Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Järva valla hankekord

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2018, 81

Järva valla hankekord

Vastu võetud 22.03.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Järva valla hankekord (edaspidi määrus) reguleerib Järva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi hallatav asutus) korraldatavate riigihangete planeerimist, riigihanke ja lepingu täitmise eest vastutavate isikute määramist ning riigihangete korraldamist.

  (2) Riigihange (edaspidi hange) on määruse kohaselt asja ostmine, teenuse tellimine, ideekavandi saamine, ehitustöö tellimine või kontsessioonilepingu sõlmimine hankija poolt.

  (3) Hanke maksumused on määruses esitatud hankelepingu maksumustena käibemaksuta.

  (4) Hankekorda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse (edaspidi RHS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.   Hangete planeerimine

  (1) Hangete planeerimiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaani, milles kajastatakse hanked, mille hankelepingu eeldatav maksumus on võrdne või ületab lihthanke piirmäära;

  (2) Vallavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste juhid esitavad kahe nädala jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist oma kava hangete korraldamiseks hankeplaani koostamise eest vastutavale teenistujale, kes koostab hankeplaani ning esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks.

  (3) Hankeplaani märgitakse:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hanke korraldamise aeg;
  4) hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg;
  5) hanke eest vastutav isik;
  6) hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

  (4) Vallavalitsus kinnitab hankeplaani korraldusega hiljemalt nelja nädala jooksul pärast Järva valla eelarve vastuvõtmist. Hankeplaan avalikustatakse Järva valla veebilehel.

  (5) Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele.

§ 3.   Hanke eest vastutava isiku määramine ja pädevus

  (1) Hanke eest vastutav isik määratakse hankeplaanis või igakordselt vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Hanke eest vastutava isiku pädevus:
  1) hanke läbiviimiseks vajalike eelotsustuste ja toimingute teostamine;
  2) hanke alusdokumentide koostamise korraldamine;
  3) pakkujate küsimustele vastamine ja selgituste andmine;
  4) vallavalitsuse või Järva Vallavolikogu (edaspidi volikogu) haldusaktide eelnõude koostamine;
  5) vajadusel Järva valla veebilehel hanke kohta teabe avaldamine;
  6) muude määrusest tulenevate hanke eest vastutava isiku ülesannete täitmine.

§ 4.   Hankekomisjoni moodustamine ja pädevus

  (1) Vallavalitsus moodustab vähemalt kolmeliikmelise hankekomisjoni. Hankekomisjon võib olla alaline või moodustakse igakordselt vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Hankekomisjoni koosseisus on esimees, aseesimees ja komisjoni liige (liikmed). Lisaks kuulub igakordselt hankekomisjoni konkreetse hanke eest vastutav isik.

  (3) Hankekomisjoni pädevus:
  1) hanketeate ja hanke alusdokumentide kooskõlastamine;
  2) pakkumuste avamine;
  3) pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine;
  4) pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
  5) pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine (sh põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine, kõigi pakkumuste tagasilükkamine);
  6) vajadusel pakkujatega läbirääkimiste pidamine;
  7) pakkumuste hindamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine;
  8) hankemenetluse lõpetamine;
  9) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

  (4) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa rohkem kui pool komisjoni liikmetest, sh komisjoni esimees või aseesimees.

  (5) Hankekomisjoni töösse võib kaasata hääleõiguseta sõltumatuid eksperte.

  (6) Hankekomisjoni koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad hanke eest vastutav isik ja vähemalt üks hankekomisjoni liige. Hankekomisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

  (7) Vallavalitsus kinnitab hankekomisjoni otsused korraldusega.

  (8) Hangetes maksumusega alla lihthanke piirmäära teeb hankija otsused ametnik, kellele see on pandud ametijuhendiga tööülesandeks (edaspidi ametnik), või hallatava asutuse juht.

§ 5.   Hanke korraldamise otsustamine

  (1) Volikogu annab loa hanke korraldamiseks, kui sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta.

  (2) Enne eelarve vastuvõtmist võib hanke korraldada volikogu otsuse alusel.

  (3) Üle lihthanke piirmäära maksumusega hange korraldatakse hankeplaani alusel.

  (4) Alla lihthanke piirmäära maksumusega hanke korraldamise otsustab ametnik, kooskõlastades eelnevalt hanke korraldamise oma otsese juhiga, või hallatava asutuse juht.

  (5) Käesolevas paragrahvis reguleerimata juhtudel otsustab hanke korraldamise volikogu.

§ 6.   Hanke korraldamine maksumusega üle lihthanke piirmäära

  (1) Hanke korraldamisel kohaldatakse RHS-is ja määruses sätestatud korda.

