HaridusKool

Teksti suurus:

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Väljaandja:Järva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2019, 50

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord

Vastu võetud 26.03.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse põhihariduse omandamiseks elukohajärgse munitsipaalkooli (edaspidi elukohajärgne kool) määramise tingimused ja kord koolikohustuslikule isikule, mittestatsionaarses õppes 17-aastasele või vanemale isikule, kes ei ole põhiharidust omandanud ja koolikohustuslikust east nooremale lapsele (edaspidi õpilane).

§ 2.   Elukohajärgne kool

  (1) Elukohajärgne kool on statsionaarset ja mittestatsionaarset õpet võimaldav Järva valla haldusterritooriumil asuv eestikeelne kool, millistes Järva vald tagab õpilasele, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistri järgi on Järva vald, võimaluse omandada põhiharidust.

  (2) Iga õpilase elukohajärgne kool on kool, kus õpilane õpib või mida vanem lapse kooli vastuvõtu taotlust esitades on eelistanud.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse kooli vastu ka õpilasi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asub väljaspool Järva valda.

§ 3.   Elukohajärgse kooli määramise alused

  (1) Elukohajärgse kooli määramisel lähtutakse kooli õppekohtade arvust, arvestades oluliste asjaoludena esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile, sama pere teiste laste õppimist samas koolis ning võimaluse korral vanemate soove.

  (2) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses lähtutakse kaasava hariduse põhimõtetest, mille kohaselt õpivad hariduslike erivajadustega õpilased üldjuhul elukohajärgses koolis.

  (3) Kui Eesti Vabariiki akrediteeritud välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindaja laps on võimeline omandama põhiharidust eesti keeles, on lapse elukohajärgne kool käesoleva määruse §-s 2 nimetatud kool.

§ 4.   Elukohajärgse kooli vastuvõtu tingimused ja kord

  (1) Elukohajärgse kooli vastuvõtu tingimused ja korra kehtestab kooli direktor.

  (2) Järva valla koolid avalikustavad oma vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Albu Vallavalitsuse 23.11.2011 määrus nr 4 „Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Imavere Vallavalitsuse 29.03.2011 määrus nr 3 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Järva-Jaani Vallavalitsuse 22.03.2011 määrus nr 2 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rait Pihelgas
Vallavanem

Karin Tenisson-Alev
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json