduabiteenuse tegevused koosnevad hooldustöötaja poolt peamiselt teenuse saaja kodus tehtavatest koduabi toimingutest, sh:
  1) toiduainete ja esmatarbekaupade toomine lähimast poest;
  2) abistamine toidu valmistamisel (sooja toidu tellimine, valmistoidu soojendamine) toidunõude pesemine;
  3) esmase arstiabi korraldamine ja vajadusel saatmine arsti juures;
  4) ravimite, esmaabivahendite ja invaabivahendite muretsemine;
  5) pesupesemise teenuse korraldamine;
  6) saunateenuse korraldamine;
  7) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
  8) keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist;
  9) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine eluruumist;
  10) asjaajamine erinevates ametiasutustes;
  11) vajadusel eluaseme esmane koristamine üks kord nädalas (vaiba puhastamine, põrandate pesemine, tolmu pühkimine)

  (2) Teenuse konkreetne sisu ja maht määratakse sotsiaalspetsialisti poolt läbiviidud teenuse taotleja hooldus- ja sotsiaalteenuste vajaduse esmase hindamise tulemustest lähtuvalt ja võib sisaldada ka tegevusi, mis ei ole loetletud käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2. Hindamiseks kasutatakse Toila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) poolt kinnitatud hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramise hindamisakti (edaspidi hindamisakt).

3. peatükk Teenuse osutamine 

§ 5.   Teenuse osutaja

  (1) Teenust osutab hooldustöötaja, kellega sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem või tema poolt volitatud isik.

  (2) Hooldustöötaja lähtub oma töös töölepingust, ametijuhendist, sotsiaaltöötaja eetikakoodeksist ja koduhooldusteenuste osutamiseks sõlmitud lepingust.

§ 6.   Teenuse taotlemine

  Teenuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsuse sotsiaaltöötajale kirjaliku avalduse.

§ 7.   Teenuse osutamise otsustamine

  (1) Sotsiaaltöötaja ja hooldustöötaja külastavad 10 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest teenuse taotlejat tema kodus, et selgitada välja teenuse vajadus ja konkreetne sisu kasutades selleks koduteenuse vajaduse hindamise akti. Vajadusel kaasab sotsiaaltöötaja teenuse taotleja olukorra selgitamiseks taotleja lähedased, pere- või raviarsti.

  (2) Teenuse taotlejale teenuse osutamise otsustab vallavalitsus 10 kalendripäeva jooksul taotluse esitamisest, tuginedes sotsiaaltöötaja ettepanekule ja hindamisakti tulemustele. Nimetatud korraldus sisaldab teenuse saajale osutatavat teenuse liiki ja selle eest tasumise korda.
[RT IV, 04.01.2019, 8 - jõust. 07.01.2019]

  (3) Psüühilise erivajadusega eakatele otsustab teenuse osutamise vallavalitsus sotsiaalspetsialisti ettepanekul. Sotsiaalspetsialist kaasab otsuse tegemisse hooldustöötaja ning võtab arvesse teenuse taotleja raviarsti arvamust tema koduteenusele sobivuse kohta.

§ 8.   Lepingu sõlmimine

  (1) Teenuse osutamise aluseks on teenuse saaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kahepoolne või kolmepoolne leping, mis sisaldab muuhulgas teenuse saajale osutatavate teenuse tegevuste täpset nimekirja. Lepingu pooleks võib olla ka teenuse saaja suhtes ülalpidamiskohustust omav isik.

  (2) Koduteenuse osutamise lepingu sõlmimise aluseks on vallavalitsuse korraldus.

  (3) Teenuse saaja abivajaduse muutumisel, kuid mitte hiljem kui 1 aasta möödumisel teenusele asumisest viib sotsiaalspetsialist läbi korduvhindamise teenuse sisu ja mahu muutmise vajaduse hindamiseks. Korduvhindamise tulemustele tuginedes koostatakse vajadusel lepingu lisa, kus nimetatakse uuesti teenuse saajale osutatavad teenuse tegevused.

§ 9.   Teenuse hind

  Teenuse tegevuste hinnakirja kehtestab vallavalitsus korraldusega.

§ 10.   Teenuse eest tasumine

  (1) Eakatele ja ajutist kõrvalabi vajavatele inimestele, kellel ei ole perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustusega isikuid või kes ei oma piisavalt rahalisi vahendeid on teenus tasuta.

  (2) Eakad ja ajutist kõrvalist abi vajavad täisealised isikud, kellel on olemas perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega isikud või kes omavad piisavalt rahalisi vahendeid, tasuvad teenuse eest vastavalt vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.

  (3) Eakate ja ajutist kõrvalist abi vajavate täisealiste isikute, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Toila vallas kuid asuvad selle territooriumil, ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidamiskohustusega isikud ja piisavad rahalised vahendid teenuse eest tasumiseks, teenuse eest tasumise tagab eelneva kokkuleppe olemasolul isiku elukohajärgne valla- või linnavalitsus

§ 11.   Teenuse osutamise lõpetamine

  (1) Teenuse osutamine lõpetatakse sotsiaalspetsialisti ettepanekul vallavalitsuse korraldusega järgmistel juhtudel:
  1) teenuse vajaduse möödumisel;
  2) hoolduse korraldamisel teiste hoolekandeteenustega;
  3) teenuse saaja elukoha vahetumisel teise omavalitsusüksusesse;
  4) teenuse saaja ei soovi enam teenust;
  5) teenuse saaja käitumine teeb võimatuks teenuse osutamise.

  (2) Teenuse osutamine lõpeb teenuse saaja surma korral.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Koduteenuse osutamisega seotud dokumentide (taotlus, hindamisakt, leping) vormid kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Määruse jõustub 01. aprillil 2018. a.

/otsingu_soovitused.json