Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Narva avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2018, 107

Narva avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu

Vastu võetud 22.03.2018 nr 6
jõustumine 01.10.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 5 punkti 10 ja § 141 ning liiklusseaduse § 187 lõigete 1 ja 2 ning § 188 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Narva linna avalikul parkimisalal tasuline valveta parkimise ala (edaspidi avalik tasuline parkimisala), mille piires parkimisel peab mootorsõidukijuht maksma kohaliku maksuna parkimistasu mootorsõiduki ja/või selle haagise eest.

  (2) Määrusega kehtestatakse avalikul tasulisel parkimisalal kehtivad parkimistasu määrad, parkimistasu maksuvabastuste ning maksusoodustuste taotlemise ja andmise kord, viivistasu otsuse määramise alused ja viivistasu määrad, määratakse kindlaks maksuhalduri tegevuse ning vaidemenetluse alused.

  (3) Määruses kasutatakse mõisteid maksukorralduse seaduses, kohalike maksude seaduses ja liiklusseaduses toodud tähenduses.

  (4) Määruses ette nähtud menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, kui maksukorralduse seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 2.   Maksuobjekt

  Maksuobjekt on avalikule tasulisele parkimisalale pargitud mootorsõiduk ja/või selle haagis. Mootorsõiduki ja/või selle haagise parkimisel peab mootorsõiduki juht parkimistasu maksma nii sõiduki kui ka haagise eest.

§ 3.   Maksukohustuslane

  Maksukohustuslane on mootorsõiduki juht, kes pargib mootorsõiduki ja/või selle haagise avalikul tasulisel parkimisalal.

§ 4.   Avalik tasuline parkimisala

  (1) Avalik tasuline parkimisala on Narva linna haldusterritooriumil asuv avalik tee või selle osa, kus parkimine ei ole keelatud ja mille piirid on tähistatud määruse lisas 1.

  (2) Avalik tasuline parkimisala on jaotatud järgmisteks tsoonideks:
  1) tsoon N1 – Peetri plats;
  2) tsoon N2 - Salmeaed, Peetri plats 3, Peetri plats 5, Malmi tänav 2b, Malmi tänav 8.

§ 5.   Tasulise parkimise aeg ja parkimistasu määrad

  (1) Mootorsõiduki ja selle haagise tasulise parkimise aeg avalikul tasulisel parkimisalal on:
  1) tsoonis N1 - esmaspäevast – reedeni kell 07.00-23.00, laupäeval ja pühapäeval tasuta, riigipühadel tasuta;
  2) tsoonis N2 - esmaspäevast – reedeni kell 07.00-17.00, laupäeval ja pühapäeval tasuta, riigipühadel tasuta;
  3) parkimistasu maksmine ei anna õigust parkimiseks alal, millel on parkimine või peatumine liikluskorraldusvahendiga piiratud või keelatud.

  (2) Parkimistasu määrad avalikul tasulisel parkimisalal mootorsõiduki parkimiseks on:
  1) tsoonides N1 ja N2 - 2 eurot tunnis;
  2) tsoonides N1 ja N2 - 10 eurot päevas;
  3) tsoonides N1 ja N2 - parkimise perioodipileti puhul on maksumäär 150 eurot kuus.

  (3) Liikluskorraldusvahendil näidatakse parkimistasu määra ühe tunni kohta.

  (4) Makstud parkimistasu ei tagastata.

§ 6.   Maksuhaldur

  (1) Parkimisjärelevalvet, parkimistasu maksmise kontrollimist, viivistasu määramist ja viivistasu sissenõudmist ning parkimistasu haldamise toiminguid teostab maksuhaldurina Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet.

  (2) Maksuhalduri volitused on Linnamajandusameti direktoril ja ametnikel, kelle ametikohustustesse kuulub tasulise parkimise haldamine.

  (3) Narva Linnavalitsus võib Narva Linnavolikogu nõusolekul majandusliku otstarbekuse kaalutlusel halduslepingu alusel parkimistasu maksmise korraldamise, parkimistasu maksmise kontrollimise ning viivistasu määramise, viivistasu otsuse kolmanda eksemplari edastamise ja viivistasu otsuse sundtäitmiseks esitamise üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule. Eraõiguslik juriidiline isik osaleb menetluses oma töötaja kaudu, kellele laienevad liiklusseaduses ametiisiku kohta käivad sätted.

  (4) Maksuhalduril on kõik maksukorralduse seadusega maksuhaldurile antud õigused ja pandud kohustused, välja arvatud need õigused ning kohustused, mis on ainuomased riiklike maksude maksuhaldurile.

  (5) Parkimistasu laekub maksuhaldurile.

§ 7.   Parkimistasu maksmist tõendavad dokumendid

  (1) Parkimistasu maksmist ja parkimisõigust tõendab:
  1) parkimispilet;
  2) parkimise perioodipilet (perioodi kestus 30 päeva);
  3) mobiilside- või parkimisoperaatori kinnitus mootorsõiduki parkimise kohta parkimistsoonis.

