Ehitus

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2018, 6

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise kord

Vastu võetud 20.04.2017 nr 6
RT IV, 29.04.2017, 4
jõustumine 02.05.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.09.2018RT IV, 02.10.2018, 105.10.2018

Määrus kehtestatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise korra (edaspidi kord) reguleerimisalaks on soodsa linnakeskkonna loomine spordiväljakute arendamise kaudu Narva linna ja korteriühistute, korteriomanike ühisuste ja muude korteriomanike poolt seaduslikul alusel korteriomandite valitsemiseks moodustatud organisatsioonide ning hooneühistute (edaspidi toetuse saajad) kaasosalusel.

§ 2.   Mõisted

  (1) Mõiste „soodsa linnakeskkonna loomine spordiväljakute arendamise kaudu“ all mõeldakse käesoleva korra tähenduses spordiväljakute ehitamist jalgpalli, võrkpalli, korvpalli, tennise, hoki ning muude sportmängude harrastamiseks ja mängimiseks toetuse saaja territooriumile (korteriomanike kaasomandis olevale kinnistule või hooneühistu omandis olevale kinnistule) või Narva linna omandis olevale kinnistule.

  (2) Spordiväljak – spordielementide kogum, aluskattega ning vajadusel linnamööbli ja välisvalgustusega.

§ 3.   Toetuse allikad ning toetatavad tegevused

  (1) Käesoleva korra eesmärgi saavutamiseks eraldab Narva linn oma eelarvest sihtotstarbelisi rahalisi vahendeid (toetus) Narva linna haldusterritooriumil spordiväljakute ehitamise toetamiseks rahalisel kaasosalusel ning vastavalt linnaeelarve võimalustele.

  (2) Taotleja võib taotleda koos ehitustööde rahastamisega spordiväljaku ehitusprojekti (sealhulgas topo-geodeetiline alusplaani) koostamise kulude hüvitamist käesolevas Korras sätestatud tingimustel.

§ 4.   Toetuste piirmäärad

  (1) Spordiväljaku ehitustööde rahastamine Narva linna poolt on 80% spordiväljaku ehitajale töövõtja tasust, kuid mitte rohkem kui 43 000 eurot ühe taotluse kohta.

  (2) Spordiväljaku ehitusprojekti (sh topo-geodeetiline alusplaani) koostamise rahastamine Narva linna poolt on 50% ehitusprojekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000 eurot ühe ehitusprojekti maksumuse kohta.

§ 5.   Taotluse esitamine

  (1) Spordiväljaku ehitamisega seotud haldusmenetluse algatamiseks esitab toetuse saaja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile (edaspidi Amet) toetuse saaja seadusliku esindaja poolt kirjalikult või digitaalselt allkirjastatud taotluse, mis peab olema korrektselt täidetud vastavalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti poolt kinnitatud taotlusvormile ning peab sisaldama:
  1) spordiväljaku ehitustööde toetamiseks nõusolekut lepingu sõlmimiseks käesolevas korras ettenähtud tingimustel koos toetuse saaja vastava otsuse vastuvõtmiseks volitatud juriidilise isiku organi vastavasisulise otsuse koopiaga, mis on vastu võetud vastavalt seaduse nõuetele;
  2) rahasumma piirmäära, mille ulatuses toetuse saaja on nõus osalema spordiväljaku ehitamise rahastamisel ühisprojektis käesolevas korras ettenähtud tingimustel;
  3) spordiväljaku ehitusprojekti, põhiprojekti staadiumis, ühes eksemplaris digitaalselt CD plaadil (dwg, PDF ja Word failina) koos kehtiva ehitusloaga;
  4) spordiväljaku ehitamise eelarvet;
  5) juhul, kui spordiväljaku ehitamist taotletakse Narva linna omandis olevale kinnistule, peab taotlusele lisama Narva linnale kuuluva maa-ala kasutamise lepingu;
  6) juhul, kui taotletakse spordiväljaku ehitusprojekti (sh topo-geodeetiline alusplaani) koostamise kulude hüvitamist, siis peab olema taotlusele lisatud Korra § 8 lg 1 alapunktides 1 ja 2 loetletud dokumendid, maksekorraldus projekteerimistööde täieliku tasumise kohta ning tehtud vastav märge taotluses.
[RT IV, 02.10.2018, 1 - jõust. 05.10.2018]

  (2) Mitu taotlejat võivad ühiselt esitada ühistaotluse. Sellel juhul kannavad taotluse esitamisest tulenevaid kohustusi kõik taotlejad solidaarselt.

