KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Viimsi valla lemmikloomade pidamise eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2019, 71

Viimsi valla lemmikloomade pidamise eeskiri

Vastu võetud 26.06.2012 nr 14
RT IV, 31.12.2013, 95
jõustumine 01.07.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2019RT IV, 29.03.2019, 7001.04.2019

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 362.

§ 1.   Viimsi valla lemmikloomade pidamise eeskirja eesmärk

  (1) Käesolev eeskiri sätestab lemmikloomade pidamise nõuded valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi lemmikloomapidaja) on lemmikloom. Eeskiri laieneb ka isikule, kes tegeleb lemmikloomapidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga.

  (3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) loom on imetaja, lind, roomaja, kahepaikne, kala või selgrootu;
  2) lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks, seltsiks, jahipidamisvahendiks, turvalisuse tagamiseks, ärilisel eesmärgil vm eesmärgil peetav loom;
  3) lemmikloomapidaja on isik, kellele kuulub lemmikloom (omanik) või kes tegeleb lemmiklooma pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga;
  4) hulkuv lemmikloom avalikus kohas järelevalveta viibiv lemmikloom;
  5) avalik koht on üldkasutav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa. Üldkasutatav koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
  6) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi segav tegevus;
  7) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus;
  8) kiibistamine on lemmiklooma naha alla elektroonilise andmekandja, mis sisaldab ainulaadset 15-kohalist numbrikombinatsiooni ja mis võimaldab tuvastada lemmikloomapidaja, paigaldamine.

§ 3.   Lemmiklooma pidamise nõuded

  (1) Lemmiklooma on lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil või selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et lemmikloom sealt oma tahtel välja ei pääseks. Lemmikloomapidajal tuleb välistada lemmiklooma ärajooksmise ja inimestele või loomadele kallaletungimise võimalus.

  (2) Lemmiklooma kadumisel või lahtipääsemisel tuleb lemmikloomapidajal viivitamata viia läbi otsingud ja korraldada lemmiklooma püüdmine.

  (3) Lemmikloomapidaja on kohustatud teatama kohe veterinaararstile ning seejärel täitma tema ettekirjutusi, kui lemmikloom on hammustanud inimest või looma või kui lemmiklooma on rünnanud metsloom, aga ka siis kui lemmikloom käitub ebaloomulikult või on marutaudi kahtlusega.

  (4) Hoonete üldkasutatavates ruumides ja territooriumitel lemmikloomaga viibides on lemmikloomapidaja kohustatud järgima kinnistu omaniku või omanike kehtestatud korda ja avalikku korda.

  (5) Hulkuva lemmiklooma toitmine ning pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil, kui see on vastuolus antud korterelamu kodukorraga, on keelatud.
[RT IV, 29.03.2019, 70 - jõust. 01.04.2019]

  (6) Kui lemmikloomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus määrata lemmiklooma heaolu eest vastutav füüsiline isik.

  (7) Lemmikloomapidamine ei tohi häirida avalikku korda (s.h öörahu) ega teisi loomi.

  (8) Lemmiklooma poolt kaaskodanike või teiste loomade häirimine, ohustamine või neile kahju tekitamine on keelatud.

  (9) Lemmikloomapidaja on kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi.

  (10) Koerte ja kasside kiibistamine on kohustuslik, teiste lemmikloomade puhul on kiibistamine soovituslik.

  (11) Lemmikloomapidaja peab koera, kassi kiibistama viie päeva jooksul arvates päevast, millal lemmikloom sai kolme kuuseks. Omandatud täiskasvanud koer või kass tuleb märgistada viie päeva jooksul arvates omandamise päevast. Käesolevat punkti ei rakendata koerte, kasside osas, kes kannavad märgistusena hästiloetavat tätoveeringut.

  (12) Soovitatav on avalikus kohas liikuvad lemmikloomad varustada kaelarihmaga, millele on kinnitatud plaat ning sellele kantud lemmikloomapidaja kontaktandmed.

  (13) Kiibistatud lemmikloom peab olema registreeritud Lemmiklooma registrisse.

