ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.04.2014, 14

Eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 10.04.2014 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 1 punkti 37, elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Eluruumide üürileandmise ja kasutamise kord sätestab Audru valla omandis olevate eluruumide üürile andmise ja kasutamise korra ning Audru Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Audru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) pädevuse eluruumidega seotud toimingute teostamisel.

  (2) Käesolevat korda kohaldatakse koos tsiviilseadustiku üldosa seaduse, võlaõigus-seaduse, elamuseaduse, asjaõigusseaduse, korteriomandiseaduse ja teiste eluruumide valdamist, kasutamist ja käsutamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Munitsipaaleluruum on vallale kuuluv elamu või alaliseks elamiseks kasutatav korter või muu omaette ruum, mis vastab eluruumile kehtestatud nõuetele ja võimaldab inimesele selles ööpäevaringse viibimise.

§ 3.   Eluruumide üürileandmine ja kasutamine

  (1) Eluruumide üürileandmise, valdamise ja kasutamisega seotud küsimused otsustab ja lahendab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus võib lepingu alusel eluruumide haldamise üle anda.

  (3) Haldaja korraldab elamute hooldus- ja remonditöid, vahendab haldaja pakutavaid kommunaalteenuseid, sõlmib teenuste osutamiseks vajalikke lepinguid, korraldab eluruumi üürilepingute täitmist ning täidab valla õigusaktidega tema pädevusse antud eluruumidega seotud muid ülesandeid.

  (4) Eluruumi üürile andmise otsustab vallavalitsuse pereabikomisjoni ettepanekul vallavalitsus korraldusega. Vallavalitsus lähtub otsuse tegemisel reaalsetest võimalustest ja taotleja vajadustest ning hindab eluruumi sobivust konkreetsele eluruumi vajavale isikule.

  (5) Eluruumi kasutamise aluseks on kirjalikult sõlmitud eluruumi üürileping. Üürilepingu tingimused kinnitab vallavalitsus.

  (6) Audru vallale kuuluvate eluruumide üüri piirmäärad kehtestab Audru Vallavolikogu.

  (7) Munitsipaaleluruumi üürilepingu võib sõlmida kuni viieks aastaks, kui seaduse või valla õigusaktidega ei ole ette nähtud teisiti.

  (8) Üürilepingu alusel eluruumi kasutamise korral peab üürnik tasuma üüri ja eluruumiga seotud kõrvalkulud.

  (9) Eluruumi üürnikul on õigus majutada temale üürile antud eluruumi oma abikaasat, alaealisi lapsi ning töövõimetuid vanemaid. Teisi isikuid on lubatud majutada ainult vallavalitsuse loal.

  (10) Käesoleva määruse järgi üürile antud eluruumide allkasutusse, eelkõige allüürile andmine on keelatud.

  (11) Eluruumide kasutamise lepingud lõpevad tähtaja möödumisega.

  (12) Üürilepingute pikendamise otsustab vallavalitsus üürniku põhjendatud avalduse alusel. Eluruumi üürilepingut pikendatakse juhul, kui isik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused.

  (13) Vallavalitsusel on õigus üürileping ennetähtaegselt üles öelda lähtuvalt üürilepingust või seaduses sätestatud alustel.

§ 4.   Eluruumide käsutamine

  (1) Eluruumide kasutamise otstarbe muutmine või eluruumide väljaarvamine munitsipaaleluruumide hulgast toimub vallavalitsuse korralduse alusel.

  (2) Eluruumide võõrandamise otsustab vallavolikogu. Eluruumide võõrandamist korraldab vallavalitsus. Eluruumi võõrandamine toimub vallavara valitsemise korra alusel.

§ 5.   Eluruumi taotlema õigustatud isikud

  Eluruumide üürileandmist võivad taotleda:
  1) isikud, kes saabusid konkursi korras tööle või teenistusse Audru valla ametiasutusse või ametiasutuse hallatavasse asutusse ja kes vajavad eluruumi töö või teenistuse ajaks;
  2) isikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Audru vallas, ning kelle Audru vallas asuv eluruum on vääramatu jõu tagajärjel muutunud kasutamis-kõlbmatuks ja kellel ei ole teist eluruumi ning puudub võimalus seda endale või oma perekonnale tagada;
  3) kinnipidamiskohast, erihoolekandeasutusest või asenduskoduteenuselt vabanenud isikud, kellel ei ole võimalik asuda elama Audru vallas asuvasse eluruumi, mida nad kasutasid enne kinnipidamiskohta, erihoolekandeasutusse või asenduskoduteenusele paigutamist;
  4) mõjuvatel põhjustel teised isikud, kellel ei ole eluasemekulude võlgnevusi senises elukohas või kellel ei ole täitmata kohustusi Audru valla ees.

§ 6.   Avalduse esitamine

  (1) Eluruumi saamiseks esitatakse vallavalitsusele käesolevale määrusele lisatud vormikohane avaldus.

  (2) Avaldus peab sisaldama
  1) isiku-, elukoha- ja kontaktandmed;
  2) taotletava eluruumi asukohta, suurust ja tubade arvu;
  3) üürilepingu tähtaega;
  4) andmeid taotleja perekonnaliikmete kohta;
  5) eluruumi taotlemise põhjendus;
  6) andmed seni kasutatava eluruumi kohta;
  7) andmed isiku seotuse kohta Audru vallaga.

  (3) Avaldusele peavad olema lisatud dokumendid, mis on vajalikud isikule eluruumi andmise otsustamiseks.

  (4) Vallavalitsus vaatab eluruumi saamiseks esitatud avalduse läbi 30 päeva jooksul kõigi nõutud dokumentide saamisest arvates.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 01.11.2001 määrus nr. 46 „Audru valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja kasutamise korra kinnitamine“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Lavassaare vallavolikogu 27.08.2004 määrus nr 22 „Lavassaare valla sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise kord“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees

Lisa1  Avaldus munitsipaaleluruumi üürimiseks

/otsingu_soovitused.json