HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2019, 33

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Huvihariduse ja -tegevuse toetusfondi kasutamise kord

Vastu võetud 26.04.2018 nr 23
RT IV, 05.05.2018, 12
jõustumine 08.05.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2019RT IV, 29.03.2019, 2101.04.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning noorsootöö seaduse § 8 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Tori valla eelarvest eraldatava huvihariduse või -tegevuse (edaspidi huvitegevus) toetuse taotlemise kord.

  (2) Huvitegevuse toetusfondi (edaspidi fond) loomise eesmärgiks on toetada Tori valla noorte osalemist huvitegevuses.

§ 2.   Toetuse suurus ja toetatavad tegevused

  (1) Ühe noore kohta on võimalik toetust taotleda kuni 300 eurot aastas. Taotluste arv ei ole piiratud. Toetusi rahastatakse valla eelarvest selleks eraldatud vahendite olemasolul.

  (2) Toetust saab taotleda huvitegevuses osalemiseks vajalike vahendite soetamiseks, osalemiseks huvitegevusalastes projektides, laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel, õpilasvahetuse programmides ning transpordiks, et osaleda üleriigilistel või rahvusvahelistel laagrites, võistlustel, konkurssidel, festivalidel ja sarnastel huvitegevusega seotud üritustel.

§ 3.   Toetuse saaja ja taotluse esitamine

  (1) Fondist on võimalik toetust taotleda Tori valla noortele vanuses 7-26 aastat.

  (2) Taotluse saab esitada käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud noor või tema seaduslik esindaja (edaspidi taotleja).

  (3) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele vormikohase taotluse (vorm lisatud) 15. veebruariks, 15. maiks või 15. oktoobriks. Taotlusele lisatakse tõendid osalemise kohta ning kuludokumendid.

  (4) Taotluse võib esitada ka juba toimunud huvitegevuse toetamiseks. Sellisel juhul tuleb taotlusele lisada tõend osalemise kohta ning kuludokumendid.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus vaatab 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul läbi esitatud taotluse, kontrollib dokumentide vastavust ja õigsust ning hindab taotluse vastavust toetuse eraldamise põhimõtetele ja tingimustele.

  (2) Puuduste esinemisel taotluses informeerib vallavalitsus sellest taotlejat. Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni 3 (kolm) tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, tagastatakse taotlejale esitatud dokumendid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

  (3) Vallavalitsusel on õigus küsida taotlejalt lisainformatsiooni ning nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (4) Kui vallavalitsus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 5.   Toetuse eraldamise otsus ja maksmine

  (1) Toetuse eraldamise, eraldamisest keeldumise ja toetuse suuruse otsustab vallavalitsus korraldusega ühe kalendrikuu jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Vallavalitsus teavitab taotlejaid, kelle taotlus jäi rahuldamata, toetuse eraldamata jätmisest 10 (kümne) tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korralduse vastuvõtmisest.

  (3) Toetus makstakse taotleja poolt taotluses märgitud arveldusarvele 10 (kümne) tööpäeva jooksul toetuse eraldamise otsuse tegemise päevast.

§ 6.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa Taotlus
[RT IV, 29.03.2019, 21 - jõust. 01.04.2019]

/otsingu_soovitused.json