EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2019, 49

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 21.03.2019 nr 3

Eeskiri kehtestatakse Narva Linnavolikogu määrusega kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja Reklaamiseaduse § 13 lg 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab nõuded välireklaami avalikustamise viisile ja kohale, reguleerib välireklaami paigaldamise tingimusi Narva linna haldusterritooriumil.

  (2) Käesolevas määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid Reklaamiseaduse ja Narva Linnavolikogu poolt vastuvõetud Reklaamimaksumääruse tähenduses.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õigusaktides viidatud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses alltoodud mõisteid järgmises tähenduses:
  1) välireklaamkandja – välireklaami paigaldamiseks kasutatav rajatis, alus, seadeldis, konstruktsioon, mobiilne konstruktsioon (reklaampost, tahvel, haagis jms) või ühistranspordivahend;
  2) reklaamloosung – välireklaam, mis paigaldatakse sõidu- või kergliiklustee kohale;
  3) statsionaarne välireklaam – välireklaamkandjale paigaldatud välireklaam, mis on ühendatud kinnistu olulise maa-ala osaga või ehitisega;
  4) kujundusprintsiibid – välireklaamile kohaldatavad linnakujunduslikud nõuded, mis arvestavad linna piirkondade erisusi ja vajadusi;
  5) välireklaami paigaldusluba – Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti (edaspidi Amet) poolt välja antud välireklaamiandjale paigaldusluba välireklaami paigaldamiseks.
  6) raamatupidamise andmebaasis maksumaksja välireklaami registreerimistunnistus (edaspidi registreerimistunnistus) – Ameti poolt välja antud tunnistus maksumaksja välireklaami registreerimise kohta.

2. peatükk VÄLIREKLAAMI AVALIKUSTAMISE MENETLUS 

§ 3.   Välireklaami avalikustamise õiguslik alus

  Välireklaami paigaldamine on lubatud Ameti poolt väljastatud välireklaami paigaldusloa või registreerimistunnistuse alusel.

§ 4.   Välireklaami paigaldusloa/registreerimistunnistuse väljaandmise menetluse algatamine

  (1) Reklaamiandja esitab Ametile Linnavalitsuse poolt kinnitatud vormis avalduse (edaspidi Avaldus) koos vajalike kooskõlastustega:
  1) hoone, rajatise, maa-ala omaniku (kaas- või ühisomaniku) kooskõlastus juhul, kui välireklaam paigaldatakse mitte Narva linna omandis olevatele hoonetele, rajatistele või maa-aladele;
  2) teistes õigusaktides sätestatud kooskõlastused, juhul kui kooskõlastuse andja ei ole Narva linna struktuuriüksus või amet.

  (2) Avalduse juurde lisatakse:
  1) välireklaami kujundus koos mõõtude ja värvilahendusega;
  2) välireklaamkandjaga hõivatud maa-ala plaan koos mõõtudega;
  3) hoonele paigaldatava välireklaami puhul esitatakse hoone välisseinte joonis või fotomontaa˛ koos välireklaami paigalduskoha äranäitamisega;
  4) mittestatsionaarse välireklaami puhul – välireklaami värvifoto.

  (3) Juhul, kui välireklaami paigaldusloa või registreerimistunnistuse kehtimise ajal vahetatakse välja välireklaamkandja või välireklaam, tuleb reklaamiandjal taotleda uus välireklaami paigaldusluba/registreerimistunnistus.

§ 5.   Välireklaami paigaldusloa/registreerimistunnistuse väljastamise menetlus

  (1) Amet kontrollib esitatud dokumentide vastavust käesoleva määruse § 4 nõuetele ning registreerib dokumendid Narva Linnavalitsuse dokumendi registris.

  (2) Välireklaami paigaldamiseks on nõutud Narva Linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti (edaspidi Arhitektuuriamet) kooskõlastus läbi Narva Linnavalitsuse dokumendiregistri.

  (3) Juhul, kui välireklaami paigaldamiseks on nõutud linnavara kasutusse andmise leping või teiste Narva linna struktuurüksuste või asutuste kooskõlastus, siis Narva Linnavalitsuse dokumendi registris tehakse märge struktuuriüksusest või asutustest, kes peab olema kaasatud avalduse menetlemisele.

  (4) Juhul, kui välireklaami paigaldamine nõuab linnavara kasutuslepingu sõlmimist, siis lepingu sõlmimise menetluse korraldab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet Välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise korraga ettenähtud korras.

  (5) Narva linna asutus või struktuuriüksus, kellelt nõutakse kooskõlastust, teeb kooskõlastamise või mittekooskõlastamise kohta märke dokumendiregistris 20 tööpäeva jooksul arvates taotluse sisestamisest dokumendiregistris.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 ettenähtud juhul toimub linnavara kasutusse andmise lepingu sõlmimine Välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise korraga ettenähtud tähtaja jooksul.

  (7) Juhul, kui käesoleva paragrahvi p. 4 dokumendi registris ettenähtud märge kooskõlastamise või mittekooskõlastamise kohta jäetakse tegemata selleks ettenähtud tähtaja jooksul, siis loetakse taotlus kooskõlastatuks.