  (3) Kui spordiväljaku ehitamist taotletakse Narva linna omandis olevale kinnistule, siis võivad mitu toetuse saajat esitada ühise taotluse, mille allkirjastavad kõikide toetuse saaja(te) esindajad (Narva linna maa-ala kasutamise leping peab olema samuti allkirjastatud kõigi toetuse taotlejate poolt).

§ 6.   Taotluse ja taotleja vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

  (1) Amet kontrollib vastuvõetud taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja taotluse vastavust Korras sätestatud nõuetele. Kui taotleja ei esitanud kõiki nõutavaid dokumente ning ei kõrvalda puudusi taotluses Ameti poolt antud täiendava tähtaja jooksul, taotlust ei menetleta ning see tagastatakse taotlejale.

  (2) Esitatud taotlused vaatab nende laekumise järjekorras läbi Narva linnapea käskkirjaga moodustatud komisjon. Komisjon peab heaks kiitma ehitatavate spordiväljakute mahu ja eeldatava maksumuse.

§ 7.   Toetuse raames laste spordiväljaku ehitushanke läbiviimine

  (1) Spordiväljaku ehitustööde teostaja leidmiseks viib Amet läbi hankemenetluse riigihangete seaduses sätestatud korras. Narva linn osaleb koos toetuse saaja(te)ga hankemenetluse tulemusena spordiväljaku ehitamiseks sõlmitud lepingu rahastamisel vastavalt Korra § 4 lg 1 sätestatud osaluse suurusele.

  (2) Kõikide ühe eelarveaasta jooksul sõlmitavate hankelepingute maksumused ei tohi ületada Narva linna eelarves selleks eraldatud rahasummat.

  (3) Spordiväljaku ehitustööde rahastamiseks sõlmitakse kolmepoolne leping Narva linna, toetuse saaja ja hankemenetluse tulemusena leitud ehitustöövõtja vahel, mille järgi Narva linn ja toetuse saajad tasuvad vastavalt nende osalusele spordiväljaku ehitustöövõtjale tasu.

§ 8.   Spordiväljaku ehitusprojekti koostamise kulude hüvitamine

  (1) Spordiväljaku ehitusprojekti (sh topo-geodeetiline alusplaani) koostamise kulud hüvitatakse toetuse saajale (edaspidi projekteerimiskulude toetus) § 4 lg 2 sätestatud piirmääras tingimusel, et:
  1) Spordiväljaku ehitusprojekti tellimise kohta võttis vastu toetuse saaja pädev organ.
  2) Projekteerimistööde teostaja oli leitud hanke tulemusena madalaima hinna või muude pakkumuste objektiivset hindamist võimaldavate kriteeriumide alusel, tingimusel, et hankes osalesid vähemalt kolm pakkujat ning selle kohta on esitatud tõendavad dokumendid: hinnapakkumuste koopiad, pakkumiskutse, pakkumuste hinna võrdlustabel. Pakkumiskutse ja pakkumuste hinna võrdlustabeli vormid kinnitab Amet.
  3) Kavandatavad spordiväljak on kooskõlas linna arhitektuuriliste, looduslike ja sotsiaalmajanduslike arenguvajaduste ja võimalustega.

  (2) Projekteerimiskulude toetus makstakse ülekandega toetuse saaja arveldusarvele pärast spordiväljaku kasutusloa saamist ja ehitustööde teostajale tööde eest tasumist Ameti ja toetuse saaja vahel sõlmitud toetuse eraldamise lepingu alusel.

§ 9.   Toetuse arvel ehitatud vara hooldus

  Narva linna toetusel ehitatud vara (spordiväljaku territoorium ja konstruktsioonielemendid) valdus antakse üle toetuse saaja(te)le. Pärast valduse üleandmist kannab spordiväljaku majandamis- ja korrashoiu kulud toetuse saaja.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

/otsingu_soovitused.json