SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hooldekodusse suunamise kord Abja vallas

Väljaandja:Abja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.02.2016, 67

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Hooldekodusse suunamise kord Abja vallas

Vastu võetud 16.04.2014 nr 14
RT IV, 29.04.2014, 6
jõustumine 02.05.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.02.2016RT IV, 27.02.2016, 1201.03.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 27.02.2016, 12 - jõust. 01.03.2016]

§ 1.  Reguleerimisala ja mõisted

 (1) Hooldekodusse suunamise tingimused ja kord (edaspidi kord) reguleerib eakate ja puuetega isikute, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Abja vald, hooldekodusse suunamise tingimusi ja korda.

 (2) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
 1) hooldekodu – eakatele ja puudega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud hoolekandeasutus;
 2) hooldekodus hooldamine – ööpäevaringselt hooldekodus elavate isikute hooldamine, järelevalve, põetus, esmatasandi arstiabi korraldamine ja teiste hooldekodu põhikirjast tulenevate põhiülesannete täitmine;
 3) ülalpidamiskulu hooldekodus – hooldekodus hoolealuse ülalpidamiseks kuluv summa;
 4) seadusjärgne ülalpidaja – ülalpidamiskohustusega isik perekonnaseaduse mõistes;
 5) taotleja – hooldekodusse suunamist vajav isik või tema esindaja:

§ 2.  Hooldekodusse suunatavad isikud

 (1) Hooldekodusse võib suunata eakaid ja puudega isikuid, keda ei ole võimalik abistada koduhooldusteenuse abil ja kes vajavad ööpäevaringset hooldust, kõrvalabi ja järelevalvet.

 (2) Esimeses järjekorras suunatakse hooldekodusse pidevat kõrvalabi vajavad eakad ja puudega inimesed, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid.

 (3) Hooldekodusse ei suunata taotlejaid:
 1) kes põevad nakkushaigusi, sh tuberkuloosi;
 2) kes on enesele või teistele ohtlikud oma psüühika- ja käitumishäirete tõttu.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud taotlejad kuuluvad ravile kodus, raviasutuses või hooldamisele erihooldekodus.

 (5) Isikuid, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1-2 loetletud tunnustele võib hooldekodusse suunata erijuhtudel. Sellisel juhul otsustab hooldekodusse suunamise vallavalitsus alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekul.

§ 3.  Hooldekodusse suunamise taotlemine

 (1) Taotleja või tema esindaja esitab Abja Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku avalduse, milles põhjendab hooldekodusse paigutamise vajadust. Kui taotleja ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline avaldust esitama, võivad erandjuhtudel avalduse esitada perearst, sotsiaaltöötaja, seadusjärgne ülalpidaja või muu taotlejaga lähedalt seotud isik.

 (2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) isikut tõendava dokumendi koopia;
 2) puude olemasolu korral koopia arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest puude raskusastme kohta;
 3) arstitõend tervisliku seisukorra kohta;
 4) seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul nende andmed;
 5) tõendid hooldust vajava isiku sissetulekute kohta, kinnisvara kohta jmt.
 6) tõendid ülalpidajate ja nende perekonnaliikmete kolme viimase kuu sissetulekute kohta.

 (3) Vallavalitsuse sotsiaaltöötajal on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente.

§ 4.  Hooldekodusse suunamine ja hoolduse eest tasumine

 (1) Hooldekodusse suunatakse käesoleva määruse paragrahvis 2 toodud tingimustele vastavad taotlejad. Erandkorras võib sotsiaaltöötaja hooldekodusse paigutada hooldust vajava isiku viimase nõusolekul ja kooskõlas hooldushaigla juhatajaga tähtajaga kuni 1 kuu.

 (2) Isikud suunatakse SA Abja Haigla (asukoht Järve 1 Abja-Paluoja Abja vald Viljandimaa). Taotleja põhjendatud taotluse alusel või SA Abja Haigla vabade hoolduskohtade puudumisel võib hooldust vajava isiku suunata teistesse hoolekandeasutustesse.

 (3) Otsuse taotleja hooldekodusse paigutamiseks teeb vallavalitsus vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekul.

 (4) Hooldekodusse paigutamisel sõlmib vallavalitsus lepingu hooldekoduga ning vajadusel taotleja ning tema seadusjärgsete ülalpidajatega. Lepingus määratakse hooldatava isiku, tema seadusjärgsete ülalpidajate ning hooldekodu õigused ja kohustused.

 (5) Hooldekodu ülalpidamiskulu tasumise kohustuse võtavad endale taotleja, seadusjärgsed ülalpidajad ja vallavalitsus järgmiselt:
 1) hooldust vajav isik tasub kas osaliselt või täielikult enda ülalpidamiskulud hooldekodus, tasudes kuni 95 % oma igakuisest sissetulekust, kuid mitte rohkem kui ülalpidamiskuludeks vajalik;
 2) hooldust vajava isiku ülalpidamiskulud tasuvad täies ulatuses seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad;
 3) seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate puudumisel tasub ülalpidamiskulude täissummast puudujääva osa vallavalitsus;
 4) seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate vähekindlustatuse korral tasub ülalpidamiskulude täissummast puudujääva osa vallavalitsus vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetest 6-7 regulatsioonile;

 (6) Hooldust vajava isiku sissetulekutest ülalpidamiskuludeks puudujääva osa tasumise jaotumise seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate ja vallavalitsuse vahel otsustab sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekul vallavalitsus.

 (7) Seadusjärgsed ülalpidajad võivad oma varalisest seisundist olenevalt esitada vallavalitsusele põhjendatud taotluse ülalpidamiskulude puudujääva osa osaliseks tasumiseks või tasumisest vabastamiseks. Taotluse juurde peavad olema lisatud tõendid tema varalise seisukorra kohta (nt sissetulekute kohta, kinnisvara omamise kohta vmt ).

 (8) Vallavalitsusel on õigus küsida hooldekodudelt vähemalt ühel korral aastas teavet hoolealuste vallavalitsuse poolt tasutud rahaliste vahendite kasutamise kohta.

§ 5.  Isiku hooldekodust lahkumine ja väljaarvamine

 (1) Isiku hoolekandeasutusest lahkumine toimub isiku avalduse alusel või isiku nõusolekul seadusjärgse ülalpidaja avalduse alusel või arvatakse välja isiku surma korral.

 (2) Isiku võib hooldekodust välja arvata, kui isik ei täida lepinguga endale võetud kohustusi või ei pea kinni kehtestatud kodukorrast. Sellisel juhul leping lõpetatakse ja isik peab hooldekodust lahkuma.

§ 6.  Lõppsätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]