Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kogukondlike algatuste toetamise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2022, 18

Kogukondlike algatuste toetamise kord

Vastu võetud 22.03.2022 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punktide 2, 21 ja 3 ning noorsootöö seaduse § 8 punktide 2 ja 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted  

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Kogukondlike algatuste toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib Maardu linna eelarvevahenditest mittetulunduslikuks tegevuseks ettenähtud toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, toetuste andmist, järelevalve teostamist ja aruandlust.

  (2) Toetuse andmise eesmärk on kultuuri, noorsootöö, terviseedenduse, rohelise mõtteviisi edendamise ning muude ürituste korraldamise toetamine.

  (3) Kord ei laiene toetustele, mille andmine on reguleeritud teiste riigi ja Maardu linna õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) toetus on projekti tegevuste elluviimiseks Maardu linna eelarvevahenditest antav sihtotstarbeline rahaline eraldis;
  2) mittetulunduslik tegevus on kasumit mittetaotlev tegevus;
  3) projekt on korras kindlaks määratud tingimustele vastav ja mittetulundusliku tegevusena kavandatav ajas ning ruumis piiritletud ühekordne tegevus või tegevuste kogum, mille elluviimiseks toetust taotletakse;
  4) Maardu elanik on Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardu linnas elav füüsiline isik;
  5) taotleja on korra §-s 4 nimetatud isik, kes on esitanud Maardu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) toetuse saamise taotluse;
  6) toetuse saaja on toetust taotlenud isik, kelle taotlus on rahuldatud.

2. peatükk Toetuse taotlemine ning taotlejale ja projektile esitavad nõuded  

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab linnavalitsusele vormikohase taotluse, mis on allkirjastanud taotleja või tema esindusõiguslik isik.

  (2) Toetuse taotlus esitatakse linnavalitsusele hiljemalt üks kuu enne projekti kavandatavat algust. Toetuse taotlust võetakse erandkorras vastu ka pärast käesolevas lõikes sätestatud tähtaega, kui selleks on mõjuvad põhjused.

  (3) Toetuse taotlemise vormi kinnitab linnavalitsus.

§ 4.   Taotlejale esitatavad nõuded

  Taotleja võib olla:
  1) eraõiguslik juriidiline isik;
  2) linnavalitsuse hallatav asutus;
  3) füüsilisest isikust ettevõtja;
  4) Eesti rahvastikuregistri andmetel Maardus elav vähemalt 18-aastane füüsiline isik.

§ 5.   Projektile esitatavad nõuded

  (1) Projekt peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) projekt on kooskõlas linnavalitsuse kehtestatud toetuse määramise tingimustega;
  2) projekt on mõeldud Maardu elanikele või on nende huvides ning on oluline Maardu linnale ja projektis kirjeldatud tegevus toimub üldjuhul Maardu linna haldusterritooriumil. Väljaspool Maardu linna haldusterritooriumi võib projektis kirjeldatud tegevus toimuda, kui see on oluline Maardu linnale ja selle elanikele. Projekt, millele toetust taotletakse, võib toimuda ka mitme omavalitsuse haldusterritooriumil, kuid vähemalt osa sellest peab toimuma Maardu linnas.

  (2) Linnavalitsus võib kehtestada hiljemalt 15. jaanuariks vastava aasta toetuste määramise lisatingimused, milles sätestatakse:
  1) toetuse andmise eesmärgid ja prioriteedid valdkondade lõikes;
  2) nõutav omaosaluse alammäär valdkondade või taotlejate lõikes;
  3) vajadusel toetuse taotlemise ja määramise ajakava, nende kulude loetelu, mille tegemiseks toetust ei anta ning hindamiskriteeriumid või muud tingimused.

§ 6.   Toetatavad kulud

  (1) Kulu on abikõlblik, kui:
  1) see on tõendatav ja põhjendatud ehk projekti eesmärgi ja tulemuste saavutamiseks ning tegevuste elluviimiseks sobiv, vajalik, tõhus ning korra tingimustega kooskõlas ja
  2) see tekib pärast toetuse taotluse esitamist.

  (2) Mitteabikõlbulik on kulu, mille katteks on toetust saadud teistest fondidest ja programmidest, samuti kulu, mis on linnaeelarvest juba finantseeritud.

