EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2019, 48

Välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise kord

Vastu võetud 21.03.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja Narva Linnavolikogu 17. märtsi 2005. a määrusega nr 14 kinnitatud Linnavara kasutusse andmise korra § 2 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise korraga (edaspidi ka kord) reguleeritakse Narva linna (edaspidi ka linn) omandis olevate kinnisasja ja vallasasja (edaspidi ka linnavara) kasutusse andmist välireklaami paigaldamiseks.

  (2) Korras ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

§ 2.   Välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise viisid

  Linnavara kasutusse andmine välireklaami paigaldamiseks toimub Narva Linnavalitsuse korralduse alusel korraldataval avalikul kirjalikul enampakkumisel või otsustuskorras.

§ 3.   Välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise põhiprintsiibid

  (1) Üldjuhul antakse linnavara kasutusse reklaami paigaldamiseks tasu eest.

  (2) Juhul, kui linnavara kasutusse andmist välireklaami paigaldamise eesmärgil taotleb Narva linn, Narva Linnavalitsuse ametiüksus või ametiasutus, Narva linna omandis või Narva linna mõjuva valduse all olev juriidiline isik, antakse linnavara kasutusse reklaami paigaldamiseks tasuta.

  (3) Juhul, kui esitatakse välireklaami paigaldamiseks ühele ja samale kohale mitu taotlust või eeldatakse, et teatud linnavarale võib olla mitu soovijat reklaami paigaldamiseks, siis linnavara kasutusse andmine toimub avaliku kirjaliku enampakkumise korras.

  (4) Statsionaarse reklaamikandja jaoks kasutusse antud linnavara pindala ei või olla väiksem kui 2 m² ühe reklaamikandja kohta.

  (5) Minimaalne pinna suurus kasutusse andmisel ajutise või mobiilse reklaamiloosungi/reklaamikandja paigaldamiseks on 1 m² ühe reklaamikandja kohta.

§ 4.   Välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise otsustajad

  Otsustuse linnavara kasutusse andmisel välireklaami paigaldamiseks võtab vastu:
  1) Narva Linnavalitsus – linnavarale paigaldatava statsionaarse reklaamikandja (ühendatud kinnistu maa-alaga või ehitisega) suhtes tähtajaga 1 (üks) aasta või kauemaks ning juhul, kui linnavara antakse kasutusse välireklaami paigaldamiseks tasuta;
  2) Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (edaspidi ka Amet ja korraldaja) – linnavarale paigaldatava mobiilse (ei ole ühendatud kinnistu maa-alaga või ehitisega) või ajutise (kuni 1 aastani) konstruktsiooni (reklaampost, reklaamiloosung, tahvel, haagis jms) suhtes või statsionaarse reklaamikandja/reklaamiloosungi suhtes tähtajaga kuni 1 (üks) aasta.

§ 5.   Menetluse algatamine

  (1) Linnavara kasutusse andmise menetluse välireklaami paigaldamise eesmärgil algatab Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edasi NLAOA) vastava esildise esitamisega Ametile.

  (2) Juhul, kui välireklaam paigaldatakse linnale kuuluvale maa-alale, on vaja esitada asukoha skeem ja kasutatav pindala (vähemalt 2 m² ühe statsionaarse reklaamikandja kohta).

  (3) Juhul, kui välireklaam paigaldatakse linnale kuuluvale tänavavalgustuspostile, on vajalik pärast reklaami demonteerimist kontrollida posti katte terviklust (peab kutsuma tänavavalgustusega tegeleva linnavalitsuse spetsialisti). Tänavavalgustusposti kahjustamise korral see omal kulul korda tegema.
28.08.2019 08:16
Veaparandus - Lisatud "korral see omal kulul korda tegema", Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel ja arvestades Narva 26.08.2019 taotlust

  (4) Juhul, kui välireklaami paigaldamisega kaasneb linna välisvalgustuse süsteemiga liitumine, on vaja esitada välireklaami tarbitava võimsuse andmed (§ 19 Lepingu esemega seotud kulud) ning kooskõlastada vajalikud tehnilised tingimused Ametiga. Pärast välireklaami paigaldamist ja linna välisvalgustuse süsteemiga liitumist on vajalik esitada Ametile teostusjoonised.

§ 6.   Pinna kasutusse võtja kohustused

  Pinna kasutusse võtja on kohustatud:
  1) paigutama pinnale vaid sellise reklaami/reklaamikandja, mis vastab Narva Linnavolikogu kinnitatud „Välireklaami paigaldamise eeskirjas“ kehtestatud kujundusprintsiipidele;
  2) tagama välireklaamikandja, teabekandja või selle kinnise ning välireklaami või teabe korrashoiu ja hoolduse.