  (8) Juhul, kui välireklaamiandja poolt jäetakse koos avaldusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides esineb muid puudusi, määrab Amet avalduse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 5 (viis) tööpäeva. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse avaldus läbi vaatamata.

§ 6.   Välireklaami paigaldusluba/registreerimistunnistuse väljastamise tähtaeg

  (1) Välireklaami paigaldusluba või registreerimistunnistus väljastatakse reklaamiandjale 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse kooskõlastamise päevast arvates.

  (2) Juhul, kui taotluse menetlemiseks on tehtud käesoleva määruse § 5 lõikega 3 ettenähtud kanne, siis välireklaami paigaldusluba väljastatakse välireklaamiandjale 10 tööpäeva jooksul arvates linnavara kasutuslepingu sõlmimise päevast.

§ 7.   Välireklaami paigaldusluba/registreerimistunnistuse tähtaeg

  (1) Juhul, kui välireklaami paigaldamine ei nõua teise, kui reklaamiandja vara kasutamist, siis välireklaami registreerimistunnistus väljastatakse avalduses määratud tähtajaks kuid mitte kauem kui 5 (viieks) aastaks.

  (2) Juhul, kui välireklaami paigaldamine nõuab teise, kui reklaamiandja vara kasutamist, siis välireklaami paigaldusluba/registreerimistunnistus väljastatakse kolmanda isiku vara kasutamise lepinguga ettenähtud tähtajaks kui mitte kauem kui 5 (viieks) aastaks.

§ 8.   Välireklaami paigaldusluba/registreerimistunnistus

  Välireklaami paigaldusloas/registreerimistunnistuses märgitakse alljärgnevad andmed:
  1) reklaamiandja nimi, juriidiline aadress, registri- või isikukood;
  2) välireklaamkandjate ja/või välireklaami asukoht;
  3) välireklaami paigaldusloa/registreerimistunnistuse tähtaeg;
  4) välireklaami mõõdud;
  5) välireklaamkandjaga hõivatud maa-ala mõõdud;
  6) välireklaami paigaldusloa/registreerimistunnistuse välja andnud ametiisiku ees- ja perekonnanimi ning allkiri.

§ 9.   Välireklaami paigaldusloa/registreerimistunnistuse väljastamisest keeldumine

  Amet võib välireklaami paigaldusloa väljastamisest keelduda, kui:
  1) välireklaami paigaldusloa/registreerimistunnistuse avaldusel on teadlikult esitatud valeandmeid;
  2) välireklaam ei vasta Reklaamiseaduses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) välireklaam ei vasta käesoleva määruse 3. peatükis esitatud kujundusprintsiipidele;
  4) reklaamiandja ei ole avalduse esitamise hetkeks täitnud Narva linna ees varem võetud kohustusi, sh tal on võlg kohaliku omavalitsuse ees;
  5) reklaamiandja poolt esitatud avalduses nimetatud välireklaami paigaldamise asukoht on vasturääkivuses lepinguliste kohustustega, mille Narva linn on varem enda kanda võtnud;
  6) teise reklaamiandja poolt varem esitatud taotlus välireklaami paigaldusloa/ registreerimistunnistuse välireklaami paigaldamiseks samale kohale on menetluses või rahuldatud;
  7) juhul, kui välireklaami paigaldusloa/registreerimistunnistuse avalduse jääb kooskõlastamata või linnavara kasutusleping välireklaami paigaldamiseks jääb sõlmimata;
  8) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

§ 10.   Reklaami paigaldusloa/registreerimistunnistuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Ametil on õigus reklaami paigaldusluba/registreerimistunnistust kehtetuks tunnistada juhul kui:
  1) välireklaam ei ole paigaldatud kahe kuu jooksul välireklaami paigaldusloa/ registreerimistunnistuse väljaandmise kuupäevast arvates;
  2) reklaamiandja on jätnud täitmata volitatud ametiisiku ettekirjutuse, sh märgitud tähtajaks pole reklaamiandja poolt täidetud või on nõuetekohaselt täitmata asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 4 lõikes 1 ettenähtud ettekirjutuses esitatud nõuded;
  3) reklaamiandja taotleb välireklaami paigaldusloa/registreerimistunnistuse kehtetuks tunnistamist;
  4) välireklaami paigaldamiseks sõlmitud kasutusleping on lõppenud;
  5) muudel õigusaktides sätestatud juhtudel.

  (2) Reklaamiandjat teavitatakse välireklaami paigaldusloa /registreerimistunnistuse kehtetuks tunnistamisest 5 (viie) tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise hetkest.

  (3) Reklaamiandja on kohustatud eemaldama reklaami, mille paigaldusluba/registreerimistunnistus on otsuses nimetatud kuupäevast tühistatud.