  (2) Lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud parkimistasu maksmist tõendavad dokumendid on elektroonilised.

§ 8.   Parkimistasu maksmine

  (1) Mootorsõiduki juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast mootorsõiduki ja selle haagise parkimise alustamist.

  (2) Kui mootorsõiduki juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andnud, siis tekib parkimistasu maksmise kohustus tsoonis N1 - 1 tunni ja tsoonis N2 – 15 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest, kui Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet ei ole liikluskorraldusvahendiga kehtestanud pikemat aega.

  (3) Mobiilside- või parkimisoperaatori kaudu parkimistasu tasumisel tuleb mootorsõiduki juhil juhinduda teenust pakkuva mobiilside- või parkimisoperaatori juhistest.

  (4) Parkimisõigust tõendav dokument, parkimiskell või kirjalik teade parkimise algusaja kohta peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nähtavale kohale nii, et väljastpoolt sõidukit oleks võimalik tuvastada parkimisaja algus või dokumendi kehtivus.

  (5) Haagise parkimisel peab parkimisõigust tõendav dokument olema paigaldatud haagise tiislile nii, et oleks võimalik tuvastada parkimisaja algus või dokumendi kehtivus.

  (6) Kui mootorsõiduki juht ei ole parkimise alustamisel parkimisaja algust kirjalikult või parkimiskella abil parkimistasu maksmise kontrollijale nähtavalt ja arusaadavalt teada andnud, tekib mootorsõiduki juhil parkimistasu maksmise kohustus parkimise alustamise hetkest.

  (7) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht paigaldab mootorsõiduki esi- või tagaklaasile liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi.

  (8) Narva Linnavalitsusel on õigus ilmastikuoludest, operatiivülesannetest või muust liikluskorralduse muutmise vajadusest tulenevalt ajutiselt peatada tasulisel parkimisalal parkimistasu maksmise kohustus.

§ 9.   Maksuvabastused

  (1) Parkimistasu maksmisest on vabastatud:
  1) liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht vastava valdkonna ministri kehtestatud vormi kohase parkimiskaardi olemasolul;
  2) diplomaatilise esinduse sõidukid registreerimismärgiga seeriast CMD, CD ja AT;
  3) Narva Linnavolikogu liige;
  4) Narva Linnavalitsuse liige;
  5) eritalituse sõiduki juht.

  (2) Õigust maksuvabastusele käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud isikutele tõendab maksuhalduri poolt väljastatud sellekohane dokument või mobiilside- või parkimisoperaatori elektrooniline kinnitus maksuvabastuse olemasolu kohta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud isikud on parkimistasu maksmisest vabastatud ainult ühe B-kategooria mootorsõiduki parkimisel.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetud isik kaotab õiguse maksuvabastusele, kui tema volitused Narva Linnavolikogu või Narva Linnavalitsuse liikmena on lõppenud.

  (5) Maksuvabastuse saamiseks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetud isik esitab maksuhaldurile teatise, milles on teatise esitaja nimi, isikukood, elektronposti aadress ja sõiduki registreerimisnumber. Maksuhaldur väljastab maksuvabastust tõendava dokumendi või teeb vastava kande mobiilside- või parkimisoperaatori elektroonilises süsteemis ning teavitab sellest teatise esitajat elektroonposti teel viie tööpäeva jooksul.

§ 10.   Maksusoodustused ametiasutusele ja muule isikule

  (1) Maksuhalduril on õigus oma otsusega anda maksusoodustust kuni 100% (kaasa arvatud) B-kategooria mootorsõiduki parkimiseks järgmistele asutustele ja isikutele:
  1) Narva linna ametiasutusele, ametiasutuse hallatavale asutusele ja linna osalusega äriühingule, sihtasutusele ja mittetulundusühingule, kui parkimine tasulisel parkimisalal on vajalik tööülesannete täitmise tõttu;
  2) Narva linna ametiasutuste, ametiasutuste hallatavate asutuste ja linna osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute töötajatele, ametnikele ja juhtivorganite liikmetele;
  3) parkimistsoonis N2 (Salmeaia kinnistu piires) – isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Malmi tänav 4, Malmi tänav 6, Aleksander Puškini tänav 10, Aleksander Puškini tänav 12, Aleksander Puškini tänav 14 ja kelle nimi on kantud sõiduki registreerimistunnistusele;
  4) muu isikule lähtudes avalikust huvist.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud isikutele soodustus antakse ainult ühe B-kategooria mootorsõiduki parkimisel ning kestusega kuni üks aasta alates soodustuse andmise päevast.

  (3) Maksusoodustuse saamiseks tuleb esitada maksuhaldurile taotlus, milles on taotleja nimi, isikukood või juriidilise isiku registrikood, elektronposti aadress ja sõiduki registreerimisnumber ning soovitav maksusoodustuse kestus.