  (14) Kiibistamisega seotud kulud kannab lemmikloomapidaja.

  (15) Lemmikloomapidaja peab tagama lemmikloomade vaktsineerimise vastavalt kehtestatud õigusaktidele.

  (16) Lemmikloomapidaja on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi.

  (17) Lemmikloomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama avalikus kohas oma lemmiklooma väljaheited.

  (18) Lemmikloomapidaja on kohustatud täitma põllumajandusministri poolt kehtestatud nõudeid koera, kassi ja teiste lemmikloomade pidamisel.

  (19) Lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, piinata, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada lemmiklooma hukkumise või panna toime muu lemmiklooma suhtes lubamatu tegu.

  (20) Lemmikloomapidaja, kes soovib oma lemmikloomast loobuda, peab tagama uue lemmikloomapidaja leidmise või nõuetekohase eutanaasia veterinaararsti poolt.

§ 4.   Lemmiklooma viibimise nõuded avalikus kohas

  (1) Lemmiklooma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse, vajadusel tuleb rakendada lisameetmeid (nt suukorv, koonurihm). Ühistranspordis tuleb lisaks jalutusrihmale kasutada koertel suukorvi või koonurihma.

  (2) Lemmikloomapidajal on keelatud võtta lemmiklooma kaasa kalmistutele, kauplustesse, toitlustusasutustesse, turule, spordi- ja laste mänguväljakutele, avalikesse supluskohtadesse, noorsootöö- ja haridusasutuste territooriumile, muuseumitesse ning muudesse rahvarohketesse paikadesse või territooriumile, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid. Nimetatud keeld ei kehti selleks spetsiaalselt ettenähtud kohtadele või vastavatele üritustele ning vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

  (3) Koera tohib jätta suukorviga või koonurihmaga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde lühiajaliselt kuni lemmikloomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid ja loomi, liiklust ning koera tervist.

  (4) Lemmikloomapidaja on kohustatud oma lemmiklooma väljaheited koheselt koristama. Lemmikloomapidaja peab ära hoidma lemmiklooma poolt tekitatava reostuse võõrale varale s.h sõidukitele ja ehitistele urineerimise.

  (5) Nakkusohtlikult haige lemmikloomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.

§ 5.   Omanikuta või hulkuvate lemmikloomade püüdmisel kehtivad reeglid

  (1) Hulkuvate lemmikloomade varjupaika viimise korraldab Viimsi Vallavalitsus.

  (2) Kui hulkuva lemmiklooma kinnipüüdmise korraldas vallavalitsus, kannab selle lemmiklooma püüdmise, hoidmise ja hukkamisega seotud kulud lemmikloomapidaja.

  (3) Kui hulkuv lemmikloom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik kohe tagastada lemmikloomapidajale, tuleb lemmikloom kuni lemmikloomapidajale tagastamiseni paigutada varjupaika. Lemmiklooma hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates hulkuva lemmiklooma kirjelduse avalikustamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses või Viimsi Vallavalitsuse kodulehel. Nimetatud aja jooksul tuleb lemmikloomapidajal lemmikloom tagasi nõuda tasudes lemmiklooma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse lemmikloom uuele lemmikloomapidajale. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva lemmiklooma omanikku kindlaks teha ega lemmikloomale uut omanikku leida, tuleb läbi viia lemmiklooma eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras.

  (4) Ohtliku lemmiklooma võib hukata enesekaitseks, kui lemmiklooma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.

§ 6.   Lemmikloomade pidamise eeskirja rikkumine

  (1) Lemmikloomapidaja kannab vastutust oma lemmiklooma tekitatud varalise kahju või inimesele tekitatud tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest.

  (2) Lemmiklooma pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³ alusel.

§ 7.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politseiasutus vastavalt oma pädevusele.

§ 8.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub 01.07.2012.

  (2) Käesoleva määruse § 3 lõikes 10 sätestatud kohustus kasside osas rakendub alates 01.01.2013.

  (3) Määrus avaldatakse valla veebilehel ning ajalehes Viimsi Teataja.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json