KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2019, 65

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 25.03.2019 nr 53

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõuded Tapa valla haldusterritooriumil.

 (2) Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded sätestab korrakaitseseadus.

 (3) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduse

 (4) Lisainventari ja seadmete kasutamist reguleerib seadme ohutuse seadus, tuleohutuse seadus ja korrakaitseseadus.

 (5) Ilutulestiku korraldamist ja/või pürotehnika kasutamist reguleerib lõhkematerjaliseadus ja korrakaitseseadus.

 (6) Kaubandustegevuse korraldamist reguleerivad kaubandustegevuse seadus, alkoholiseadus ja tubakaseadus.

 (7) Liikluskorralduse muutmist ja liikluspiirangute kehtestamist reguleerib liiklusseadus ja Tapa valla teede ja tänavate sulgemise kord.

 (8) Reklaami paigaldamist reguleerivad reklaamiseadus ja Tapa valla välireklaami paigaldamise eeskiri.

 (9) Jäätmehoolduse korraldamist reguleerib jäätmeseadus ja Tapa valla jäätmehoolduseeskiri.

 (10) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab küsimused Tapa vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

2. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISEKS LOA TAOTLEMINE 

§ 2.  Avalikuks ürituseks loa taotlemine


Ürituse korraldaja esitab vallavalitsusele vormikohase avaliku ürituse loa taotluse (edaspidi taotlus) koos kõigi nõuetekohaste dokumentidega ja nõusolekutega üldjuhul elektronposti teel digitaalallkirjaga aadressile vallavalitsus@tapa.ee.

 (1) Kõrgendatud turvariskiga ürituste korraldamisel esitatakse taotlus hiljemalt 30 päeva enne üritust. Muudel juhtudel hiljemalt 15 päeva enne üritust.

 (2) Taotluse vorm (lisa 1) on kättesaadav valla veebilehel www.tapa.ee või paberkandjal vallavalitsuses.

 (3) Taotlust ei ole vaja esitada ürituse korraldamiseks vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (sh hoone siseruumides), kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

 (4) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
 1) ürituse korraldaja - nimi, isiku- või registrikood, aadress, telefon, e-post;
 2) ürituse eest vastutav isik, tema kontakttelefon ja e-posti aadress, mille kaudu on võimalik temaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul;
 3) ürituse nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus) ja iseloomustus (võib olla eraldi lehel);
 4) ürituse läbiviimise koht ja liikumismarsruut (olemasolul);
 5) ürituse ajakava- alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg, sh vajalik ettevalmistusperiood, samuti põhjendus, kui üritust soovitakse lõpetada pärast kella 22.00, puhkepäevale eelneval ööl pärast kella 00.00;
 6) osavõtjate eeldatav arv;
 7) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
 8) liikluskorralduse muutmine, parkimise- ja liikluskorralduse kirjeldus (lisada liiklusskeem);
 9) reklaami eksponeerimise vajaduse kirjeldus ja kohad;
 10) ilutulestiku korraldamine ja/või pürotehnika kasutamine – kasutatavate pürotehnikatoodete kategooriad, vastutav isik ja tema telefon;
 11) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, alkohoolsete jookide müük;
 12) turvalisus ja meditsiinilise abi kättesaadavus avalikul üritusel – turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse eest vastutav isik ja tema telefon või tegevusloaga turvaettevõtte kaasamine;
 13) heli- ja lisainventari paigaldamise vajadus (lisada asendiplaan);
 14) jäätmemahutite ja välikäimlate hulk;
 15) territooriumi omaniku nõusolek;
 16) lõkke tegemine;
 17) kinnitus käesoleva korra ja sellega seotud õigusaktidega tutvumise kohta ning kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta.

§ 3.  Avaliku ürituse kooskõlastused

 (1) Korraldaja kooskõlastab taotluse:
 1) Muinsuskaitseametiga, kui üritust planeeritakse mälestiseks tunnistatud hoones, muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis;
 2) Kaitseala valitsejaga, kui üritust planeeritakse looduskaitsealusel territooriumil (nagu Jäneda lossipark, Porkuni maastikukaitseala jne).

 (2) Kui ürituse läbiviimisega toimub liikluse ümberkorraldamine ja/või ühissõidukite ümbersuunamine, peab korraldaja lisama taotlusele vallavalituse haldusosakonna poolt eelnevalt kooskõlastatud liikluskorralduse muudatuste skeemi elektrooniliselt, milles on näidatud vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm), parkimisvõimalused, liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

 (3) Kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb avaliku ürituse loa taotlusele lisada Päästeameti Ida päästekeskuse ja Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri kooskõlastusega turvaplaan.

§ 4.  Kõrgendatud turvariskiga üritus

 (1) Kõrgendatud turvariskiga on üritus:
 1) kui sellel osaleb eeldatavalt vähemalt 300 inimest või enam;
 2) kus toimub alkohoolsete jookide jaemüük või pakkumine (v.a siseruumides toimuvad üritused või alalised müügikohad);
 3) toimub mootorsõidukite võidusõit;
 4) kui kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon, auditi kohustusega seadmed) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutada võivat lisainventari;
 5) kus kasutatakse pürotehnilisi tooteid või kus tehakse tuletöid;
 6) kus toimub küttekoldevälise tule tegemine ja grillseadmete kasutamine;
 7) kui see peetakse ehitises või kohas, mis ei ole selleks ette nähtud;
 8) kui sellega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
 9) kui on suunatud lastele.

 (2) Vallavalitsuse otsusel tuleb kõrgendatud turvariskiga üritustele kaasata tegevusloaga turvaettevõte, meditsiinilise abi teenus, veekogudel toimuvate ürituste puhul väljaõppe saanud vetelpääste.

3. peatükk AVALIKU ÜRITUSE LOA TAOTLUSE MENETLEMINE JA LOA VÄLJASTAMINE 

§ 5.  Taotluse menetlemine

 (1) Taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi vallavalitsuse vastutav ametnik (edaspidi ametnik) viie tööpäeva jooksul arvates taotluse saabumisest.

 (2) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab ametnik taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, võetakse taotlus menetlusse. Puuduste kõrvaldamata jätmisel tähtajaks jäetakse taotlus läbi vaatamata.

 (3) Ametnik võib teha ettepaneku ürituse korraldajale muuta ürituse pidamise aega või kohta, kui:
 1) eelnevalt on vastu võetud teade või antud luba samas kohas samal ajal teise ürituse pidamise kohta;
 2) on ülekaalukas avalik huvi korraldada samas kohas samal ajal teine üritus ning mitut üritust samal ajal selles kohas pidada ei ole võimalik;
 3) ürituse pidamise koht või aeg ei ole sobiv sihtgrupile, kellele üritus on suunatud.

 (4) Ametnik teavitab korraldajat avaliku ürituse loa andmisest või andmata jätmisest kahe tööpäeva jooksul alates loa andmise või andmata jätmise otsuse tegemisest. Luba saadetakse elektrooniliselt taotlusel märgitud e-posti aadressile.

 (5) Ametnik informeerib avaliku ürituse loa andmisest politsei- ja piirivalveametit ja päästeametit ning esitab andmed valla veebilehe toimetajale ürituse kandmiseks veebilehel peetavasse ürituste kalendrisse.

 (6) Kui üritusel kasutatakse auditi kohustusega seadet seadme ohutuse seaduse tähenduses, teavitab ametnik mõistliku aja jooksul enne ürituse toimumist avaliku ürituse loa andmisest Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametit.

§ 6.  Avaliku ürituse luba

 (1) Avaliku ürituse loa andmise otsustab vallavalitsus korraldusega, kui:
 1) üritus soovitakse lõpetada pärast kella 22.00, puhkepäevale eelneval ööl pärast kella 00.00;
 2) üritusest osavõtjateks on eelkõige alaealised;
 3) üritusega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
 4) üritusega kaasneb parkimise korraldamine;
 5) üritusel soovitakse korraldada kaubandust, sh alkoholi müüki;
 6) üritusega kaasneb ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamine;
 7) üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk.

 (2) Lõikes üks nimetamata juhtudel väljastab avaliku ürituse loa ametnik otsusega.

 (3) Avaliku ürituse loa andja võib avaliku korra tagamise huvides keelduda üritusel alkohoolse joogi jaemüügi õiguse andmisest.

 (4) Avaliku ürituse loas märgitakse:
 1) ürituse nimetus;
 2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrinumber ja telefoninumber;
 3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
 4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
 5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks, sh avaliku teavitamise kohta;
 6) loa taotluse kooskõlastajate esitatud tingimused.

§ 7.  Avaliku ürituse loa andmisest keeldumine

  Loa väljastaja võib motiveeritud haldusaktiga keelduda avaliku ürituse loa andmisest, kui
 1) taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud määratud tähtaja jooksul;
 2) teadet ei esitatud õigeaegselt;
 3) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
 4) üritus on taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
 5) taotluses nimetatud ürituse läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
 6) korraldaja ei täida taotluse kooskõlastajate kooskõlastamise tingimusi, mis peavad olema täidetud enne avaliku ürituse loa andmist;
 7) ürituse korraldaja on korduvalt rikkunud ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi või valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

4. peatükk AVALIKU ÜRITUSE PIDAMISE NÕUDED, VASTUTUS JA JÄRELEVALVE 

§ 8.  Korraldaja kohustused

 (1) Ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel ja pidamisel kohustatud:
 1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt taotluses märgitud ürituse vormile ja iseloomule ning määratud tingimustele;
 2) tagama üritusest osavõtjate turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
 3) tagama avaliku korra;
 4) tagama tuleohutuse;
 5) järgima tervisekaitsenõudeid;
 6) tagama sõltuvalt ürituse iseloomust meditsiinilise abi;
 7) täitma politsei- ja piirivalveameti ja/või päästeameti teenistujate korraldusi;
 8) tagama üritusel heakorra ning valla heakorda ja jäätmehooldust reguleerivatest õigusaktidest kinni pidamise.

 (2) Ürituse korraldaja on kohustatud tagama, et alla 16-aastastele alaealistele mõeldud üritus lõpeks vähemalt tund enne liikumispiirangu algust.

§ 9.  Avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimisega tekitatud kahju hüvitamine

  Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab avaliku ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimisega Tapa vallale tekitatud materiaalse kahju ja/või keskkonnareostuse likvideerimisega tekitatud kulutused hüvitab ürituse korraldaja.

§ 10.  Ürituse pidamisest loobumine

  Ürituse pidamisest loobumise korral informeerib korraldaja sellest vallavalitsust.

§ 11.  Avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse korraldusega võib avaliku ürituse loa tunnistada kehtetuks, kui:
 1) ürituse korraldaja on esitanud taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
 2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või taotluse kooskõlastajate tingimusi;
 3) avaliku ürituse loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 12.  Järelevalve teostaja

  Järelevalvet avaliku ürituse nõuetekohase läbiviimise üle teostab vallavalitsuse poolt määratud ametnik.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 13.  Avaliku ürituse loa nõuded vallavalitsusele

  Vallavalitsus ürituse korraldajana ei esita avaliku ürituse taotlust, kuid peab avaliku ürituse läbiviimisel täitma käesolevas korras sätestatud nõudeid.

§ 14.  Ülesannete delegeerimine

  Delegeerida korrakaitseseaduse § 55 lõike 2 punktis 2 ja § 56 lõike 3 punktis 2 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine Tapa vallavalitsusele.

§ 15.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
 1) Tapa Vallavolikogu 28.04.2016 määrus nr 55 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Tapa vallas“;
 2) Tamsalu Vallavolikogu 27.06.2014 määrus nr 6 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskiri“.

§ 16.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Maksim Butšenkov
vallavolikogu esimees

Lisa Loa teatise vorm

/otsingu_soovitused.json