2. peatükk LINNAVARA KASUTUSSE ANDMINE AVALIKU ENAMPAKKUMISE KORRAS 

§ 7.   Enampakkumise läbiviimise üldnõuded

  (1) Avaliku kirjaliku enampakkumise korraldaja on Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (edaspidi ka korraldaja).

  (2) Linnavara kasutusse andmine toimub avaliku kirjaliku enampakkumise korras korraldaja algatusel või juhul, kui esitatakse välireklaami paigaldamiseks ühele ja samale kohale mitu taotlust.

  (3) Enampakkumise tingimused määratakse korraldaja ettepanekul otsustaja haldusaktiga.

  (4) Enampakkumise korraldaja avaldab teate avaliku kirjaliku enampakkumise kohta Narva linna koduleheküljel vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne enampakkumise toimumist. Vastavasisulisi teateid ja kuulutusi võib täiendavalt ka muul viisil levitada.

  (5) Teade peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) enampakkumise korraldaja;
  2) enampakkumise läbiviimise viis;
  3) teave selle kohta, kui pikaks ajaks ja millisel otstarbel pind kasutusse antakse;
  4) kasutusse antava linnavara pinna asukoht ja suurus;
  5) osavõtutasu ja tagatisraha suurus ja tasumise kord;
  6) pakkumuse alghind (ühe kuu üüritasu kolmekümne kalendripäeva arvestuses);
  7) pakkumuste esitamise koht, aeg (kuupäev, kellaaeg);
  8) vajaduse korral muud andmed.

  (6) Enampakkumise korraldaja tagab enampakkumise protokollimise ja esitab enampakkumise tulemused linnavalitsusele kinnitamiseks. Enampakkumise läbiviimise aja ja koha määrab enampakkumise korraldaja.

§ 8.   Enampakkumisel osalemine

  Enampakkumisest võivad osa võtta füüsilised isikud isiklikult või esindaja kaudu ning seadusega sätestatud registrisse kantud juriidilised isikud:
  1) kelle enampakkumisel osalemine ei ole vastuolus seaduse või muude õigusaktidega;
  2) kes on tasunud osavõtutasu ja tagatisraha;
  3) kes on andnud kirjaliku nõusoleku enampakkumise tingimuste kohta;
  4) kellel puuduvad võlgnevused Maksu- ja Tolliameti ees summas, mis ületab 100 eurot;
  5) kellel ei ole varem täitmata jäetud kohustusi Narva linna ees.

§ 9.   Osavõtutasu ja tagatisraha

  (1) Osavõtu tasu määrab enampakkumise otsustaja alates 65 kuni 1600 eurot. Osavõtutasu ei tagastata ja sellest kaetakse enampakkumise korraldamise kulud.

  (2) Tagatisraha suuruse määrab enampakkumise otsustaja.

  (3) Lepingu sõlmimisel tasaarvestatakse enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha üüritasuga, ülejäänud osalejatele tagastatakse tagatisraha 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul kasutuslepingu sõlmimise või enampakkumise nurjunuks tunnistamise päevast.

  (4) Juhul, kui enampakkumine on tunnistatud nurjunuks enampakkumise korraldaja poolt enampakkumise läbiviimise protseduuri rikkumise tagajärjel, tagastatakse kõigile enampakkumisel osalejatele nende tasutud tagatisraha ja osavõtutasu 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul enampakkumise nurjunuks tunnistamise päevast arvates.

§ 10.   Pakkumisest loobumine ja tingimuste muutmine

  Enampakkumise korraldaja võib igal ajal enne pakkumuste avamise kuupäeva enampakkumisest loobuda või teatavaks tehtud avaliku enampakkumise tingimusi muuta otsustaja haldusaktiga.

§ 11.   Pakkumus

  (1) Pakkumused esitatakse korraldaja teates määratud tähtpäevaks paberkandjal või digitaalselt teates määratud aadressile.

  (2) Paberkandjal esitatav pakkumus esitatakse kinnises ümbrikus.

  (3) Digitaalselt esitatav pakkumus esitatakse digitaalselt allakirjutatuna ettepanekus määratud aadressile.

  (4) Pakkumus peab sisaldama või pakkumuse juurde peavad olema lisatud järgmised dokumendid:
  1) juriidilisel isikul – registrikaardi koopia ja isikut tõendava dokumendi koopia, samuti esindamisõigust tõendav volikiri, kui enampakkumisel osaleb isik, kes ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmena ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) füüsilisel isikul – isikut tõendava dokumendi koopia ning esindamise puhul esindusõigust tõendav notariaalses vormis volikiri ning esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  3) kasutusse antav vara (nimetus, asukoht või vajadusel muud tunnused);
  4) pakkumuse summa;
  5) kinnitus selle kohta, et pakkuja on nõus pakkumise tingimustega;
  6) kinnitus Narva linna ees võlgnevuse puudumise kohta.

