Teksti suurus:

Hiiumaa Vallavolikogu 17.5.2018 määruse nr 24 „Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord“ muutmine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2019, 29

Hiiumaa Vallavolikogu 17.5.2018 määruse nr 24 „Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord“ muutmine

Vastu võetud 21.03.2019 nr 54

Määrus kehtestatakse Sotsiaalkaitseministri 26.2.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ alusel.

§ 1.  Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise korra muutmine

  Hiiumaa Vallavolikogu 17.5.2018 määruses nr 24 "Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks määramise kord" tehakse järgmised muudatused:
 1) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(1) Hüvitatakse toetatava tegevuse elluviimiseks vajalik kulu. Kulu hüvitatakse Sotsiaalkaitseministri 26.2.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ lisa 1 hüvitatava ühiku piirmääras, mis sisaldab konkreetse kohandamisega seotud järgmist ehituslikku kulu:
1) ehitusmaterjali ja ehitustöö kulud;
2) ehitustöö käigus ehitisse paigaldatava seadme kulu;
3) pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajaliku ehitustöö ja ehitusmaterjali kulu;
4) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulu juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
5) puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulu;
6) sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatava statsionaarse abivahendi kulu juhul, kui abivahendi paigaldamine on osa ehitustööst ning selle eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.
 2) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(2) Toetuse saamiseks tuleb esitada vähemalt üks hinnapakkumine.
 3) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(3) Kohandustöö tegemisel, millele ei ole Sotsiaalkaitseministri 26.2.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ alusel kehtestatud hüvitatava ühiku piirmäära, sealhulgas ka ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamine, ekspertiisi tegemise kulu ning projektijuhtimise ja ehituse omanikujärelevalve kulu, makstakse toetus tegeliku kulu alusel.
 4) Lisa 1 tunnistatakse kehtetuks.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees