Teksti suurus:

Kiili Vallavalitsuse 30. juuni 2011 määruse nr 8 “Kaevetööde taastamistööde tagatisraha suuruse” muutmine

Väljaandja:Kiili Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2018, 62

Kiili Vallavalitsuse 30. juuni 2011 määruse nr 8 “Kaevetööde taastamistööde tagatisraha suuruse” muutmine

Vastu võetud 22.03.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse Kiili Vallavolikogu 20. mai 2010 määruse nr 11 „Kiili valla kaevetööde eeskiri” § 24 lg 2 alusel.

§ 1.  Kiili Vallavalitsuse 30. juuni 2011 määruse nr 8 "Kaevetööde taastamistööde tagatisraha suuruse" muutmine

  Kiili Vallavalitsuse 30. juuni 2011 määruses nr 8 "Kaevetööde taastamistööde tagatisraha suuruse" tehakse järgmised muudatused:
 1) pealkirja sõnastust muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "Kaevetööde tagatisraha suuruse arvestamise alused ja tagatisraha määrad";
 2) paragrahvile 2 lisatakse lõige 2 järgmises sõnastuses:“(2) Vallavalitsusel on õigus rakendada määrusest erinevat tagatisraha määra tulenevalt kaevetööde käigus teostatavate taastamistööde eripärast ja mahust. Tagatisraha suurus määratakse vallavalitsuse korraldusega.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aimur Liiva
Vallavanem

Tarko Tuisk
Vallasekretär