§ 12.   Avaliku kirjaliku enampakkumise korral esitatud pakkumuste läbivaatamise organ, organi moodustamine ning selle õigused ja kohustused

  (1) Avaliku kirjaliku enampakkumise korral esitatud pakkumused vaatab läbi komisjon, mis on moodustatud korraldaja haldusaktiga.

  (2) Komisjoni töö korraldajaks ja juhatajaks on komisjoni esimees.

  (3) Käesoleva paragrahviga ettenähtud korras moodustatud komisjon:
  1) avab avaliku kirjaliku enampakkumise menetluses esitatud pakkumused;
  2) kontrollib pakkumuse vastavust nõuetele;
  3) tunnistab pakkumuse edukaks või lükkab pakkumuse tagasi.

§ 13.   Avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine

  (1) Avaliku kirjaliku enampakkumise korras edukaks tunnistatud pakkumus esitatakse kinnitamiseks välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise otsustajale ja kinnitatakse vastava haldusaktiga 14 tööpäeva jooksul pärast selle toimumist.

  (2) Enampakkumise korraldaja edastab haldusakti koopia pakkujatele viie tööpäeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates.

§ 14.   Avaliku kirjaliku enampakkumise nurjunuks tunnistamine

  Komisjon teeb ettepaneku tunnistada enampakkumine nurjunuks otsustajale juhul, kui:
  1) kõik pakkumused olid tagasi lükatud;
  2) ilmneb, et edukaks tunnistatud pakkumuses või selle juurde lisatud dokumentides esitatud andmed ei vasta tõele või on valed;
  3) edukaks tunnistatud pakkumuse esitaja keeldub välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutuslepingu sõlmimisest.

3. peatükk LINNAVARA KASUTUSSE ANDMINE OTSUSTUSKORRAS 

§ 15.   Pinna või kinnistu osa kasutusse andmine otsustuskorras

  Otsustuskorras linnavara kasutusse andmine toimub:
  1) kui linnavarale paigaldatakse statsionaarne reklaamikandja (ühendatud kinnistu maa-alaga või ehitisega) tähtajaga 1 (üks) aasta või kauemaks;
  2) kui linnavara antakse kasutusse tasuta linnasutusele või sihtasutusele, mille ainuasutajaks on Narva linn, samuti osaühingule või aktsiaseltsile, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on Narva linn, või käesoleva korra § 3 lg 2 nimetatud subjektid;
  3) kui linnavarale paigaldatakse mobiilne (ei ole ühendatud kinnistu maa-alaga või ehitisega) või ajutine (kuni 1 aasta) konstruktsioon (reklaampost, reklaamiloosung, tahvel, haagis jms) või statsionaarne reklaamikandja/reklaamilosung tähtajaga kuni 1 (üks) aasta.

§ 16.   Otsustuskorras linnavara kasutusse andmise haldusakt

  Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras toimub otsustaja haldusakti alusel. Haldusakt peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) põhjendus pinna kasutusse andmiseks otsustuskorras;
  2) isik, kes on volitatud lepingut sõlmima;
  3) sõlmitava lepingu liik;
  4) pinna või kinnistu osa võimalikult täpne asukoht;
  5) ehitise või kinnistu osa valitseja;
  6) isik, kellele pind kasutusse antakse;
  7) lepingu tähtaeg;
  8) pinna kasutusse andmise tingimused (pinna kasutusotstarve, tasu maksmise kord jm);
  9) tasu suurus;
  10) vajadusel muud andmed.

4. peatükk ÜÜRITASU LINNAVARA KASUTAMISE EEST 

§ 17.   Linnavara kasutamise eest tasu määramine ja tasumine

  (1) Üldjuhul antakse Narva linnavara kasutusse välireklaami paigaldamiseks tasu eest.

  (2) Ühe kuu üüritasu (edaspidi ka tasu või üüritasu) suurus on § 4 nimetatud otsustaja haldusaktis nimetatud rahasumma või avalikul enampakkumisel pakutud kõrgeim hind.

  (3) Juhul, kui linnavara antakse kasutusse välireklaami paigaldamiseks ilma avaliku enampakkumise läbiviimiseta, tasu arvestatakse vastavalt kehtivale „Üüritasu arvestuse metoodilisele juhendile“.

  (4) Linnavara kasutusse võtja (edaspidi Kasutaja) kohustub tasuma Kasutusse andjale Korra § 19 lg 1 nimetatud kulude eest.

