SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja kord

Väljaandja:Toila Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.01.2019, 61

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.03.2018 nr 11
RT IV, 29.03.2018, 29
jõustumine 01.04.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2018RT IV, 04.01.2019, 807.01.2019

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel

§ 1.   Üldsätted ja mõisted

  (1) Üldhooldusteenusele suunamise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib eakate ja puuetega isikute, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Toila vald, hooldekodusse suunamise tingimusi ja korda.

  (2) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) hooldekodu – eakatele ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud hoolekandeasutus;
  2) hooldatav – eakas või puudega isik, kes vajab ööpäevaringset hooldust, kõrvalabi ja rehabilitatsiooni;
  3) hooldekodus hooldamine – ööpäevaringselt hooldekodus elavate isikute hooldamine, järelevalve, põetus, esmatasandi arstiabi korraldamine ja teiste hooldekodu põhikirjast tulenevate põhiülesannete täitmine;
  4) ülalpidamiskulu hooldekodus – hooldekodus hoolealuse ülalpidamiseks kuluv summa;
  5) seadusjärgne ülalpidaja – ülalpidamiskohustusega isik perekonnaseaduse mõistes.

§ 2.   Hooldekodusse suunatavad isikud

  (1) Hooldekodusse võib suunata eakaid või puuetega isikuid, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Toila vallas ning kes vastavad järgmistele tingimustele:
  1) isikud, kes ei tule toime enda eest hoolitsemisega ning vajavad hooldust, kõrvalabi ja järelevalvet ja kelle hoolduse korraldamine kodustes tingimustes ei ole võimalik;
  2) isikud, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kelle seadusjärgsed ülalpidajad oma tervisliku seisundi, ea või vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised taotlejale vajalikul määral hooldust tagama.

  (2) Teisi isikuid võib hooldekodusse suunata erijuhtudel, mille otsustab vallavalitsus sotsiaaltöötaja ettepanekul.

  (3) Hooldekodusse ei suunata taotlejaid:
  1) kes põevad nakkushaigusi;
  2) kes on enesele või teistele ohtlikud oma psüühika- ja käitumishäirete tõttu

  (4) Vallavalitsusel on õigus keelduda isiku hooldekodusse suunamisest
  1) kui ülalpidamiskohustusega pereliikmed ei osale hoolduskulude katmisel
  2) kui hooldust vajava isiku ja/või tema seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate sissetulekust ja varast piisab ülalpidamiskulude katmiseks

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud taotlejad kuuluvad ravile kas kodus, raviasutuses või hooldamisele erihooldekodus.

§ 3.   Hooldekodusse suunamise taotlemine

  (1) Taotleja või tema esindaja esitab Toila Vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles põhjendab hooldekodusse paigutamise vajadust. Kui taotleja ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline avaldust esitama, võivad erandjuhtudel avalduse esitada seadusjärgne ülalpidaja või sotsiaaltöötaja. Hooldekodusse paigutamise võib algatada ka perearst või muu taotlejaga lähedalt seotud isik.

  (2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) hooldekodusse suunatava isiku isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) puude olemasolu korral koopia arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest puude raskusastme kohta;
  3) arstitõend
  4) seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul nende kontaktandmed ja tõendid ülalpidajate ja nende pereliikmete viimase kuu sissetuleku kohta.

  (3) Vallavalitsuse sotsiaaltöötajal on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja teha päringuid registritesse.

§ 4.   Hooldekodusse suunamine

  (1) Hooldekodusse suunatakse käesoleva määruse § 2 toodud tingimustele vastavad taotlejad, kusjuures esmajärjekorras kuuluvad hooldekodusse paigutamisele isikud, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad

  (2) Otsuse taotleja hooldekodusse paigutamiseks teeb vallavalitsus sotsiaaltöötaja ettepanekul hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul.
[RT IV, 04.01.2019, 8 - jõust. 07.01.2019]

  (3) Hooldekodusse paigutamisel sõlmitakse lepingud hooldatava ja/või tema seadusjärgsete ülalpidajate ning hooldekodu ja vallavalitsuse vahel

  (4) Lõike tekstLepingus määratakse hooldatava isiku, tema seadusjärgsete ülalpidajate ja hooldekodu ning vallavalitsuse õigused ja kohustused

  (5) Hooldatava hooldamise lepingud vaadatakse üle iga-aastaselt.

§ 5.   Hoolduse eest tasumine

  (1) Hooldekodu ülalpidamiskulu tasumise kohustuse võtavad endale vallavalitsus, taotleja ja seadusjärgsed ülalpidajad järgmiselt:
  1) hooldekodusse elama asumisel võtab hooldatav endale kohustuse tasuda kas osaliselt või täielikult enda ülalpidamiskulud hooldekodus, tasudes selleks mitte vähem kui 85 % temale riigi poolt makstavast pensionist, puudega inimese toetuse saamise korral kuni 100 % temale riigi poolt makstavast puudega inimese toetusest, kuid mitte rohkem kui ülalpidamiseks vajalik;
  2) seadusjärgsed ülalpidajad kohustuvad kandma hooldatava ülalpidamiskuludest puudujääva osa;
  3) punktis 1 ja 2 toodud ülalpidamiskuludes puudu jääva osa tasub vallavalitsus, juhul kui esineb käesoleva paragrahvi lõikes 2 kirjeldatud olukord.

  (2) Seadusjärgsed ülalpidajad võivad varalisest seisundist olenevalt esitada vallavalitsusele põhjendatud taotluse ülalpidamiskuludest puudu jääva osa osaliseks tasumiseks või tasumisest vabastamiseks.

§ 6.   Hoolduse muutmine või lõpetamine

  (1) Hooldatava isiku hooldekodust lahkumine ja lepingu muutmine või lõpetamine toimub hooldatava isiku või tema nõusolekul tema seadusjärgse ülalpidaja avalduse alusel.

  (2) Hooldatava isiku võib hooldekodust välja arvata, kui ta ei täida lepinguga endale võetud kohustusi või ei pea kinni kehtestatud kodukorrast. Hooldatava isiku väljaarvamise otsustab vallavalitsus hooldekodu juhi ettepanekul.

§ 7.   Määruse kehtestuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. aprillil 2018.a.

/otsingu_soovitused.json