Teksti suurus:

Määruste muutmine

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.04.2020, 2

Määruste muutmine

Vastu võetud 24.04.2020 nr 66

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 2, 3 ja 4, huvikooli seaduse § 21 lg 3, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Haapsalu Linnavolikogu 20.12.2013.a määruse nr 7 „Haapsalu linna munitsipaallasteaedades osalustasu ja toidukulu maksmise kord“ muutmine

  Haapsalu Linnavolikogu 20.12.2013.a määruses nr 7 „Haapsalu linna munitsipaallasteaedades osalustasu ja toidukulu maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Osalustasu ja toidukulu tasutakse Haapsalu Linnavalitsuse poolt koostatud ja väljastatud arve alusel jooksva kuu 15-ndaks kuupäevaks arvel näidatud pangakontole. Osalustasu ja toidukulu täielikul vabastamisel Lapsevanemale arvet ei väljastata.“;
  2) paragrahvi 10 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Haapsalu Linnavalitsus võib enda algatusel või Lapsevanema kirjalikul taotlusel, osaliselt või täielikult vabastada Lapsevanema osalustasu ja toidukulu maksmisest.“;
  3) paragrahvi 10 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Osalustasu ja toidukulu maksmisest vabastamisel lähtutakse Haapsalu Linnavolikogu poolt kehtestatud „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrast“ või muudest põhjendatud asjaoludest, mis tingivad maksmisest vabastamise.“.

§ 2.   Haapsalu Linnavolikogu 26.04.2019.a määruse nr 44 „Haapsalu linna huvikoolide õppetasude määrad, soodustuste andmise ja õppetasu maksmise kord“ muutmine

  Haapsalu Linnavolikogu 26.04.2019.a määruses nr 44 „Haapsalu linna huvikoolide õppetasude määrad, soodustuste andmise ja õppetasu maksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Haapsalu Linnavalitsus võib osaliselt või täielikult vabastada lapsevanema õppetasu maksmisest lapsevanema, huvikooli direktori kirjaliku taotluse alusel või linnavalitsuse algatusel.“;
  2) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Õppuri õppetasu maksmise vabastust võib taotleda vähekindlustatud perekond, kes on õigustatud taotlema sotsiaaltoetusi vastavalt Haapsalu Linnavolikogu poolt kehtestatud sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale. Linnavalitsuse algatusel õppuri õppetasust maksmise vabastamine peab olema põhjendatud ning ei pea järgima käesolevas lõikes sätestatud tingimusi.“
  3) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Õppetasu makstakse lapsevanema poolt vastava huvikooli poolt väljastatud arve alusel jooksva kuu 15. kuupäevaks. Õppetasu maksmisest täies ulatuses vabastamisel arvet ei esitata.“.

§ 3.   Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018.a määruse nr 12 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ muutmine

  Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018.a määruses nr 12 „Sotsiaalteenuste osutamise üldine kord“ tehakse järgmine muudatus:
  1) paragrahvi 21 lõige 1 lisatakse teine lause järgmises sõnastuses:
„(1) Nõustamise korraldamiseks võib moodustada tugigruppe, mille tegevust korraldab tugigrupi algataja.“.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Paragrahvid 1 ja 2 rakendada tagasiulatuvalt alates 16.03.2020.a.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json