  (4) Maksusoodustuse andmise, selle suuruse, soodustuste kestuse, samuti maksusoodustuse andmisest keeldumise otsustab maksuhaldur viie tööpäeva jooksul.

  (5) Maksuhaldur ei anna maksusoodustust taotlejale, kes on maksusoodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel on Narva linna kohalike maksude võlgnevusi.

  (6) Maksuhalduril on õigus maksukohustuslase esitatud andmetes valeandmete ilmnemisel või käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-3 nimetatud aluse ära langemisel anda välja maksusoodustuse kehtetuks tunnistamise otsus.

  (7) Maksusoodustuse kehtetuks tunnistamise otsus saadetakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-3 nimetatud isikule tema taotluses toodud e-posti aadressile.

  (8) Maksusoodustuse andmise korralduse kehtetuks tunnistamisel parkimistasu ei tagastata.

§ 11.   Viivistasu

  (1) Maksuhalduri ametnik või eraõigusliku juriidilise isiku, kellele on halduslepingu alusel üle antud parkimistasu maksmise kontrollimise ning viivistasu määramise, töötaja teeb viivistasu määramise otsuse (edaspidi viivistasu otsus), kui:
  1) parkimistasu on maksmata;
  2) tasutud parkimisaega on ületatud;
  3) tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud määruse §-s 8 sätestatu kohaselt.

  (2) Viivistasu maksja on mootorsõiduki või selle haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise vastutav kasutaja, on maksukohustuslane vastutav kasutaja.

  (3) Viivistasu otsus koostatakse kolmes eksemplaris, millest üks eksemplar jääb parkimisjärelevalvet teostavale ametiisikule, teine antakse mootorsõiduki juhile või haagise kasutajale või kinnitatakse mootorsõiduki ja selle haagise külge nähtavale kohale ilmastikukindlas ümbrises ning kolmas edastatakse viie päeva jooksul mootorsõiduki ja selle haagise omanikule või kasutajale elektronposti aadressil, mille on mootorsõiduki või selle haagise omanik või vastutav kasutaja teatanud liiklusregistrile, liikluskindlustuse registrile, äriregistrile või rahvastikuregistrile.

  (4) Viivistasu otsusesse märgitakse:
  1) selle asutuse nimetus, kelle nimel otsus tehakse ja kontaktandmed;
  2) otsuse koostanud ametiisiku ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus;
  3) kui otsuse on teinud eraõigusliku juriidilise isiku töötaja, siis eraõigusliku juriidilise isiku nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  4) otsuse tegemise koht, kuupäev ja kellaaeg;
  5) mootorsõiduki või selle haagise tüüp, mark ja registreerimismärk;
  6) otsuse tegemise aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus;
  7) otsuse tegemise õiguslik alus;
  8) määratud viivistasu;
  9) viivistasu maksetähtaeg;
  10) teade selle kohta, et otsus toimetatakse kätte mootorsõiduki omaniku või kasutaja elu- või asukoha aadressil;
  11) sundtäitmise algatamise hoiatus otsuse täitmata jätmise korral;
  12) otsuse vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord;
  13) maksekorraldus koos pangakonto numbri, millele tuleb viivistasu tasuda ning viitenumbriga.

  (5) Järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus vähemalt 24 tunni möödumisel teha uus viivistasu otsus.

  (6) Mootorsõiduki omanikule või kasutajale kättetoimetatavasse viivistasu otsusesse märgitakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmetele mootorsõiduki või selle haagise omaniku või kasutaja nimi või nimetus, isiku- või registrikood ning elu- või asukoha aadress.

  (7) Viivistasu määr on 31 eurot ööpäevas.

  (8) Viivistasu maksmise tähtaeg on 14 päeva mootorsõiduki omanikule või vastutavale kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates. Tasumisel tuleb maksekorralduse selgituses märkida viivistasu otsuse numbrit.

  (9) Viivistasu määramise aegumisel kohaldatakse maksukorralduse seaduses sätestatut.

  (10) Viivistasu laekub maksuhaldurile.

  (11) Viivistasu loetakse õigeaegselt makstuks, kui see on maksmise tähtpäevaks laekunud viivistasu otsuses märgitud pangakontole.

  (12) Viivistasu tähtpäevaks maksmata jätmise korral võib maksuhaldur esitada viivistasu nõude koheseks sundtäitmiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras.

§ 12.   Vaidemenetlus

  Maksukohustuslane, kes leiab, et viivistasuotsusega või muu haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib taotleda selle haldusakti kehtetuks tunnistamist, muutmist või uue haldusakti väljaandmist.

§ 13.   Rakendussätted

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras ja määrust rakendatakse alates 01.10.2018. a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Narva avaliku tasulise parkimisala skeem

/otsingu_soovitused.json