Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Projekti „Uus elu sinu hoovile“ raames korteriühistute toetamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2019, 80

Projekti „Uus elu sinu hoovile“ raames korteriühistute toetamise kord

Vastu võetud 21.03.2019 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Projekti “Uus elu sinu hoovile” raames korteriühistute toetamise kord (edaspidi Kord) reguleerib korteriühistute sihtotstarbelist toetamist korterelamu(te) ümbruses oleva haljasala korrastamise eesmärgil Narva linnas (edaspidi toetus).

  (2) Korras sätestatakse toetuse andmise eesmärk, toetatavad tegevused, nõuded taotlejale/toetuse saajale ja taotlusele, toetuse määr, taotluse esitamise tähtaeg ja ametiasutus, kellele taotlus esitatakse, taotluse läbivaatamise tähtaeg, taotleja ja taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise alused ja kord ning toetuse väljamaksete teostamise tingimused ja kord.

  (3) Toetust eraldatakse Narva linna eelarves selleks ette nähtud vahendite piires.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  (1) Toetuse üldeesmärk on tõsta linna territooriumil elukeskkonna atraktiivsust ja elukvaliteeti kohaliku aktiivsuse kasvu ja mittetulundusliku tegevuse arendamise kaudu.

  (2) Korteriühistute sihtotstarbelise toetuse eesmärgiks on:
  1) suurendada korteriühistute omaalgatust ja koostöötahet;
  2) tugevdada sotsiaalseid suhteid korterelamutes;
  3) parandada korterelamute haljasala välisilmet.

2. peatükk TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED, TOETATAVAD TEGEVUSED NING TOETUSE MÄÄR 

§ 3.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda Narva linnas tegutsev korteriühistu, kes vastab korras sätestatud nõuetele (edaspidi taotleja). Toetust ei saa taotleda korteriühistu, kes on oluliselt rikkunud linna üldplaneeringu nõudeid ning on jätnud need rikkumised taotluse esitamise ajaks kõrvaldamata.

  (2) Juhul, kui korteriühistu valitseb mitut elamut, on korteriühistul õigus taotleda toetust iga elamu kohta eraldi.

  (3) Taotleja peab olema registreeritud seadusega sätestatud korras vähemalt kuus kuud enne toetuse taotluse esitamist.

  (4) Taotleja võib taotleda toetust nendele tehtud haljastustöödele, mis olid eelnevalt saanud arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ameti kooskõlastuse.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust on korteriühistul võimalik taotleda pärast toetatavate tegevuste teostamist ning taotleja poolt nende eest tasumist.

  (2) Toetust võib taotleda hoovi heakorrastamise või haljastuse rajamisega seoses järgmisteks tegevusteks (edaspidi tegevus):
  1) põõsaste, püsikute, roni- ja lilletaimede soetamine ja istutamine;
  2) lillevaaside, -amplite jms mahutite ostmine ja paigaldamine;
  3) muru rajamine;
  4) eelnevates punktides loetletud tegevuste elluviimiseks vajalike teenuste ostmine.

  (3) Toetust ei anta käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud tegevuste projekteerimiseks (eskiisi koostamiseks) ja vajalike tööriistade ja muu inventari, v.a punktis 2 nimetatu ostmiseks. Samuti ei hinnata tööjõukulusid.

§ 5.   Toetuse suurus

  Toetuse suurus on 50% kuludest paragrahvi 4 lõikes 2 loetletud tegevustele, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot aastas.

3. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 6.   Taotluse esitamine ja tähtaeg

  (1) Toetuse taotlus (edaspidi taotlus) esitatakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile (edaspidi ametiasutus).

  (2) Taotleja võib taotleda toetuse eraldamist kahe kalendrikuu jooksul pärast toetatavate tegevuste toimumise lõppu ning kuni 31. oktoobrini.

§ 7.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotlusele, mis on koostatud käesoleva korra järgi kehtestatud vormi kohaselt (lisa 1), lisatakse alljärgnevad dokumendid:
  1) taotleja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) taotleja üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust toetatava tegevuse teostamise kohta, kui põhikirjas ei ole sätestatud muud otsuse tegemise korda käesoleva korraga toetatava tegevuse teostamiseks;
  3) vormikohane kuludeklaratsioon (lisa 2);
  4) fotomaterjalid, mis on tehtud enne ja pärast toetatava tegevuse teostamist.

  (2) Juhul, kui paragrahvi 4 lõikes 2 loetletud tegevuse teostamiseks taotleja ostab teenuseid, tuleb lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele esitada järgmised dokumendid:
  1) töövõtulepingu koopia;
  2) teostatud toetatavate tegevuste üleandmise-vastuvõtmise akti koopia;
  3) toetatavate tegevuste eest tasumiseks esitatud arvete koopiad;
  4) maksekorralduste koopiad toetatavate tegevuste eest tasumise kohta.

