Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2018, 5

Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamise kord

Vastu võetud 20.04.2017 nr 5
RT IV, 29.04.2017, 3
jõustumine 02.05.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.09.2018RT IV, 02.10.2018, 105.10.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Narva linnas laste mänguväljakute ehitamise toetamise korra (edaspidi kord) reguleerimisalaks on soodsa linnakeskkonna loomine laste mänguväljakute arendamise kaudu Narva linna ja korteriühistute, korteriomanike ühisuste ja muude korteriomanike poolt seaduslikul alusel korteriomandite valitsemiseks moodustatud organisatsioonide ning hooneühistute (edaspidi toetuse saajad) kaasosalusel.

§ 2.   Mõisted

  (1) Mõiste „soodsa linnakeskkonna loomine laste mänguväljakute arendamise kaudu“ all mõeldakse käesoleva korra tähenduses laste mänguväljakute ehitamist (edaspidi mänguväljak) toetuse saaja territooriumile (korteriomanike kaasomandis olevale kinnistule või hooneühistu omandis olevale kinnistule) või Narva linna omandis olevale kinnistule.

  (2) Laste mänguväljak – erinevate laste mänguväljakute elementide kogum, turvaaluskattega ning vajadusel linnamööbli ja välisvalgustusega.

§ 3.   Toetuse allikad ning toetatavad tegevused

  (1) Käesoleva korra eesmärgi saavutamiseks eraldab Narva linn oma eelarvest sihtotstarbelisi rahalisi vahendeid (toetus) Narva linna haldusterritooriumil laste mänguväljakute ehitamise toetamiseks rahalisel kaasosalusel ning vastavalt linnaeelarve võimalustele.

  (2) Taotleja võib taotleda koos ehitustööde rahastamisega mänguväljaku ehitusprojekti (sealhulgas topo-geodeetiline alusplaani) koostamise kulude hüvitamist käesolevas Korras sätestatud tingimustel.

§ 4.   Toetuste piirmäärad

  (1) Mänguväljaku ehitustööde rahastamine Narva linna poolt on 50% mänguväljaku ehitajale töövõtja tasust, kuid mitte rohkem kui 24 000 eurot ühe taotluse kohta.

  (2) Mänguväljaku ehitusprojekti (sh topo-geodeetiline alusplaani) koostamise rahastamine Narva linna poolt on 50% ehitusprojekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot ühe ehitusprojekti kohta.

§ 5.   Taotluse esitamine

  (1) Mänguväljaku ehitamisega seotud haldusmenetluse algatamiseks esitab toetuse saaja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile (edaspidi Amet) toetuse saaja seadusliku esindaja poolt kirjalikult või digitaalselt allkirjastatud taotluse, mis peab olema korrektselt täidetud vastavalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti poolt kinnitatud taotlusvormile ning peab sisaldama:
  1) mänguväljaku ehitustööde toetamiseks nõusolekut lepingu sõlmimiseks käesolevas korras ettenähtud tingimustel koos toetuse saaja vastava otsuse vastuvõtmiseks volitatud juriidilise isiku organi vastavasisulise otsuse koopiaga, mis on vastu võetud vastavalt seaduse nõuetele;
  2) rahasumma piirmäära, mille ulatuses toetuse saaja on nõus osalema mänguväljaku ehitamise rahastamisel käesolevas korras ettenähtud tingimustel;
  3) mänguväljaku ehitusprojekti, põhiprojekti staadiumis, ühes eksemplaris digitaalselt CD plaadil (dwg, PDF ja Word failina) koos kehtiva ehitusloaga;
  4) mänguväljaku ehitamise eelarvet;
  5) juhul, kui mänguväljaku ehitamist taotletakse Narva linna omandis olevale kinnistule, peab taotlusele lisama Narva linnale kuuluva maa-ala kasutamise lepingu;
  6) juhul, kui taotletakse mänguväljaku ehitusprojekti (sh topo-geodeetiline alusplaani) koostamise kulude hüvitamist, siis peab olema taotlusele lisatud Korra § 8 lg 1 alapunktides 1 ja 2 loetletud dokumendid, maksekorraldus projekteerimistööde täieliku tasumise kohta ning tehtud vastav märge taotluses.
[RT IV, 02.10.2018, 1 - jõust. 05.10.2018]

  (2) Mitu taotlejat võivad ühiselt esitada ühistaotluse. Sellel juhul kannavad taotluse esitamisest tulenevaid kohustusi kõik taotlejad solidaarselt.

