Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.05.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.04.2016, 15

Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Vastu võetud 19.04.2016 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning sotsiaalhoolekande seaduse§ 113 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist Valgjärve vallas.

  (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib Valgjärve Vallavalitsus kasutada raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras.

  (3) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.   Õigustatud isikud

  Toetust on õigus saada sotsiaalhoolekande seaduse §-s 109 nimetatud raske või sügava puudega lapse hooldusõigust omaval isikul või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud lapse perekonnas hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel, et lapse elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Valgjärve vald.

§ 3.   Rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki kasutatakse alljärgnevate teenuste osutamiseks ja arendamiseks:
  1) sotsiaaltransporditeenuse korraldamiseks;
  2) isikliku abistaja või tugiisiku teenuse korraldamiseks;
  3) psühholoogiliseks nõustamiseks;
  4) intervallhoolduse korraldamiseks;
  5) eluruumide kohandamise teenuse korraldamiseks;
  6) füsioteraapia, logopeedilise abi ja teiste rehabilitatsiooniteenuste korraldamiseks;
  7) koolituste korraldamiseks ja korralduskulude katmiseks;
  8) muude lapse arengut ning igapäevast toimetulekut toetavate teenuste arendamiseks ja korraldamiseks.

§ 4.   Toetuse taotlemine ja eraldamine

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Valgjärve Vallavalitsusele kirjaliku taotluse.

  (2) Taotlusele lisatakse koopia:
  1) otsusest puude raskusastme määramise kohta;
  2) puudega lapse isikust tõendavast dokumendist;
  3) raske või sügava puudega lapse rehabilitatsiooniplaanist;
  4) eestkostja määramise kohtuotsusest või perekonnas hooldamise lepingust, kui taotluse esitab lapse eestkostja või perekonnas hooldaja;
  5) kuludokumendist teenuse ostmise kohta, kui teenuse eest on tasutud.

  (3) Sotsiaaltöötajal on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

  (4) Otsuse toetuse andmise või andmisest keeldumise kohta teeb vallavalitsus sotsiaalnõuniku ettepanekul kümne tööpäeva jooksul kõigi nõutavate dokumentide esitamisest.

§ 5.   Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise periood ja kasutamise korraldamine

  (1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib hakata kasutama jooksval eelarveaastal.

  (2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuste rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Valgjärve Vallavalitsus.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Valgjärve Vallavolikogu 19.01.2010 määrus nr 1.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hegri Narusk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json