EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Tänava- ja turukaubandus Rapla vallas

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.04.2020, 13

Tänava- ja turukaubandus Rapla vallas

Vastu võetud 27.04.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 26. märtsi 2020. a määruse nr 7 “Tänava- ja turukaubanduse korra kehtestamise delegeerimine Rapla Vallavalitsusele“ § 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus sätestab nõuded Rapla valla haldusterritooriumil tänava- ja turukaubandusele ning kohaldub ainult valla omandis olevale maa-alale ajutise müügikoha paigaldamisel.

  (2) Määruses sätestatut ei kohaldata:
  1) ajutiste müügikohtade paigaldamisele avalikel üritustel;
  2) rändkauplustele.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kaupleja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  2) kaubanduse korraldaja – isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames korraldab tänava- või turukaubandust;
  3) müüja – kaupleja nimel klienti teenindav füüsiline isik või isik, kes müüb kaupa või osutab teenust tänava- või turukaubanduse korras;
  4) müügikoht – koht, kus kaupleja vahetult pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust;
  5) kõrvalkulud – täiendavad kulud kaubanduse korraldajale, mis kaasnevad kaupleja tegevusega müügikohal. Kõrvalkuludeks on näiteks elektrienergiakulud, vee- ja kanalisatsioonikulud, jäätmeveokulud jms;
  6) rändkauplus – kaubandusliku teenindamise marsruudil liikuv kauba jaemüügiks kohandatud sõiduk.

§ 3.   Tänava- ja turukaubandus

  (1) Tänavakaubanduse korral müüb kaupa või teenust Rapla Vallavalitsuse poolt lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas tegutsev kaupleja.

  (2) Turukaubanduse korral müüb kaupa või teenust Rapla Vallavalitsuse poolt lubatud piiritletud paigas valla omandis oleva müügikoha kaudu kindlal kauplemisajal tegutsev kaupleja.

  (3) Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

§ 4.   Kaubanduse korraldaja

  (1) Kaubanduse korraldajaks on Rapla Vallavalitsus või tema määratud isik.

  (2) Kaubanduse korraldaja peab:
  1) tagama tegevuse vastavuse käesoleva määruse § 5 lõigetes 4-5 ning § 7 nõuete täitmise;
  2) võimaldama esitatud teavituse alusel kauba või teenuse müügi selleks ettenähtud müügikohas, kauplemisajal ja vabade müügikohtade olemasolul.

§ 5.   Tänava- ja turukaubanduse müügikohad

  (1) Rapla vallas on lubatud tänavakaubandus järgmistel valla omandis või hallatavatel müügikohtadel, eelkõige:
  1) Juuru alevikus Parkimisplatsi kinnistu (katastritunnus 24005:002:0153) parkla alal;
  2) Järlepa külas Pärna tänav L1 kinnistu (katastritunnus 66801:001:0442) parkla alal;
  3) Kaiu alevikus Kasvandu tee 15 (katastritunnus 27701:002:0550) parkla alal;
  4) Kuimetsa külas 2770298 Pargi tee (katastritunnus 27701:001:0384) rahvamaja juures parkla alal;
  5) Vahastu külas Einsemäe tee (katastritunnus 27701:001:0400) Trehvamise Tare parkla alal;
  6) Kabala külas Kabala mõisa kinnistu (katastritunnus 65401:002:0161) parkla alal;
  7) Lipa külas Koolimaja kinnistu (katastritunnus 65402:002:0134) parkla alal;
  8) Purku külas Spordiväljaku kinnistu (katastritunnus 65403:001:0145) Purku koolimaja vastas oleval maa alal;
  9) Raikküla külas Kapsamaa kinnistu (katastritunnus 65401:001:0470) raamatukogu tagusel parkla alal;
  10) Rapla valla omandis olevate kalmistute parklates. Kalmistu parklas on lubatud kaubelda ainult küünalde, lillede, pärgade jms kalmistuga seotud või kohaste kaupadega.

  (2) Rapla valla haldusterritooriumil on turukaubandust lubatud korraldada Rapla linnas Taara tn 4 kinnistul (katastritunnus 67001:003:0019).

