HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.04.2015, 2

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 22.04.2015 nr 18

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 4 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg-ga 2.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna linnale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

  (2) Tallinna Linnavolikogu otsuse kohaselt on Tallinna linna lasteasutuste teeninduspiirkond Tallinna linna haldusterritoorium.

§ 2.   Rühmad

  (1) Lasteasutuse direktor moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad (edaspidi rühmad). Liitrühmad moodustab lasteasutuse direktor lapsevanemate või eestkostjate (edaspidi vanem) ettepanekul.

  (2) Lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) juhatajal õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada seadusest tulenevat laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, aiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

  (3) Kui vajadus lasteasutuse kohtade järele on Tallinna linnas olemasolevate lasteasutuse üldkohtade arvust suurem, luuakse soovijatele võimalus saada lasteasutuses osaajaline koht. Ühe osaajalise koha loomiseks suurendatakse laste arvu rühmas kahe võrra.

  (4) Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmisel ja sealt väljaarvamisel lähtutakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korrast.

  (5) Eri- ja sobitusrühmade ning ööpäevarühmade avamise ja sulgemise otsustab haridusameti juhataja käskkirjaga.

§ 3.   Laste üle arvestuse pidamine

  (1) Arvestust lasteasutusse vastuvõtu taotlejate ning lasteasutusse vastu võetud ja sealt välja arvatud laste üle peetakse Tallinna hariduse infosüsteemis (edaspidi infosüsteem).

  (2) Lasteasutusele esitatud lasteasutusse vastuvõtu taotluste, lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab infosüsteemis arvestust lasteasutuse direktor.

2. peatükk LAPSE LASTEASUTUSSE VASTUVÕTU TAOTLEMINE JA VASTUVÕTMINE 

§ 4.   Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemine ja andmete infosüsteemi kandmine

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem asjaomasel vormil vastuvõtu taotluse (edaspidi taotlus). Taotluse vormi kehtestab haridusameti juhataja ning see on kättesaadav haridusameti ja lasteasutuste veebilehtedel ning riigiportaalis eesti.ee.

  (2) Vanem märgib taotluses kuni kolm lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aja (aasta).

  (3) Taotluse esitab vanem lasteasutusele kas lasteasutuses kohapeal, e-posti teel digiallkirjastatult, posti teel või riigiportaali kaudu.

  (4) Hariduslike erivajadustega lapse sobitus- või erirühma vastuvõtu taotlemisel lisab vanem taotlusele nõustamiskomisjoni otsuse.

  (5) Lasteasutuse direktor sisestab taotluse alusel andmed infosüsteemi (v.a riigiportaalis esitatud taotlused).

  (6) Vanem saab kinnituse andmete infosüsteemi kandmise kohta.

  (7) Vanemal on võimalik igal ajal muuta taotlusele märgitud lasteasutuste valikut ja koha soovimise aega. Lasteasutuse valiku muutmiseks tuleb esitada uus taotlus. Taotluse alusel tühistatakse eelnev valik ning tehakse infosüsteemis muudatus.

§ 5.   Taotluse läbi vaatamata jätmine

  (1) Taotlus jäetakse läbi vaatamata, kui:
  1) vanema ja lapse elukoht paikneb Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel väljaspool Tallinna linna;
  2) vanemal on Tallinna munitsipaallasteasutuses võlgnevus.

  (2) Taotluse läbi vaatamata jätmisest teavitatakse vanemat posti või e-posti teel või riigiportaalis.

§ 6.   Lasteasutuse rühmade moodustamise periood ja toimingud

  (1) Lasteasutuse rühmade moodustamise periood on 1. maist kuni 15. augustini. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

  (2) Lasteasutuse direktor teavitab infosüsteemi andmetest lähtudes (taotluse esitamise aeg, taotluses esitatud lasteasutuse valikud ja lasteasutuses koha saamise soovitud aeg) vanemat lasteasutuses koha saamise võimalusest posti või e-posti teel või riigiportaalis alates 1. maist viie tööpäeva jooksul.

  (3) Vanem peab pärast teate saamist aktseptima ühe pakkumise 15. maiks posti või e-posti teel või riigiportaalis.

  (4) Lasteasutuse direktor koostab vanematelt saadud aktseptide põhjal avatavate rühmade eelnimekirjad, teeb vastavad kanded infosüsteemis ja kinnitab 15. augusti seisuga kolme tööpäeva jooksul rühmade nimekirjad käskkirjaga.

  (5) Lasteasutusse vastuvõtu taotlejate nimekirjast kustutatakse selle lapse andmed:
  1) kes on saanud koha lasteasutuses;
  2) kelle vanem ei ole pakutud kohta määratud tähtajaks aktseptinud;
  3) kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Tallinna linn.

  (6) Lasteasutusse vastuvõtu taotlejate nimekirjas säilitatakse:
  1) lastesõimes käiva lapse andmed, kuni ta on saanud pakkumise lasteaiast;
  2) Tallinna linnaga lepingu sõlminud eralasteasutuses käiva lapse andmed, kuni ta on saanud pakkumise lasteasutusest;
  3) lasteasutuses käiva lapse andmed, kui vanem soovib talle kohta teises lasteasutuses, kus käib teine sama pere laps. Sealjuures peab pere asjassepuutuvate laste elukohana olema rahvastikuregistris registreeritud sama aadress ja vanem peab olema lasteasutuse direktorile esitanud selle kohta kirjaliku avalduse.

§ 7.   Lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi lapsi, kui lapse ja tema vanema(te) elukoht on rahvastikuregistri järgi Tallinna linn.

  (2) Kui lapse ja tema vanema(te) rahvastikuregistrijärgne elukoht paikneb väljaspool Tallinna linna, võetakse laps lasteasutusse vastu järgmistel tingimustel:
  1) kui lasteasutuses on infosüsteemi andmetel koht vaba ning ühe nädala jooksul arvates vaba koha tekkimisest ei ole ühelegi rahvastikuregistri järgi Tallinnas elavale lapsele taotletud vastuvõttu sellesse lasteasutusse;
  2) kui lapse rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel on sõlmitud muude kulude (lasteasutuse majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmises osalemise leping.

  (3) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda ja lasteasutuse kodukorda ning teavitab vanemat vanema kaetava osa suurusest ja toidukulust.

  (4) Lapse esimesel lasteasutusse tulekul teavitab vanem kirjalikult lasteasutuse direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

  (5) Kui vanem ei nõustu lasteasutuse direktori otsusega lapse lasteasutusse vastuvõtmata jätmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda haridusameti poole.

§ 8.   Vabadest kohtadest teavitamine

  Kui lasteasutuses on vabu kohti ning infosüsteemi andmetel ei ole ühelegi lapsele sellesse lasteasutusse vastuvõttu taotletud, kuvatakse info vabadest kohtadest haridusameti veebilehel ja riigiportaalis.

3. peatükk LAPSE LASTEASUTUSEST VÄLJAARVAMINE 

§ 9.   Lapse lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse, milles märgib lapse lasteasutusest lahkumise kuupäeva.

  (2) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema kaetava osa ja toidukulu kuni lapse lasteasutusest lahkumise kuupäevani.

  (3) Kui vanem ei ole tasunud vanema kaetava osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

  (4) Laps arvatakse lasteasutusest välja direktori käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist kolme tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

  (5) Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist.

4. peatükk ASUTATUD LASTEASUTUSE RÜHMADE MOODUSTAMINE 

§ 10.   Asutatud lasteasutuse rühmade moodustamine

  (1) Asutatud lasteasutuse rühmad moodustab direktor infosüsteemi andmete alusel. Andmete aluseks on üldine taotluste esitamise ajaline järjestus linnas ning koha soovimise aeg.

  (2) Asutatud lasteasutuses koha saamise võimalusest teavitatakse vanemat posti või e-posti teel või riigiportaalis. Vanem peab pärast teate saamist esitama lasteasutuses koha saamiseks posti või e-posti teel või riigiportaalis taotluse.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 27. detsembri 2006 määrus nr 109 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

Kalle Klandorf
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json