  (5) Tasu linnavara kasutamise eest makstakse igakuiselt arve alusel. Kui maksmisele kuuluv summa kuus on vähem kui 20 eurot, siis kokkuleppel saab üüritasu maksta kaks korda aastas järgneva perioodi avansilise maksena 1. juuliks ja 1. jaanuariks. Üüritasu tähtaegasid saab määrata (muuta) poolte kokkuleppel.

  (6) Pinna kasutusse andmisel ühest kuust lühema perioodi puhul lähtutakse üüritasu suuruse arvutamisel ühe kuu üüritasu suurusest: ühe kuu üüritasu jagatakse kalendrikuu päevade arvuga ning saadud tulemus korrutatakse pinna kasutusse andmise kalendripäevade arvuga.

  (7) Üüritasu suurust arvestatakse täissummades, rakendades üldtunnistatud ümardustava.

  (8) Üüritasu on linna eelarve tulu, mis määratletakse pinna kasutusse andnud ametiasutuse tegevustuluna.

5. peatükk LEPING 

§ 18.   Välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutuslepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

  (1) Välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutusleping sõlmitakse 30 tööpäeva jooksul lepingu sõlmimise aluseks oleva haldusakti vastuvõtmisest.

  (2) Üldjuhul sõlmitakse välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutuse tüüpleping. Vajaduse korral võib lepingus leppida kokku ka muudes tingimustes, mis ei ole vastuolus korraga.

  (3) Juhul, kui linnavara kasutaja ei sõlmi välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutuslepingut Korra § 18 lg 1 ettenähtud tähtaja jooksul, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks.

  (4) Linnavara kasutusse andmise lepingu sõlmimise aluseks olevas haldusaktis toodud tingimused on lepingu sõlmimisel kohustuslikud ja neid võib muuta üksnes põhjendatud juhul pärast asjaomase haldusakti muutmist.

  (5) Kasutuslepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleandmine kolmandale isikule on lubatud üksnes kasutusse andja loal.

  (6) Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel peab kasutusse võtja vabastama ja korrastama pinna kasutusse andja määratud tähtajaks.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatu eiramisel teisaldab Amet linnavaral asuvad objektid ja korrastab pinna ning lisab selleks tehtud kulutused kasutusse võtjale esitatavale lõpparvele või linnavara tasuta kasutusse andmise korral esitab kasutusse võtjale vastava arve.

§ 19.   Linnavara kasutuslepingu esemega seotud kulud

  (1) Linnavara kasutaja kannab järgmised linnavara kasutuslepingu esemega seonduvad kulud:
  1) Linnavara kasutaja kohustub tasuma kõik välireklaami linna välisvalgustuse süsteemiga liitumisega seotud kõrvalkulud.
  2) Juhul, kui linnavara kasutajal ei ole reklaami paigaldamise jaoks sõlmitud võrguettevõtjaga liitumis- ja elektrilepingut, siis kasutaja maksab tarbitud elektrienergia eest kasutusse andjale vastavalt kasutusse andja ja võrguettevõtja vahel sõlmitud ja selle lepinguga ette nähtud ületariifse mõõtesüsteemiga klientide tariifidel, mis kehtivad kasutuslepingu kehtivuse aja jooksul.

  (2) Elektrienergia tariifide muutumise korral esitab kasutusse andja linnavara kasutajale lepingu lisa, kus on ära näidatud ümberarvestus.

  (3) Tasumine toimub arvestuslikul teel, lähtudes välireklaami tarbitavast võimsusest ja tänavavalgustuse põlemise ajast, mis on Eestis keskmiselt 4000 tundi aastas.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

§ 21.   Enne korra jõustumist väljastatud load reklaami paigaldamiseks kehtivad loas määratud tähtajani ning neile kohaldatakse loa väljaandmise hetkel kehtinud õigusakte. Linnavara paigaldatud välireklaami ja välireklaami kandjaid võimalik kasutada Narva Volikogu 17.04.2014.a. määrusega nr 9 kehtestatud „Välireklaami paigaldamise eeskirja“ alusel väljaantud välireklaami paigaldusloa või registreerimistunnistuse kehtivuse lõpuni, kuid mitte kauem kui 3 aasta jooksul arvates käesoleva määruse jõustumise päevast.

§ 22.   Juhul, kui käesoleva paragrahvi lõikes 2 määratud juhul reklaami andja kaotab õiguse kasutada linnavara välireklaami paigaldamiseks ja temaga ei ole sõlmitud leping linnavara kasutamiseks käesoleva korraga ettenähtud korras, siis reklaami andja on kohustatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 ettenähtud tähtajaks eemaldama välireklaami ja välireklaamikandjad omal kulul.

Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json