  (3) Turukaubanduse kauplemise aja, müügikohtade jaotuse, heakorra reeglid ja vajadusel kõrvalkulude hinna kehtestab kaubanduse korraldaja. Reeglid avaldatakse Rapla valla veebilehel.

  (4) Müügikohtadel toimuv kauba või teenuse müük peab vastama õigusaktiga sellele kauba või teenuse müügile kehtestatud nõuetele. Lisaks tuleb järgida et:
  1) õigusaktiga kehtestatud nõuetele mittevastaval või kasutatud kaubal peab kauba müügikohas olema vastavasisuline teave;
  2) kaupleja teeb avalikult nähtavaks kaupleja ärinime või müüja nime ja kontaktandmed, samuti kauba ja teenuse nimetuse ning müügihinna;
  3) kaupleja või müüja annab kliendile tellimuse vastuvõtmist tõendava dokumendi või märgise, kui tellimuse täitmine tehakse kliendi juuresolekuta. Märgis peab võimaldama identifitseerida kauplejat ärinime, müüjat nime või registrikoodi kaudu. Kliendi juuresolekul täidetava tellimuse korral väljastatakse tellimuse vastuvõtmist tõendav dokument kliendi soovil;
  4) kauba või teenuse eest maksekaardiga tasumisel võimaldab kaupleja või müüja maksekaardi kasutamist kliendi juuresolekul.

  (5) Turukaubanduse müügikohal kauplemiseks on kohustus teavitada kaubanduse korraldajat, v.a isiklikust tarbimisest ülejääva koduaia juur- ja köögiviljade, marjade ja puuviljade, lillede ning metsasaaduste ja talukaupade müügil.

§ 6.   Kauplemisest teavitamise kohustus

  (1) Kauplemisest teavitamiseks esitab kaupleja või müüja taotluse e-vormina või e-postiga. Taotluse vorm on kättesaadav Rapla valla veebilehel.

  (2) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) kaupleja nimi, registrikood või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumisel sünniaeg;
  2) kaupleja aadress;
  3) soovikohane kauplemisaeg;
  4) soovikohane müügikohtade arv vastavalt kaubanduse korraldaja kehtestatud jaotusele;
  5) müügikohas müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  6) taotleja kontaktandmed (telefon, e-post).

  (3) Müügikoha väljaandmisest võib kaubanduse korraldaja keelduda kui:
  1) kaupleja või müüja müüb kaupa, mille müügiks puudub tal õigus;
  2) kaupleja on esitanud kauplemise registreerimise taotluses valeandmeid;
  3) müügikohad on täitunud;
  4) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt käesolevas või muus õigusaktis sätestatud nõudeid.

  (4) Välja antud müügikoha võib kaubanduse korraldaja tühistada kui:
  1) kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt käesolevas või muus õigusaktis sätestatud nõudeid;
  2) taotleja soovil.

  (5) Keeldumisest või tühistamisest teavitatakse taotlejat operatiivselt kontaktandmete vahendusel.

§ 7.   Müügi piirangud

  (1) Turukaubanduses on keelatud müüa:
  1) kaupa või teenust, mille müügiga seoses esitatavas majandustegevusteates tuleb märkida seaduses sätestatud müüdava kauba või teenuse määratlus või mille müügiks on vajalik tegevusluba;
  2) kaupa kataloogi, reklaamtrükise või muu trükise alusel;
  3) salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid;
  4) arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal.

  (2) Turukaubanduses võib toidukaupu, loomi ning istikuid, samuti kasutatud tööstuskaupu, sealhulgas mootorsõidukeid ning § 5 lõikes 5 kirjeldatud isiklikust tarbimisest ülejäävat kaupa müüa nende kaupade jaoks kaubanduse korraldaja määratud müügikohas.

  (3) Vajadusel kehtestab täiendavad piirangud kaubanduse korraldaja ja regulatsioonid müügikohtades vallavalitsus.

§ 8.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Tänava- ja turukaubandusele käesoleva määrusega kehtestatud nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Rapla Vallavalitsus. Riiklikku järelevalvet seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teevad vastavas seaduses või õigusaktis määratud asutused või ametiisikud.

  (2) Õigusaktidega sätestatud nõuete rikkumise eest karistatakse vastava valdkonna eriseadusega ettenähtud korras.

Meelis Mägi
vallavanem

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json