  (3) Juhul, kui paragrahvi 4 lõikes 2 loetletud tegevuse teostamiseks ostab taotleja ainult tegevuse teostamiseks vajalikke materjale, tuleb lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele esitada järgmised dokumendid:
  1) materjalide eest tasumiseks esitatud arvete koopiad;
  2) maksekorralduste koopiad materjalide eest tasumise kohta.

§ 8.   Taotluse vastuvõtmine

  (1) Taotluse vastuvõtmisel kontrollib taotluse saanud ametiasutus nõutud dokumentide olemasolu. Puuduvate dokumentide esitamiseks määrab taotluse saanud ametiasutus selleks täiendava tähtaja. Kui taotleja ei esita puuduolevaid dokumente määratud mõistlikuks tähtajaks, taotlus lükatakse tagasi.

  (2) Kõik taotlused vaadatakse läbi vastavalt järjekorrale. Järjekorra määrab kuupäev, millal taotlus on registreeritud ametiasutuse dokumendiregistris.

§ 9.   Taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

  (1) Linnapea käskkirjaga moodustatud kolme- kuni viieliikmeline hindamiskomisjon (edaspidi hindamiskomisjon) kontrollib vastuvõetud taotluses esitatud andmete õigsust ning taotluse vastavust Korras sätestatud nõuetele.

  (2) Hindamiskomisjoni liige ei tohi osaleda taotluse läbivaatamisel, kui ta on selle taotluse esitanud korteriühistu juhtorgani ja/või korteriühistu liige.

  (3) Hindamiskomisjoni liikmetel on õigus ametitõendi esitamisel kontrollida taotluses esitatud andmete õigsust kohapeal.

  (4) Taotlus tunnistatakse vastavaks, kui on täidetud Korra nõuded.

  (5) Hindamiskomisjon võib muuta taotletava toetuse summat, näidates ära oma ettepanekus muutmise põhjused.

  (6) Vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsus kinnitatakse ametiasutuse direktori käskkirjaga hindamiskomisjoni ettepaneku alusel. Kui taotlus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, märgitakse mittevastavaks tunnistamise otsuses, millised nõuded ei ole täidetud.

  (7) Kirjalik teade toetuse eraldamise või selle maksmisest keeldumise kohta saadetakse toetuse saajale kümne tööpäeva jooksul haldusakti väljastamise kuupäevast arvates.

§ 10.   Muudatustest teavitamine

  Taotleja teavitab ametiasutust viivitamata kirjalikult:
  1) heakorrastatava objektiga seotud muutustest, näiteks arhitektuuri- ja linnaplaneerimise ametiga kooskõlastatud istutamise skeemi muutmine;
  2) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  3) muudest toetuse saamist ja kasutamist mõjutavatest asjaoludest.

§ 11.   Tegevuse kontrollimine

  (1) Hindamiskomisjon võib kontrollida kohapeal tegevuse vastavust taotlusele ja selle lisadokumentidele. Kontrollimine toimub korteriühistu juhatuse esindaja juuresolekul. Kontrolli tulemused on aluseks taotluse rahuldamise otsustamisel.

  (2) Tegevuse kontrollimise aeg kooskõlastatakse taotlejaga ning tegevust kontrollitakse 30 päeva jooksul pärast taotluse ja taotleja vastavuse tunnistamist Korra nõutele.

  (3) Taotleja peab võimaldama ametil kontrollida teostatud tegevuse vastavust taotlusele.

4. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSETE TINGIMUSED 

§ 12.   Toetuse maksmine ja maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse ülekandega toetuse saaja arvelduskontole pärast toetuse saamise lepingu allkirjastamist ja väljamakse taotluse esitamist.

  (2) Toetuse maksmisest keeldutakse, kui taotleja on esitanud valeandmed või taotlus on tunnistatud mittevastavaks korra tingimustele.

§ 13.   Dokumentide säilitamine

  (1) Korra alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitatakse asutuses või muudes linnavalitsuse volitatud/määratud asutustes vähemalt seitse aastat.

  (2) Toetuse taotlemise ja kulutuste tegemisega seotud dokumente säilitab toetuse saaja vähemalt seitse aastat.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Korra rakendamine

  Linnapea moodustab Korra § 9 lõikes 1 nimetatud hindamiskomisjoni 15 tööpäeva jooksul arvates Korra jõustumisest.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Irina Janovitš
Narva Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Projekti “Uus elu sinu hoovile” toetuse taotluse vorm

Lisa 2 Kuludeklaratsioon

/otsingu_soovitused.json