  (3) Kui mänguväljaku ehitamist taotletakse Narva linna omandis olevale kinnistule, siis võivad mitu toetuse saajat esitada ühise taotluse, mille allkirjastavad kõikide toetuse saaja(te) esindajad (Narva linna maa-ala kasutamise leping peab olema samuti allkirjastatud kõigi toetuse taotlejate poolt).

§ 6.   Taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

  (1) Amet kontrollib vastuvõetud taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja taotluse vastavust Korras sätestatud nõuetele. Kui taotleja ei esitanud kõiki nõutavaid dokumente ning ei kõrvalda puudusi taotluses Ameti poolt antud täiendava tähtaja jooksul, taotlust ei menetleta ning see tagastatakse taotlejale.

  (2) Esitatud taotlused vaatab nende laekumise järjekorras läbi Narva linnapea käskkirjaga moodustatud komisjon. Komisjon peab heaks kiitma ehitatavate laste mänguväljaku mahu ja eeldatava maksumuse.

§ 7.   Toetuse raames laste mänguväljaku ehitushanke läbiviimine

  (1) Mänguväljaku ehitustööde teostaja leidmiseks viib Amet läbi hankemenetluse riigihangete seaduses sätestatud korras. Narva linn osaleb koos toetuse saaja(te)ga hankemenetluse tulemusena mänguväljakute ehitamiseks sõlmitud lepingu rahastamisel vastavalt Korra § 4 lg 1 sätestatud osaluse suurusele.

  (2) Kõikide ühe eelarveaasta jooksul sõlmitavate hankelepingute maksumused ei tohi ületada Narva linna eelarves selleks eraldatud rahasummat.

  (3) Mänguväljaku ehitustööde rahastamiseks sõlmitakse kolmepoolne leping Narva linna, toetuse saaja ja hankemenetluse tulemusena leitud ehitustöövõtja vahel, mille järgi Narva linn ja toetuse saajad tasuvad vastavalt nende osalusele mänguväljaku ehitustöövõtjale tasu.

§ 8.   Mänguväljaku ehitusprojekti koostamise kulude hüvitamine

  (1) Mänguväljaku ehitusprojekti (sh topo-geodeetiline alusplaani) koostamise kulud hüvitatakse toetuse saajale (edaspidi projekteerimiskulude toetus) § 4 lg 2 sätestatud piirmääras tingimusel, et:
  1) Mänguväljaku ehitusprojekti tellimise kohta võttis vastu toetuse saaja pädev organ.
  2) Projekteerimistööde teostaja oli leitud hanke tulemusena madalaima hinna või muude pakkumuste objektiivset hindamist võimaldavate kriteeriumide alusel, tingimusel, et hankes osalesid vähemalt kolm pakkujat ning selle kohta on esitatud tõendavad dokumendid: hinnapakkumuste koopiad, pakkumiskutse, pakkumuste hinna võrdlustabel. Pakkumiskutse ja pakkumuste hinna võrdlustabeli vormid kinnitab Amet.
  3) Kavandatavad mänguväljak on kooskõlas linna arhitektuuriliste, looduslike ja sotsiaalmajanduslike arenguvajaduste ja võimalustega.

  (2) Projekteerimiskulude toetus makstakse ülekandega toetuse saaja arveldusarvele pärast mänguväljaku kasutusloa saamist ja ehitustööde teostajale tööde eest tasumist Ameti ja toetuse saaja vahel sõlmitud toetuse eraldamise lepingu alusel.

§ 9.   Toetuse arvel ehitatud vara hooldus

  Narva linna toetusel ehitatud vara (mänguväljaku territoorium ja konstruktsioonielemendid) valdus antakse üle toetuse saaja(te)le. Pärast valduse üleandmist kannab mänguväljaku majandamis- ja korrashoiu kulud toetuse saaja.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json