§ 11.   Reklaamiandja kohustused

  Reklaamiandja on kohustatud:
  1) tagama enne välireklaami avalikustamist reklaami paigaldusloa /registreerimistunnistuse olemasolu;
  2) paigaldama välireklaami vastavalt reklaami paigaldusloale/registreerimistunnistusele;
  3) paigaldama välireklaami kooskõlas kujundusprintsiipidega;
  4) tagama välireklaami korrektse väljanägemist kogu reklaami paigaldusloa/ registreerimistunnistuse kehtivuse ajal. Kõik reklaampinnad peavad olema täidetud välireklaamiga või kujundatud neutraalselt. Lõhutud, määrdunud või muul viisil rikutud, ebakorrektse välimusega, langenud välireklaam tuleb korrastada või eemaldada Ameti poolt väljastatud ettekirjutuses märgitud tähtajaks;
  5) esitama Ametile teatise välireklaami avalikustamise ennetähtaegsest lõpetamisest vähemalt viis (5) tööpäeva enne välireklaami avalikustamise lõpetamist;
  6) likvideerima välireklaami kolme (3) tööpäeva jooksul pärast välireklaami paigaldusloa/registreerimistunnistuse tähtaja möödumist juhul, kui reklaamiandja ei ole taotlenud uue reklaami paigaldusloa / registreerimistunnistuse väljastamist;
  7) täitma Narva linna volitatud ametiisikute ettekirjutusi ja nõudeid.

3. peatükk KUJUNDUSPRINTSIIBID VÄLIREKLAAMI PAIGALDAMISEL 

§ 12.   Üldised kujundusprintsiibid

  (1) Välireklaam peab olema oma välisilmelt linnaruumi ja otseselt antud paika sobilik, eelkõige:
  1) sobima arhitektuursesse keskkonda;
  2) sobima ajaloolisesse konteksti;
  3) vastama headele tavadele ja olema esteetiliselt kõlblik;
  4) välireklaamil olev informatsioon esitada ainult trafareti või arvuti abil trükitud tähtedega;

  (2) Välireklaami paigaldamine olemasoleva välireklaami vahetusse lähedusse ei tohi kahjustada varem paigaldatud välireklaami vaadet, samuti ei tohi välireklaam varjata hoone arhitektuuri olulisi detaile ja linnaruumis tekkivaid olulisi vaateid.

  (3) Välireklaami ei paigaldata:
  1) parkidesse;
  2) sildadele ja viaduktidele;
  3) avalikele teedele trafaretiga trükituna;
  4) Narva linna omandis olevatele haridusasutuste hoonetele ja territooriumile;
  5) Narva linna sissesõidu juures oleva linnatähise ümbrusesse 50 meetri laiuses ja 100 meetri pikkuses alal.

  (4) Välireklaam ei tohi varjata liikluskorraldusvahendit ega asetseda liikluskorraldusvahendiga samal alusel. Välireklaam ei tohi tõmmata tähelepanu liikluskorraldusvahendilt.

  (5) Välireklaami paigaldamisel sõiduteega külgnevale alale peab välireklaami sõiduteepoolse serva kaugus sõidutee äärest olema vähemalt 2,0 meetrit.

  (6) Tänavavalgustuspostile võib paigaldada kuni kaks samaformaadilist välireklaami.

  (7) Tänavavalgustuspostile kinnitatud välireklaamide reklaampinna suurus kokku ei tohi ületada 2,0 m2.

  (8) Mittestatsionaarse välireklaami reklaampinna suurus ei tohi ületada 1,0 m2 ning peab olema kujundatud korrektselt ja esteetiliselt.

  (9) Mittestatsionaarne reklaam paigaldatakse kõnniteele selliselt, et kõnnitee vabaks jääva osa laius on vähemalt 1,5 meetrit.

  (10) Kui hoonel on mitu välireklaami, peavad need moodustama ühtse kompositsioonilise terviku.

4. peatükk JÄRELEVALVE KORRALDAMINE 

§ 13.   Järelevalve

  (1) Käesoleva määruse ja reklaamiseaduse järgimist Narva linna haldusterritooriumil teostab Linnavalitsuse poolt volitatud ametiisik.

  (2) Avastatud puuduste korral on järelevalvet teostaval ametnikul õigus teha ettekirjutused käesoleva määruse rikkujatele, mis on ettenähtud asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 4 lõikega 1.

  (3) Juhul, kui välireklaamiandjad jätavad käesoleva määruse ja asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 4 lõikes 1 ettenähtud ettekirjutused täitmata, võib Linnavalitsuse poolt järelevalve teostamiseks volitatud ametnik kohaldada rikkujatele asendustäitmise ja sunniraha seadusega ettenähtud meetmeid.

5. peatükk MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks 17.04.2014.a Narva Linnavolikogu määrus nr 9 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“, v.a. käesoleva peatüki lõikes 2 märgitud tähtaega.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist varem välja antud välireklaami paigaldusluba/registreerimistunnistus kehtib kuni reklaami paigaldusloas/registreerimistunnistuses märgitud tähtpäevani, kuid mitte kauem kui kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumisest.

  (3) Välireklaami paigaldamise eeskiri jõustub seadusega ettenähtud korras.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json