Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pärnu linna kultuuri- ja spordiasutuste töötajate palgajuhend

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.10.2019, 16

Pärnu linna kultuuri- ja spordiasutuste töötajate palgajuhend

Vastu võetud 21.03.2019 nr 12
RT IV, 29.03.2019, 3
jõustumine 01.04.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.09.2019RT IV, 08.10.2019, 801.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu Linnavalitsuse hallatavate Pärnu Linnagalerii, Pärnu Keskraamatukogu, Tõstamaa Rahvamaja, Audru Kultuuri- ja Spordikeskuse, Seljametsa Rahvamaja, Paikuse Spordikeskuse ja Pärnu Linnaorkestri (edaspidi kultuuri- ja spordiasutused) juhtide ja töötajate töötasustamise alused.

  (2) Käesolevas määruses toodud töötasu määrad ja alammäärad kehtivad täistööajaga töötamisel.

  (3) Käesolevas määruses mõistetakse baasmäärana Statistikaameti piirkondlikus portaalis avaldatud Pärnu linna palgatöötaja kuu keskmist brutotulu (edaspidi baasmäär).
[RT IV, 08.10.2019, 8 - jõust. 01.01.2020]

§ 2.   Kultuuri- ja spordiasutuste juhtide töötasu

  (1) Käesolevas määruses käsitletakse kultuuri- ja spordiasutuste juhtidena määruse § 1 lõikes 1 loetletud asutuste juhatajaid ja direktoreid ning Pärnu Linnaorkestri peadirigenti.

  (2) Kultuuri- ja spordiasutuse juhi töötasu alammäära arvutamisel korrutatakse üle-eelmise kalendriaasta baasmäär koefitsiendiga 1,2.

  (3) Katseajal võib kultuuri- ja spordiasutuse juhile määrata 10% väiksema töötasu.

§ 3.   Kultuuri- ja spordiasutuste juhtide lisa- ja tulemustasud ning toetused

  Linnapeal on õigus kultuuri- ja spordiasutuse juhile kultuuri- ja spordiasutuse eelarves personalikuludeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest;
  2) ühekordseid toetusi;
  3) preemiad;
  4) tulemustasu eelnevalt kokku lepitud ja kirjalikult fikseeritud tulemuste saavutamisel.

§ 4.   Kultuuri- ja spordiasutuste erialatöötajate töötasu alammäärad

  (1) Pärnu Keskraamatukogu kui maakonnaraamatukogu ülesandeid täitva kultuuriasutuse raamatukoguhoidja töötasu alammäärana rakendatakse Kultuuriministeeriumi ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO vahel kokku lepitud kultuuritöötaja töötasu alammäära. Maakonnaraamatukogu ülesande täitmise alus tuleneb raamatukoguhoidjale ametijuhendist.

  (2) Pärnu Keskraamatukogu kui linnaraamatukogu kõrgharidusega raamatukoguhoidja töötasu alammäär on 98% üle-eelmise kalendriaasta baasmäärast.

  (3) Kultuuri- ja spordiasutuste kõrgharidusega muu kultuuri- ja sporditööga seotud erialaspetsialisti töötasu alammäär on 80% üle-eelmise kalendriaasta baasmäärast.

  (4) Pärnu Linnaorkestri kõrgharidusega loominguliste töötajate töötasu alammäärad on:
  1) produtsent 100% üle-eelmise kalendriaasta baasmäärast;
  2) orkestri kontsertmeister 75% üle-eelmise kalendriaasta baasmäärast;
  3) orkestrant-kontsertmeister 65% üle-eelmise kalendriaasta baasmäärast;
  4) orkestrant-solist 62% üle-eelmise kalendriaasta baasmäärast;
  5) orkestrant 60% üle-eelmise kalendriaasta baasmäärast;

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2, 3 ja 4 loetletud kõrghariduseta töötaja töötasu alammäär võib olla kuni 15% madalam.

§ 5.   Kultuuri- ja spordiasutuste muude töötajate töötasu alammäärad

  (1) Abipersonali töötasu alammäärana rakendatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäära.

  (2) Muude töötajate töötasu alammäär on:
  1) muude alade kõrgharidusega erialaspetsialist 75% üle-eelmise aasta baasmäärast;
  2) muude alade kõrghariduseta erialaspetsialist 65% üle-eelmise aasta baasmäärast;
  3) keskastme spetsialist, keskharidusega spetsialist, kantseleitöötaja, teenindustöötaja ja oskustööline erialatöödel 55% üle-eelmise aasta baasmäärast.

§ 6.   Lisa- ja tulemustasude, preemiate ja toetuste määramine

  (1) Kultuuri- ja spordiasutuse juhil on õigus asutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest tööajas kuni 50% töötaja töötasust lisaülesannete täitmise perioodil. Täiendavaks tööülesandeks loetakse töölepingus ja/või ametijuhendis fikseerimata ülesannet, mis oluliselt suurendab töötaja töömahtu. Lisatasu maksmise aluseks olevas dokumendis näidatakse ära täiendavate tööülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus kuus;
  2) lisatasusid ajutiselt puuduva töötaja asendamise eest tööajas kuni 50% asendatava või asendaja töötasust asendusperioodil. Lisatasu maksmise aluseks olevas dokumendis näidatakse ära asendatava nimi ja asendusaeg, mille eest lisatasu makstakse. Töölepingust ja/või ametijuhendist tuleneva asendamise eest lisatasu ei maksta;
  3) ühekordseid toetusi, preemiaid ja tulemustasusid.

  (2) Lisa- ja tulemustasude, preemiate ja toetuse määramise põhimõtted kehtestatakse asutuse palgajuhendis.

§ 7.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json