HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kohila valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Kohila Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2019, 20

Kohila valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 22.03.2019 nr 5

Määrus on kehtestatud koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Kohila valla koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteasutus) koha taotlemise, vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.

  (2) Arvestust lasteasutuse koha taotlemise, vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle peab Kohila Vallavalitsuse haridusnõunik.

§ 2.   Koolieelsesse lasteasutusse koha taotlemine

  (1) Lapsele koha taotlemiseks esitab lapsevanem või hooldaja (edaspidi lapsevanem) kirjaliku avalduse.

  (2) Avaldused registreeritakse veebipõhiselt laekumise järjekorras.

§ 3.   Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lapsi võetakse lasteasutusse avalduse registreerimise kuupäeva alusel, arvestades vanuserühmi. Vanuserühmad moodustuvad lastest, kes on sündinud ajavahemikus 1. oktoober kuni järgmise aasta 30. september.

  (2) Lasteasutusse võetakse Kohila valla territooriumil elav laps, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel lapse lasteasutusse võtmise ajal Kohila vald.

  (3) Kohila Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) korralduse alusel võib erandkorras lasteasutusse võtta lapsi väljaspool järjekorda, kui see on vajalik lapse arengust lähtuvalt.

  (4) Vabast kohast teavitab haridusnõunik lapsevanemat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Võimalusel võetakse ühest perest pärit lapsed samasse lasteasutusse.

  (6) Kui vanema poolt eelistatud lasteasutuses puudub vaba koht, võib lapsele pakkuda asenduskohta mõnes teises valla lasteasutuses. Lapsevanema soovil võib laps sellisel juhul jääda järjekorda, kuni vabaneb koht soovitud lasteasutuses.

  (7) Lapsevanem on kohustatud 5 tööpäeva jooksul peale vastava teatise väljastamist vastama kirjalikult haridusnõunikule, kas ta soovib kohta või jääb edasi kohataotlejate järjekorda.

  (8) Rühmade komplekteerimise periood on 1. maist – 15. augustini. Lasteasutuse direktor kinnitab rühmade nimekirjad hiljemalt 1. septembriks.

  (9) Kohtade vabanemisel õppeaasta kestel täidetakse need esimesel võimalusel.

  (10) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel peab lapsevanem esitama maksekorralduse ärakirja ettemaksu tasumise kohta.

  (11) Lõigetes 7 ja 10 sätestatud lapsevanema kohustuste mittetäitmisel last lasteasutusse ei võeta ja laps jääb kohataotlejate järjekorda.

  (12) Lapsevanemal on õigus tutvuda lasteasutuse põhimääruse, kodukorra, õppe- ja päevakavaga ning muude lasteaeda puudutavate õigusaktidega ja saada teavet töökorralduse kohta.

  (13) Lasteasutusse vastuvõtul sõlmitakse koha kasutamise leping.

§ 4.   Koolieelse lasteasutuse teenuste eest tasumine

  (1) Lapsevanem katab arve alusel Kohila Vallavolikogu poolt kinnitatud suuruses lasteaiatasu, mis koosneb kohatasust ja toidurahast.

  (2) Kohatasu ja toiduraha makstakse iga jooksva kuu 25. kuupäevaks vallavalitsuse pangakontole.

  (3) Lapse vastuvõtmisel lasteasutuse rühma nimekirja peab lapsevanem tasuma ühe kuu ulatuses kohatasu ja ühe kuu toiduraha ettemaksuna ühe kuu jooksul lasteaia nimekirja arvamisest.

  (4) Toiduraha päevamaksumuse piirmäära otsustab lasteasutuse hoolekogu ja kinnitab lasteasutuse direktor käskkirjaga.

  (5) Lapse puudumisel lasteasutusest vabastatakse lapsevanem toiduraha maksmisest, kui lapse puudumisest on lasteasutust informeeritud hiljemalt puudumisele eelnenud tööpäeva jooksul.

  (6) Üksikuid toidukordasid toidurahast maha ei arvestata, väljaarvatud erandjuhtudel lapsevanema põhjendatud kirjaliku avalduse alusel.

  (7) Kohatasu ja toiduraha hüvitamine otsustatakse vastavalt Kohila valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale.

  (8) Kui lapsevanem ei ole tasunud lasteaiatasu kahe kuu jooksul maksetähtajast, saadab lasteasutuse direktor lapsevanemale meeldetuletuse. Kui lapsevanem ei tasu võlgnevust kahe nädala jooksul arvates meeldetuletuse saatmisest, siis arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

  (9) Vanem on kohustatud tasuma lasteaiatasu kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

§ 5.   Koolieelsest lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga.

  (2) Lapse lasteasutusest väljaarvamise aluseks on:
  1) lapsevanema või ametliku hooldaja kirjalik avaldus, kus on märgitud lapse lahkumise aeg;
  2) lapse kooliminek;
  3) toiduraha ja osalustasu tasumata jätmine kahe kuu jooksul pärast maksetähtaja möödumist;
  4) kui lapse elukohajärgne omavalitsus ei ole tasunud lasteasutuse arvestuslike kulude eest vallavalitsusele.

  (3) Direktor teavitab vanemat lapse lasteasutusest väljaarvamisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 6.   Rakendussäte

  Tunnistada kehtetuks Kohila Vallavalitsuse 20. mai 2013 määrus nr 8 “Kohila valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.

Heiki Hepner
Vallavanem

Anu Suviste
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json