  (2) Hange maksumusega üle lihthanke piirmäära korraldatakse riigihangete registris elektroonilise menetlusena.

§ 7.   Hanke korraldamine alla lihthanke piirmäära

  (1) Hanke korraldamisel alla lihthanke piirmäära tuleb järgida raha säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi olemasolu korral parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.

  (2) Vastutav isik hanke läbiviimise eest on ametnik või hallatava asutuse juht, kes koostab pakkumuse küsimiseks lähteülesande (hinnapäring) ja edastab selle konkurentsi olemasolu korral vähemalt kolmele pakkujale, vältides huvide konflikti.

  (3) Lähteülesanne peab sisaldama järgmist:
  1) hangitava asja, teenuse või ehitustöö lühikirjeldus;
  2) vajadusel nõuded pakkuja kvalifikatsioonile ja nõutavad dokumendid;
  3) pakkumuse esitamise tähtaeg ja e-posti aadress;
  4) lepingu eeldatav täitmise tähtaeg;
  5) muu pakkuja jaoks oluline informatsioon.

  (4) Vastutav isik peab vajadusel läbirääkimisi ja koostab hinnapakkumuse edukaks tunnistamise kohta protokolli. Juhul, kui pakkumust küsitakse vähem kui kolmelt isikult, tuleb protokollis selgitada konkurentsi puudumisega seotud asjaolusid.

  (5) Vastutav isik võib kauba või teenuse osta või ehitustöö tellida ühelt pakkujalt hanke puhul, mille eeldatav maksumus on asjade ostmisel või teenuse tellimisel kuni 5000 eurot ja ehitustöödel kuni 10 000 eurot.

  (6) Hanke maksumusega alla lihthanke piirmäära võib korraldada riigihangete registris elektroonilise menetlusena.

§ 8.   Sisetehing

  Määruses sätestatud korda ei ole vallavalitsus kohustatud rakendama sisetehingutele vastavalt RHS §-le 12.

§ 9.   Sotsiaal- ja eriteenuste hanke korraldamine

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste hanke korraldamine alla riigihanke piirmäära toimub määruse §-is 7 sätestatud korras.

  (2) Sotsiaal- ja eriteenuste hanke korraldamine üle riigihanke piirmäära toimub RHS § 15 lõikes 3 sätestatud korras.

§ 10.   Hankelepingu sõlmimine

  (1) Hankelepingu sõlmib vallavanem või tema poolt volitatud isik.

  (2) Hallatava asutuse juht võib sõlmida hankelepingu maksumusega alla lihthanke piirmäära.

  (3) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult, kui hanke maksumus ületab või on võrdne 5000 euroga.

§ 11.   Vallavalitsuse pädevus

  Vallavalitsus otsustab lisaks määruses sätestatule:
  1) ühishanke korraldamise koos teiste hankijatega;
  2) volituse andmise teisele isikule hankemenetlusega seotud toimingute tegemiseks;
  3) muu riigihanke korraldamisega seotud küsimuse, mis ei ole seaduse või muu õigusaktiga antud kellegi teise pädevusse.

§ 12.   Avaldatav teave

  (1) Lihthanke piirmäära ületava hanke korraldamise kohta avaldatakse hanketeade riigihangete registris ja Järva valla veebilehel.

  (2) Hanketeate ja hankedokumentide avaldamise ning muude vajalike toimingute teostamise riigihangete registris korraldab hanke eest vastutav isik.

§ 13.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Hanke korraldamise eest vastutav isik ja hankekomisjoni liige on kohustatud informeerima oma vahetut juhti asjaoludest, mis võivad tema osalemisel hanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti, vajadusel taandatakse vastav isik hanke korraldamisest.

  (2) Pakkumuse avamisel kontrollitakse pakkuja kohta äriregistris avaldatud andmeid, millest selguvad pakkujaga seotud isikud.

§ 14.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  (1) Imavere Vallavolikogu 19.04.2012 määrus nr 6 „Imavere valla hankekord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Järva-Jaani Vallavolikogu 29.12.2011 määrus nr 21 „Riigihangete korraldamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Koigi Vallavolikogu 08.12.2011 määrus nr 21 „Koigi valla hankekord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Albu Vallavolikogu 17.10.2005 määruse nr 9 „Albu vallavara eeskiri“ § 5 ja § 6 tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Ambla Vallavolikogu 19.06.2008 määruse nr 5 „Ambla vallavara valitsemise kord“ § 6 ja § 7 tunnistatakse kehtetuks.

  (6) Kareda Vallavolikogu 19.05.2005 määruse nr 9 „Kareda vallavara eeskiri“ § 8 ja § 9 tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Jüri Ellram
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json