Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.04.2017, 5

Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord

Vastu võetud 20.04.2017 nr 4
, osaliselt 1.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimuste ja korra (edaspidi Kord) eesmärgiks on toetada Narva linna korteriühistuid, korteriomanike ühisusi, hooneühistuid või muid korteriomanike poolt seaduslikul alusel korteriomandite valitsemiseks moodustatud organisatsioone (edaspidi taotleja) nende territooriumit läbivate sõiduteede renoveerimisel. Käesoleva Korra alusel ei toimu uute sõiduteede rajamist ning Kord ei laiene garaaži-, aiandus- ja suvilaühistute territooriumidel asuvatele siseteedele.

  (2) Kvartalisiseste teede all mõeldakse käesoleva määruse tähenduses korteriühistu territooriumil (korteriomanike kaasomandis oleval kinnistul) asuvat sõiduteed.

  (3) Korteriühistu territooriumi renoveeritaval sõiduteel peab olema rajatud toimiv sademevee ärajuhtimine.

§ 2.   Raha eraldamine

  (1) Tagamaks kvartalisiseste teede renoveerimise kiire ja efektiivse läbiviimise, eraldab Narva linn oma eelarvest sihtotstarbeliselt rahalisi vahendeid kvartalisiseste teede renoveerimiseks vastavalt linna eelarve võimalustele ja eraldistele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rahalisi vahendeid ei anta üle taotlejale, vaid Narva Linnavalitsuse pädev asutus viib läbi riigihankemenetluse kvartalisiseste teede renoveerimise töövõtja leidmiseks.

§ 3.   Taotluse esitamine

  Taotleja esitab Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile (edaspidi Amet) kirjaliku taotluse kvartalisiseste teede renoveerimiseks. Kui renoveeritav tee läbib mitme taotleja territooriumit (ühine sõidutee), võivad taotlejad esitada ühise taotluse, mille allkirjastavad kõikide taotlejate esindajad. Kvartalisiseste teede renoveerimise taotlusvorm kinnitatakse Ameti poolt.

§ 4.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Amet kontrollib vastuvõetud taotluse põhjendatust ning kannab taotleja Narva linna kvartalisiseste teede renoveerimise nimekirja (edaspidi nimekiri).

  (2) Amet koostab nimekirja, sealhulgas:
  1) kannab taotleja nimekirja avalduse laekumise kuupäeva alusel;
  2) viib läbi teekatte seisundi hindamise;
  3) kaalub teekatte renoveerimise projekti koostamise vajadust;
  4) kontrollib korteriühistu teede renoveerimise tööde kaasfinantseerimise nõusoleku olemasolu lepingu sõlmiseks ja vajadusel teede renoveerimise projekti koostamiseks;
  5) kontrollib korteriomanike enamuse otsuse olemasolu (koos liikmete nimekirjaga), mille alusel on otsustatud taotlejale kuuluva tee kasutamine avalikkusele ligipääsetava teena viie aasta jooksul;
  6) kontrollib renoveeritava sõidutee topo-geodeetilise mõõdistuse (sh. renoveeritava sõidutee pindala) olemasolu, mis peab olema kehtiv hankemenetluse ajal.

  (3) Amet edastab laekunud avaldused ja muud Korra §-s 7 nõutud dokumendid koos oma ettepanekuga Linnavolikogu elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjonile (edaspidi, komisjon). Ameti ettepanekul kinnitab Linnavolikogu elamu, korteriühistute ja aiandusühistute komisjon linna eelarves ettenähtud rahaliste vahendite piires taotlejate nimekirja, renoveerimistööde mahu ja eeldatava maksumuse jooksvaks aastaks.

  (4) Juhul, kui taotlejale kuuluvat sõiduteed kasutatakse läbisõiduks õppe- või raviasutuse juurde, võib komisjon erandlikult otsustada tee renoveerimistööde teostamise eelisjärjekorras, kui taotleja seda taotleb.

§ 5.   Renoveerimistööde korraldamine

  (1) Renoveerimistööde teostaja leidmiseks viib Amet läbi hankemenetluse riigihangete seaduses sätestatud korras. Narva linna poolt hankelepingute alusel aastas makstavad rahalised vahendid ei tohi ületada Narva linna eelarves selleks ettenähtud summat.

  (2) Amet teavitab taotlejat renoveerimistööde algusest vähemalt 7 kalendripäeva ette. Taotleja peab teavitama renoveerimistöödest kirjalikult kõiki korteriomanikke ning tagama tööde takistusteta ja sujuva läbiviimise, muu hulgas sõidukite kõrvaldamise ehitusmaalt tööde teostamise ajaks.

  (3) Komisjonil on õigus kustutada taotleja nimekirjast, kui taotleja loobub renoveerimistöödest või taotleb tööde üleviimist järgmistesse aastatesse rohkem kui üks kord.

§ 6.   Toetuste piirmäärad

  Kvartalisiseste teede renoveerimise tööde kaasfinantseerimine Narva linna poolt (edaspidi toetuse summa) moodustab:
  1) 75% renoveerimistööde maksumusest, kui kvartalisisesed teed renoveeritakse täies mahus;
  2) 75% renoveerimistööde maksumusest juhul, kui kvartalisisese tee suurem osa vajab renoveerimist ning selle renoveerimist vajava teelõigu kate asendatakse täies mahus;
  3) 50% renoveerimistööde maksumusest, kui kvartalisisesed teed remonditakse lõikudena ja aukude lappimisena.

§ 7.   Toetuse arvel ehitatud vara kasutamise tingimused

  (1) Toetuse saaja on kohustatud 5 aasta jooksul renoveerimistööde lõppemisest arvates mitte piirama läbisõitu oma territooriumi kaudu. Juhul, kui taotleja rikub kohustust kasutada renoveeritud sõiduteed avalikkusele ligipääsetava teena või piirab läbisõitu muul viisil, on taotleja kohustatud tagastama Narva linnale toetuse summa.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kohustuste täitmiseks sõlmib taotleja Ametiga Narva linna nimel kirjaliku kokkuleppe enne renoveerimistööde teostamist.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 17.04.2014 määrus nr 11 „Narva linna kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord“.

  (2) Määruse § 1 lg 3 ja § 4 lg 2 p 6 jõustuvad 01.01.2018.

  (3) Enne käesoleva Korra jõustumist vastu võetud taotlusi menetletakse võttes arvesse § 1 lg 3, § 4 lg 2 p 6 ja § 6 lg 2 sätestatud nõudeid.

  (4) Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json