Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamisest Avinurme vallas

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.04.2014, 31

Korruptsioonivastase seaduse rakendamisest Avinurme vallas

Vastu võetud 17.04.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastane seaduse § 13 lg 1 punktide 11, 14 ning § 15 lõige 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega määratakse kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (deklarandid) ning deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseis.

§ 2.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama vallavolikogu liige, vallavalitsuse liige ja vallavanem.

  (2) Deklaranti teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab vallasekretär.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik on kohustatud esitama deklaratsiooni huvide deklaratsiooni registrile (edaspidi register).

  (4) Deklaratsioon esitatakse registrile nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (5) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 3.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vastavalt vajadusele ning süüteokahtluse korral.

  (2) Deklaratsioonide kontrollimise komisjoni kuuluvad:
  1) vallavolikogu esimees ─ juhib komisjoni tööd;
  2) revisjonikomisjoni esimees;
  3) vallasekretär.

  (3) Deklaratsiooni kontrollival komisjoni liikmel on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (4) Deklaratsiooni kontrollimise tulemused protokollitakse ning tulemustest antakse teada deklarandile.

  (5) Süüteokahtluse tekkimisel edastatab vallavolikogu esimees deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 4.   Registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmed huvide deklaratsioonide registrile esitab vallasekretär.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 5.   Vallavanema ülesanded korruptsiooni ennetamisel

  Vallavanem tagab valla ametiasutuses:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse;
  2) kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) arvestuse pidamise ametiasutuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduse (edaspidi ATS) § 60 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli ATS § 60 lõike 2 alusel kehtestatud keelu ning ATS § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud keeldude järgimise üle.

§ 6.   Vallavolikogu esimehe ülesanded korruptsiooni ennetuse koordineerimisel

  Vallavolikogu esimees tagab:
  1) volikogu liikmete korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse;
  2) kontrolli toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõsustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Anne Paas
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json