SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2018, 56

Koduteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.03.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1, § 17 lg 1- 3 ja § 18 lg 1- 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord (edaspidi tekstis kord) sätestab koduteenuste tingimused ja majanduslikud ning õiguslikud alused, samuti reguleerib kord teenustest tekkivaid lepingulisi suhteid.

  (2) Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) koduteenused– isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla, nimetatud teenuste hulka ei loeta tugiisikuteenuseid;
  2) põhiteenus –isiku hooldamine igapäevase toimetuleku tagamiseks;
  3) tugiteenus- väljaspool kodu põhiteenustele lisaks osutatav teenus;
  4) abivajaja - isik, kes vajab koduteenuste osutamist ning kellele vastavat teenust osutatakse;
  5) ametnik - sotsiaaltöö spetsialist, kes vastavalt töökorraldusele lahendab koduteenuste osutamise küsimused;
  6) hooldustöötaja- lepingu alusel koduteenust osutav isik;
  7) ülalpidamiskohustusega isik (edaspidi seadusjärgne ülalpidaja) - perekonnaseaduse mõistes abikaasa, täiskasvanud lapsed, täiskasvanud lapselapsed, vanemad ning pärimisseaduse mõistes pärimislepingu järgne pärija.

  (3) Käesolevas korras reguleerimata küsimustes juhindutakse vastavates õigusaktidest ning abivajajale osutatakse teenust juhtumipõhiselt.

§ 2.   Koduteenuste osutamine

  (1) Koduteenuseid osutatakse abi vajavatele rahvastikuregistrijärgsetele Kehtna valla elanikele:
  1) kellel üldjuhul puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
  2) kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised isikule hooldust tagama või nad ei saa abivajajat hooldada töötamise, haigestumise või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu.

  (2) Abivajaja esitab vallavalitsusele avalduse, milles põhjendab oma soovi koduteenuseid saada. Koduteenuste vajadusest võivad teatada vallavalitsusele naabrid, sugulased ja teised isikud.

  (3) Pärast avalduse saamist on vastav ametnik kohustatud ühe nädala jooksul abi vajava isikuga kontakti võtma, selgitama välja tegeliku olukorra, isiku tegelikud vajadused ja seadusjärgsete ülalpidajate abistamiskohustuse täitmise võimalused.

  (4) Otsuse koduteenuste osutamise või sellest keeldumise kohta teeb ametnik kahe nädala jooksul peale käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud toimingute tegemist.

  (5) Koduteenust ei osutata alkoholiprobleemidega, narkootiliste või psühhotroopsete ainetega sõltuvussuhtes olevatele isikutele, psüühilist erihooldust vajavatele isikutele, nakkushaigusi põdevatele inimestele nakkusohtlikul perioodil ja lamajatele haigetele, kes vajavad ööpäevaringset erihooldust.

§ 3.   Teenuse kirjeldus

  (1) Põhiteenused:
  1) vestlus, teabe edastamine;
  2) toiduainete, tööstuskaupade ja ravimite ostmine inimese elukoha lähedal asuvast kauplusest ja apteegist;
  3) abistamine küttepuude ja vee tuppa toomisel;
  4) eluaseme korrastamine.

  (2) Tugiteenused:
  1) kommunaal-ja muude maksete tasumine;
  2) arstiabi korraldamine;
  3) asjaajamine erinevates ametiasutustes;
  4) valmistoidu kohaletoomine;
  5) pesemisvõimaluste korraldamine;
  6) pesupesemise organiseerimine;
  7) hooldatava soovil sidemete pidamise võimaluse loomine ühiskondlike organisatsioonidega ja kirikuga;
  8) võimaluste piirides hooldatavaga välja liikumine;
  9) kaasaaitamine abivajaja suunamisel raviasutusse, hooldekodusse või matuste organiseerimisel;
  10) kevadine ja sügisene suurpuhastus;
  11) ajakirjade ja raamatutega varustamine raamatukogu baasil;
  12) sotsiaaltranspordi korraldamine.

§ 4.   Lepingu sõlmimine

  (1) Koduteenuste osutamiseks sõlmitakse kolmepoolne leping ametniku, hooldustöötaja ja abivajaja vahel, kus igal konkreetsel juhul määratakse teenuste kestvus, osutatavate teenuste loetelu ja sagedus. Lepingus on ära määratletud ka poolte kohustused kooskõlas Eesti Vabariigi seadusandluse ja käesoleva korraga. Lepingu vormi kinnitab vallavalitsus.

  (2) Erandolukorras (trauma, korteriavarii jm) osutatakse abivajajale teenust koheselt väljaspool lepingus ette nähtud mahtu, vajadusel sõlmitakse leping 3 tööpäeva jooksul.

  (3) Koduteenuste osutamise leping kuulub läbivaatamisele lähtuvalt abivajaja olukorrast ja vajadusest.

§ 5.   Teenuse hind

  Tasulise koduteenuse hinnad ühes kuus:
  1) teenuse osutamisel 1 kord nädalas 10 eurot;
  2) teenuse osutamisel 2 korda nädalas 20 eurot;
  3) teenuse osutamisel 3 korda nädalas 50 eurot.

§ 6.   Teenuse eest tasumine

  (1) Koduteenuse saaja või tema seadusjärgne ülalpidaja tasub jooksva kuu eest hiljemalt järgneva kuu 15 kuupäevaks.

  (2) Erandkorras mõjuval põhjusel isiku avalduse alusel võib vallavalitsus vabastada isiku tasu maksmisest.

§ 7.   Andmete saladuse hoidmise kohustus

  (1) Oma tööülesannetest sõltuvalt koduteenuste osutamise andmetega kokkupuutuvad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile andmete töötlemisel teatavaks saanud isikuandmeid.

  (2) Koduteenuse osutamiseks kogutud andmed ei ole ette nähtud avalikuks kasutamiseks. Andmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse või muu õigusakti alusel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 17.08.2016. a määrus nr 56 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord" ja Järvakandi Vallavalitsuse 09.03.2016 määrus nr 5 „Järvakandi valla sotsiaalteenused ning nende kasutamise tingimused ja kord".

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json