Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Viljandi linna muinsuskaitsekomisjoni põhimäärus

Viljandi linna muinsuskaitsekomisjoni põhimäärus - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2019, 51

  Viljandi linna muinsuskaitsekomisjoni põhimäärus

  Vastu võetud 25.03.2019 nr 7

  Määrus kehtestatakse Viljandi Linnavolikogu 29.02.2012 määruse nr 109 „Viljandi linna põhimäärus“ § 23 ning Viljandi Linnavolikogu ja Muinsuskaitseameti vahel veebruaris 2013 sõlmitud halduslepingu „Haldusleping muinsuskaitsealaste riiklike kohustuste täitmise kohta Viljandi linnas“ alusel.

  § 1.   Komisjoni tegevuse eesmärgid

    (1) Viljandi linna muinsuskaitsekomisjon (edaspidi komisjon) on Viljandi Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon. Komisjoni tegevuse eesmärk on Viljandi Linnavolikogu ja Muinsuskaitseameti vahel veebruaris 2013 sõlmitud halduslepingust tulenevate riiklike kohustuste täitmine.

  § 2.   Komisjoni moodustamine ja selle tegevuse lõpetamine

    (1) Komisjoni moodustab ja selle tegevuse lõpetab linnavalitsus.

    (2) Komisjoni töökord kehtestatakse Muinsuskaitseameti eelneva kooskõlastusega.

  § 3.   Komisjoni põhimäärus

    (1) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

  § 4.   Komisjoni ülesanded

    (1) Komisjoni ülesandeks on läbi vaadata mälestiste ja nende kaitsevööndis ning muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis paiknevate ehitiste projektdokumentatsioon ja anda selle kohta seisukoht.

    (2) Komisjon vaatab läbi § 4 lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmisel linnavalitsusele esitatud dokumendid:
    1) üldplaneeringuga kooskõlas olevate detailplaneeringute muinsuskaitse eritingimused;
    2) üldplaneeringuga kooskõlas olevad mälestise või muinsuskaitseala kaitsevööndis asuvad detailplaneeringud;
    3) mälestiste ja muinsuskaitsealal asuvate ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja ümberehitamise muinsuskaitse eritingimused;
    4) mälestiste ja muinsuskaitsealal asuvate ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja ümberehitamise projektid;
    5) mälestiste kaitsevööndis asuvate ehitiste muinsuskaitse eritingimused;
    6) mälestiste kaitsevööndis asuvate ehitiste konserveerimise, restaureerimise ja ümberehitamise projektid;
    7) muinsuskaitsealal ja mälestiste kaitsevööndis asuvate ja detailplaneeringuga kooskõlas olevad uusehituste projektid;
    8) mälestisel ja muinsuskaitsealal kavandatavate suuri muutusi ette nägevate konserveerimis-, restaureerimis- ja ehitustööde taotlused;
    9) haljastusprojektid, reklaami ja insenertehniliste rajatiste projektid, teede ja tänavate projektid jms;
    10) tööde teostamise aruanded;
    11) inventeerimise aruanded;
    12) hooldusjuhendid.

  § 5.   Komisjoni liikmed

    (1) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
    1) esimees - linnavalitsuse peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja;
    2) komisjoni aseesimees - linnavalitsuse kultuuriväärtuste spetsialist;
    3) liikmed: Muinsuskaitseameti Viljandimaa nõunik, linnavalitsuse valdkonda kureeriv abilinnapea, linnavalitsuse juhtivarhitekt, linnavalitsuse ehitusinspektor.

  § 6.   Komisjoni ning selle liikmete õigused ja kohustused

    (1) Komisjonil on õigus:
    1) võtta Viljandi Linnavolikogu ja Muinsuskaitseameti vahelise halduslepinguga linnavalitsusele üle antud riiklike muinsuskaitsealaste kohustuste täimisel vastu otsuseid kooskõlastuste ja lubade andmiseks;
    2) teha ettepanekuid muinsuskaitset ja selle arengut suunavateks algatusteks;
    3) küsida seisukohta Muinsuskaitseametilt;
    4) kaasata komisjoni töösse erinevate erialade spetsialiste ja huvitatud isikuid ning moodustada töörühmi küsimuste läbitöötamiseks.