  (3) Taotleja võib toetust kasutada ainult projektis ettenähtud kulutuste katteks.

3. peatükk Taotluse menetlemine  

§ 7.   Andmete õigsuse kontrollimine

  (1) Linnavalitsus kontrollib esitatud dokumentide ja taotleja vastavust korra 2. peatükis kehtestatud nõuetele kümne tööpäeva jooksul taotluse laekumisest.

  (2) Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või -dokumente.

  (3) Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest taotlejat ning antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

§ 8.   Taotluste läbivaatamiseks komisjoni moodustamine ja töö korraldamine

  (1) Taotluste läbivaatamiseks moodustab linnavalitsus komisjoni või vastavalt tegevusvaldkondadele komisjonid (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni otsused võetakse vastu häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl või tema puudumise korral esimehe asetäitja hääl.

  (3) Kui komisjoni liige on toetust taotleva juriidilise isiku töötaja, selle juhtorgani liige või tulumaksuseaduse §-s 8 nimetatud seotud isik, taandab ta ennast otsustusprotsessist. Taandamine fikseeritakse komisjoni protokollis.

§ 9.   Toetuse andmise otsustamine ja maksmine

  (1) Toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab komisjon.

  (2) Toetuse taotlus jäetakse rahuldamata:
  1) kui linna eelarve vahendid seda ei võimalda;
  2) kui taotleja või projekt ei vasta korras sätestatud tingimustele;
  3) kui taotleja ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta;
  4) taotlejal on võlgnevusi linnavalitsusele, linnavalitsuse hallatavale asutusele või linna juriidilisele isikule;
  5) taotleja suhtes on algatatud likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetlus või esitatud kustutamishoiatus;
  6) muudel juhtudel, kui komisjon ei pea toetuse andmist otstarbekaks või käesoleva korra eesmärkidega kooskõlas olevaks.

  (3) Komisjon võib jätta taotluse rahuldamata:
  1) kui taotleja ei ole eelnenud kahe aasta jooksul täitnud korra § 10 lg 1 või 3 sätestatud nõudeid või on esitanud aruandes valeandmeid;
  2) kui taotleja on esitanud valeandmeid taotluses või toetuse kasutamise kohta või ei kasutanud toetust sihipäraselt;
  3) kui taotleja ei ole kõrvaldanud taotluses esinenud puudusi määratud tähtajaks või ei ole esitanud nõutud lisaandmeid või dokumente;
  4) projekt sisaldab tegevuskavas üritusi ja kalkulatsioonis kulusid, mis ei ole projekti eesmärki silmas pidades otseselt vajalikud või on ülemäärased.

  (4) Toetust ei anta enne taotluse esitamist toimunud projekti kulude katmiseks.

  (5) Komisjonil on õigus rahuldada taotlus osaliselt.

  (6) Komisjon vaatab taotluse läbi 14 tööpäeva jooksul alates taotluste kättesaamisest.

  (7) Toetuse andmise otsusest või taotluse rahuldamata jätmisest ning taotluse menetlemise lõpetamisest teavitatakse toetuse taotlejat kirjalikult posti või e-posti teel 7 päeva jooksul pärast asjaomase otsuse tegemist.

  (8) Toetuse maksmise aluseks on komisjoni otsus.

4. peatükk Aruandlus ja järelevalve 

§ 10.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele toetuse kasutamise kohta aruande hiljemalt ühe kuu jooksul peale projekti lõppu.

  (2) Toetuse kasutamise aruande vormi kinnitab linnavalitsus.

  (3) Komisjonil on õigus nõuda toetuse saajalt toetuse kasutamise kohta kuludokumente ja seletusi.

  (4) Linnavalitsus võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda, kui:
  1) toetuse saaja ei esita tähtajaks toetuse kasutamise aruannet või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
  2) toetust ei kasutatud sihipäraselt;
  3) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  4) toetatud tegevus jäi lõpule viimata.

  (5) Toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise õigus on komisjonil või komisjoni poolt määratud teenistujal.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.04.2022.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Maardu Linnavolikogu 27.09.2016 määrus nr 86 „Huvitegevusprojektide toetamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json