Teksti suurus:

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.04.2020, 3

Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

Vastu võetud 23.04.2020 nr 109

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 44 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lüganuse Vallavolikogu 12.09.2018 määruses nr 36 „Lüganuse Vallavolikogu töökord“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) määrust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:
"§ 111. Kaugosalusega istungi läbiviimine
(1) Kaalukate põhjuste olemasolul võib eestseisus otsustada kaugosalusega istungi läbiviimise (kaugosalusega istung).
(2) Kaugosalusega istung on volikogu istung, millel saab osaleda elektrooniliste vahendite abil istungil füüsiliselt kohal olemata. Kaugosalusega istungi korral kõik volikogu liikmed, ettekandjad ja kutsutud külalised osalevad istungil elektrooniliste vahendite kaudu.
(3) Kaugosalusega istungi võib läbi viia, kui volikogu liikmele on tagatud võimalus eemal viibides istungit jälgida ja teha reaalajas istungi toiminguid (eelnõu esitamine, ettekanded, suulised küsimused, sõnavõtud, hääletamine (sh salajane) ja muud toimingud) ning võimalus anda teada nende tegemise takistusest.
(4) Kaugosalusega istungil kohaldab volikogu esimees käesoleva määruse istungi läbiviimist puudutavaid sätteid erisustega, mis on vajalikud kaugosalusega istungi läbiviimiseks ega takista volikogu liikmel tema õiguste teostamist.
(5) Kui esinevad takistused, mis ei võimalda volikogu kaugosalusega istungi läbiviimist, katkestab volikogu esimees istungi kuni takistuste kõrvaldamiseni.
(6) Kui volikogu liikme kaugosalusega istungist osavõtt on takistatud temast olenevatel põhjustel, võib volikogu esimees otsustada istungi jätkamise ilma selle volikogu liikmeta. Sellisel juhul loetakse volikogu liige sellel ajal mitteosalenuks.
(7) Kaugosalusega istungi toimumisest teatatakse volikogu liikmetele vähemalt neli päeva enne istungi toimumist.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json