    (2) Komisjoni liikmel on õigus:
    1) avaldada oma arvamust enne komisjoni otsuse tegemist;
    2) olla otsuse tegemisel sõltumatu;
    3) jääda otsuse tegemisel eriarvamusele ja nõuda kirjaliku eriarvamuse lisamist protokollile;
    4) taandada end otsustamisest.

    (3) Komisjoni liige on kohustatud:
    1) osalema komisjoni töös;
    2) teatama komisjoni esimehele töös osalemast takistavatest asjaoludest;
    3) mitte avalikustama komisjoni töömaterjale ja tagama, et komisjonile esitatud materjalid ei satuks asjasse mittepuutuvate isikute kätte;

    (4) Komisjoni liikmed peavad vältima otsuste tegemisel ning komisjoni töös osalemisel võimalikku huvide konflikti.

  § 7.   Komisjoni esimees ja aseesimees

    (1) Komisjoni esimees:
    1) kinnitab päevakorra;
    2) juhib komisjoni tööd.

    (2) Komisjoni aseesimees:
    1) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
    2) vajadusel kaasab komisjoni teiste erialade spetsialistid või huvitatud isikud.

    (3) Komisjoni esimehe ja aseesimehe volitused lõpevad:
    1) vabastamisega ametikohalt, millega seoses ta esimeheks nimetati;
    2) linnavalitsuse motiveeritud otsusel.

  § 8.   Komisjoni töökord

    (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

    (2) Komisjoni koosolekud toimuvad üldjuhul kaks korda kalendrikuus või vastavalt vajadusele.

    (3) Komisjoni koosoleku kutsub aseesimees kokku e-kirjaga vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

    (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle töös osaleb vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh Muinsuskaitseameti peadirektori käskkirjaga määratud komisjoni liige.

    (5) Komisjon annab seisukoha taotluste ja projektdokumentide kohta hiljemalt 30 päeva jooksul nende esitamisest.

    (6) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni koosolekul osaleda:
    1) esitab ta soovi korral oma kirjaliku seisukoha e-kirjana päevakorras olevate projektide kohta vähemalt üks tööpäev enne komisjoni toimumise aega;
    2) asendab teda isik, kes on volitatud tema tööülesandeid täitma.

    (7) Komisjoni liige võib osaleda koosolekul konverentsikõne vahendusel teatades vastavast soovist komisjoni esimehele vähemalt kaks tööpäeva enne koosoleku toimumist.

    (8) Komisjoni otsused võetakse vastu konsensuse alusel ja vajadusel osalevate komisjoni liikmete poolthäälte enamusega tingimusel, et otsuse poolt on Muinsuskaitseameti Viljandimaa nõunik.

    (9) Komisjon ei tee otsust ja edastab küsimuse koos protokollitud seisukohtadega Muinsuskaitseametile juhul kui:
    1) dokumentatsiooni kooskõlastamisel tekib lahkarvamus Muinsuskaitseameti Viljandimaa nõuniku ja komisjoni teiste liikmete seisukohtades;
    2) dokumentatsiooni tellija või asjast huvitatud isik on linnavalitsus.

    (10) Komisjonis arutatud küsimuste kohta annab infot ainult komisjoni aseesimees, kui esimees ei otsusta teisiti.

  § 9.   Komisjoni koosoleku protokolli koostamine ja dokumendiregistris registreerimine

    (1) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollija on linnavalitsuse kultuuriväärtuste spetsialist. Protokolli allkirjastavad komisjoni esimees ja protokollija.

    (2) Komisjoni protokolli registreerimise linnavalitsuse dokumendiregistris korraldab kantselei.

  § 10.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Madis Timpson
  linnapea

  Ene Rink
  linnasekretär

  /otsingu_soovitused.json