HaridusKool

Teksti suurus:

Loksa Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2019, 13

Loksa Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 21.03.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Loksa Gümnaasiumi (edaspidi kool) hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord.

§ 2.  Kooli hoolekogu mõiste

 (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 (2) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest (edaspidi PGS), kooli põhimäärusest, käesolevast korrast ning teistest õigusaktidest.

2. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMINE 

§ 3.  Hoolekogu liikmed

 (1) Kooli hoolekogu on 11-liikmeline, kuhu kuuluvad:
 1) 1 kooli pidaja esindaja;
 2) 2 õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid;
 3) 2 õpilaste esindajat
 4) 6 vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat.

 (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 4.  Hoolekogu liikmete valimise algatamine

  Hoolekogu liikmete valimise algatab kooli direktor (edaspidi direktor).

§ 5.  Kooli pidaja esindaja nimetamine

  Loksa Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) nimetab hoolekogusse kooli pidaja esindaja ja tema asendaja linnavolikogu liikmete ja linnavalitsuse ametnike hulgast.

§ 6.  Õppenõukogu esindajate valimine

 (1) Õppenõukogu esindajad valitakse õppenõukogu koosolekul.

 (2) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õppenõukogu liikmete poolt. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mis protokollitakse.

 (3) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel. Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning õppenõukogu esindajateks kooli hoolekokku loetakse enim hääli saanud kandidaadid.

§ 7.  Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine

 (1) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub vanemate koosolekul, mille kutsub kokku direktor.

 (2) Direktor avaldab vanemate koosoleku kohta teate vähemalt 10 päeva enne koosoleku toimumist kooli veebilehel. Klassijuhatajad teavitavad vanemaid koosoleku toimumise kohta e-Kooli kaudu ja kirjaliku teatega õpilaste kaudu. Teatesse märgitakse koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord.

 (3) Vanemate koosolekut juhatab direktor, kes korraldab koosoleku protokollimise.

 (4) Vanemate koosolekust võivad hääleõigusega osa võtta kooli õpilaste vanemad, eestkostjad või hooldajad (edaspidi vanemad). Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimisel hoolekokku võivad hääletamisest hääleõigusega osa võtta ka vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

 (5) Kandidaadid hoolekogusse seatakse üles vanemate koosolekul.

 (6) Kandidaatideks võivad olla kõik koosolekul osalevad vanemad, vilistlased ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad, kes on andnud nõusoleku kandideerimiseks.

 (7) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel.

 (8) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajateks kooli hoolekokku loetakse enim hääli saanud kandidaadid.

 (9) Vanemate koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 8.  Õpilaste esindajate valimine

 (1) Õpilaste esindajate valimine toimub õpilasesinduse koosolekul, mille kutsub kokku õpilasesinduse juht, kes korraldab koosoleku protokollimise.

 (2) Kandidaadid kooli hoolekogusse seatakse üles õpilasesinduse liikmete poolt. Kandidaadid peavad andma kandideerimiseks nõusoleku, mis protokollitakse.

 (3) Esindajate valimine toimub avaliku hääletamise teel.

 (4) Kõik kandidaadid hääletatakse läbi ühekaupa ning õpilaste esindajateks kooli hoolekokku loetakse enim hääli saanud kandidaadid.

 (5) Õpilasesinduse koosolek ja otsused protokollitakse.

§ 9.  Hoolekogu koosseisu kinnitamine

 (1) Hoolekogu koosseisu kinnitab Loksa Linnavalitsus (edaspidi: linnavalitsus) kooli direktori ettepanekul, arvestades paragrahvis 3 sätestatut.

 (2) Linnavalitsusele hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub kooli direktor käesoleva korra paragrahvide 6, 7 ja 8 alusel läbiviidud valimistulemustest.

§ 10.  Hoolekogu liikmete volitused ja hoolekogu koosseisu muutmine

 (1) Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

 (2) Kooli pidaja esindaja ja tema asendaja volitus kestab linnavolikogu poolt uue esindaja ja tema asendaja nimetamiseni.

 (3) Hoolekogu liikme volitused lõppevad ennetähtaegselt:
 1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
 2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
 3) esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
 4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
 5) vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajaks valitud liikme tööle asumisel samasse kooli PGS § 74 lõikes 1 nimetatud ametikohale;

 (4) Kõikidel hoolekogu koosseisu valitud esindajatel on õigus oma volitustest loobuda.

 (5) Liikme volituse ennetähtaegsel lõppemisel teavitab kooli direktor sellest linnavalitsust. Uue esindaja valimisel esitab direktor linnavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks koos uue esindaja andmetega.

 (6) Hoolekogu koosseisu muutmine toimub samadel alustel kui moodustamine.

3. peatükk HOOLEKOGU TÖÖKORD 

§ 11.  Hoolekogu tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel

 (1) Tööülesannete täitmiseks hoolekogu:
 1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
 2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
 3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
 4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
 5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
 6) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
 7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
 8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
 10) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
 11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
 12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
 13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
 14) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
 15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
 16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
 17) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 (2) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on esitatud:
 1) tegevuse eesmärgid, ülesanded;
 2) tegevuse sisu (temaatika);
 3) ülesannete täitmise tähtajad.

§ 12.  Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

 (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.

 (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd (s.h protokollimist) korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 13.  Hoolekogu töövorm

 (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

 (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

§ 14.  Koosolekute läbiviimine

 (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

 (2) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kuue hoolekogu liikme või kooli direktori või linnavalitsuse ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

 (3) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui kaks tööpäev enne koosoleku toimumist.

 (4) Koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

 (5) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ja tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuste suhtes ettepanekuid.

 (6) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

 (7) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

 (8) Kooli direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

 (9) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelvalvet teostavad ametiisikud, linnaametnikud. Teised isikud võivad osaleda hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

 (10) Hoolekogu koosolek protokollitakse. Protokolli kantakse:
 1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
 2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
 3) koosoleku juhataja ees- ja perekonnanimi;
 4) protokollija ees- ja perekonnanimi;
 5) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
 6) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed ning nende ametinimetused;
 7) kinnitatud päevakord;
 8) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
 9) vastuvõetud otsused;
 10) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja protokollija allkirjad.

 (11) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis muude kooli dokumentidega ühtsetel alustel.

§ 15.  Hoolekogu otsustusvõime

 (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

§ 16.  Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

 (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on üldjuhul avalik, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl, tema äraolekul aseesimehe hääl.

 (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

 (3) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor.

 (4) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused avalikustatakse kooli veebilehel.

 (5) Hoolekogu arvamus direktori poolt hoolekogule esitatud dokumentide kohta ei ole direktorile siduv.

 (6) Hoolekogu arvamuste ja ettepanekute mittearvestamise põhjused esitab direktor hoolekogu liikmetele hiljemalt järgmiseks hoolekogu koosolekuks.

 (7) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 17.  Otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel on huvitatud isikul õigus pöörduda avaldusega linnavalitsuse või kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelvalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 18.  Aruandlus

  Hoolekogu esimees esitab hoolekogu poolt õppeaasta jooksul tehtud töö aruande üks kord õppeaastas vanemate koosolekule ja linnavalitsusele teadmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.  Määruse jõustumine

 (1) Tunnistada kehtetuks Loksa Linnavolikogu 10.02.2011 määrus nr 4 „Loksa Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees