Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kiisa Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.04.2016, 10

Kiisa Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 21.04.2016 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja lõike 3 punkti 2, § 30 lõike 3 ning § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Kiisa Rahvamaja eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.  Nimi ja asukoht

 (1) Rahvamaja ametlik nimetus on Kiisa Rahvamaja (edaspidi rahvamaja).

 (2) Rahvamaja asukoht on Harjumaa, Saku vald, Kiisa alevik.

§ 3.  Õiguslik seisund, pitsat ja sümboolika

 (1) Rahvamaja on Saku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus. Rahvamaja registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

 (2) Rahvamaja põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Saku Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

 (3) Rahvamaja omab tööandja õigusi. Rahvamaja töötajate põhjendatud koosseisu kinnitab rahvamaja juhataja (edaspidi juhataja) ettepanekul vallavalitsus.

 (4) Rahvamaja tegutseb seaduste, käesoleva põhimääruse ning teiste õigus- ja haldusaktide alusel.

 (5) Rahvamaja pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Kiisa Rahvamaja“, sõõri alumisel äärel kiri „Saku vald“. Pitsati keskel kasutatakse valla vappi.

 (6) Rahvamaja võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutuse korra kehtestab juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 4.  Asjaajamise alused

 (1) Rahvamaja asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

 (2) Rahvamaja asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab juhataja.

§ 5.  Rahvamaja tegevuse eesmärk

 (1) Rahvamaja tegevuse eesmärgiks on rahvakultuuri säilitamine ja kohaliku kultuurielu edendamine ning vallaelanikele võimaluste pakkumine vaba aja sisustamiseks ja huvitegevuseks.

 (2) Rahvamaja tegevus on suunatud üldjuhul Saku valla elanikele.

§ 6.  Rahvamaja ülesanded

 (1) Rahvamaja ülesanded on:
 1) kultuuri- ja meelelahutuslike sündmuste korraldamine;
 2) taidluse ja huvitegevuse korraldamine;
 3) elanikkonnale õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine, vabahariduslike koolituste, kursuste ja õpiringide tegevuse korraldamine;
 4) rahvamaja kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta statistika kogumine;
 5) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
 6) vallas tegutsevate kultuuriühendustega koostöö tegemine;
 7) Saku valla esindussündmuste korraldamine koostöös teiste vallavalitsuse hallatavate asutustega;
 8) rahvamaja korraldatavatest avalikkusele suunatud sündmustest teavitamine.

 (2) Rahvamajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
 1) osaleda vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses;
 2) teostada seadusega ja valla õigus- ning haldusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid ning osutada tasulisi teenuseid, mille hinna kehtestab vallavalitsus juhataja ettepanekul.

§ 7.  Juhataja

 (1) Rahvamaja tegevust juhib ja korraldab juhataja, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

 (2) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (3) Juhataja oma tegevuses:
 1) juhib rahvamaja, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise, ja kannab vastutust rahvamaja üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
 2) esindab rahvamaja ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning tegutseb rahvamaja nimel;
 3) koostab rahvamaja eelarve eelnõu ja esitab selle vallavalitsusele menetlemiseks;
 4) korraldab rahvamaja valduses oleva vara valitsemist vastavuses Saku valla õigusaktidega;
 5) teostab tehinguid õigusaktidega sätestatud korras põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks eelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
 6) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud rahvamaja töötajatega;
 7) annab seaduses ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
 8) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
 9) kehtestab rahvamaja asjaajamise korra ning vastutab asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest, peab arhiiviseadusele vastavat dokumentide loetelu ja annab dokumendid üle arhiivile;
 10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid teenuste hindade kehtestamiseks, kooskõlastades need eelnevalt rahvamaja nõukoguga;
 11) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 12) töötab välja koostöös huvigruppidega rahvamaja pikemaajalised arengusuunad;
 13) teeb vallavalitsusele ettepanekuid rahvamaja tegevusega seotud probleemide lahendamiseks;
 14) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ja rahvamaja nõukogu ees;
 15) lahendab muid õigus- ja haldusaktide ning käesoleva põhimäärusega tema pädevusse antud küsimusi.

 (4) Juhatajat asendab vallavanema määratud isik.

§ 8.  Rahvamaja nõukogu

 (1) Rahvamaja sisulise ja organisatoorse töö paremaks korraldamiseks ja muude kultuurialast tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse rahvamaja nõukogu (edaspidi nõukogu).

 (2) Nõukogu on viieliikmeline. Nõukogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus kuulates ära juhataja ettepaneku. Vallavalitsusel on õigus igal ajal nõukogu liige tagasi kutsuda. Nõukogu koosseis kinnitatakse kolmeks aastaks.

 (3) Nõukogu töövorm on koosolek. Liikmed valivad endi hulgast esimehe. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poolte liikmetest. Nõukogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Nõukogu koosolekute protokollimise tagab juhataja.

 (4) Nõukogu koosolekud toimuvad mitte harvem, kui neli korda aastas.

 (5) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul vanim nõukogu liige. Nõukogu esimese koosoleku kutsub kokku rahvamaja juhataja. Rahvamaja juhataja võib vajadusel nõuda nõukogu koosoleku kokkukutsumist.

 (6) Nõukogu pädevuses on:
 1) ettepanekute tegemine kõigis rahvamaja tööd ja arengut puudutavates küsimustes;
 2) ettepanekute tegemine rahvamajaga seonduvate sihtprogrammide ja – projektide väljatöötamiseks ja nende väljatöötamisel osalemine;
 3) rahvamaja tegevuse analüüsimine, tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine rahvamaja juhatajale ja vallavalitsusele;
 4) rahvamaja eelarve eelnõu ja tegevuspaani läbivaatamine ning arvamuse avaldamine;
 5) rahvamaja sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kohta arvamuse avaldamine.

 (7) Nõukogu töös võib osaleda sõnaõigusega rahvamaja juhataja.

§ 9.  Rahvamaja vara, eelarve ja rahastamine

 (1) Rahvamaja vara on Saku valla omand. Rahvamaja vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud rajatis, seadmed, inventar ning muu vara.

 (2) Rahvamaja vara valitsemine toimub vastavalt Saku vallavara valitsemise korrale.

 (3) Rahvamaja finantseeritakse Saku valla eelarvest.

 (4) Eelarve eelnõu koostamiseks esitab juhataja vallavalitsusele kirjalikult põhjendatud ettepanekud vastavalt valla põhimääruses sätestatule.

 (5) Volikogu võtab vastu Saku valla eelarve, mille koosseisus on rahvamaja kulude ja investeeringute eelarve. Eelarve tuludes kajastub rahvamaja põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu ehk omatulu.

 (6) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

§ 10.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Rahvamaja esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

 (2) Teenistuslikku järelevalvet rahvamaja ja juhataja tegevuse seaduslikkuse üle teostab vallavalitsus.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Saku Vallavolikogu 11. oktoobri 2007 määrus nr 9 „Kiisa Rahvamaja põhimäärus“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Ots
Vallavolikogu esimees