Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Biojäätmete kogumiseks kodukompostrite kasutusse andmise kord

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.04.2021, 25

Biojäätmete kogumiseks kodukompostrite kasutusse andmise kord

Vastu võetud 27.04.2021 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 30 lõike 1 punkti 3 alusel arvestades Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määrust nr 98 "Tartu linnavara eeskiri" ja keskkonnaministri 22. juuni 2020. a määrust nr 36 "Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord".

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab projekti "Biojäätmete kohtkompostimise edendamine Tartus" elluviimiseks ja jäätmete liigiti kogumise tõhustamiseks Tartu linna ostetud biolagunevate jäätmete kiirkompostrite (kodukomposter) kasutusse andmise korda, sh kodukompostri taotlemist, kasutamist ning hilisemat kodukompostri võõrandamist kasutajale.

§ 2.   Kodukompostrite jagamise väljakuulutamine

  Tartu Linnavalitsus kuulutab kodukompostrite taotlemise välja hiljemalt maikuus 2021. a. Taotlemine lõpeb Tartu linna poolt ostetud kodukompostrite hulga ammendumisel.

§ 3.   Kodukompostri taotlemine

  (1) Kodukompostrit on võimalik taotleda:
  1) üksik- või kaksikelamule või kuni 4 korteriga kortermajale, mis on liitunud korraldatud jäätmeveoga;
  2) isikul, kelle alaline elukoht ja rahvastikuregistri andmete kohane elukoht on vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, kuhu kodukompostrit soovitakse.

  (2) Kodukompostri taotlemiseks tuleb esitada sooviavaldus Tartu linnaportaalis. Sooviavalduses peab sisalduma:
  1) kinnistu aadress, kuhu kodukompostrit soovitakse (3 ja 4 korteriga kortermajale saab taotleda 2 kodukompostrit, kui kortermajas elab üle 6 inimese);
  2) taotleja kinnitus, et ta kohustub kasutama kodukompostrit sihtotstarbeliselt vähemalt 31. detsembrini 2024. a;
  3) taotleja kinnitus, et ta on tutvunud muude käesoleva määruse tingimustega.

§ 4.   Taotluse läbivaatamine ja otsuse tegemine kodukompostri kasutusse andmiseks

  (1) Kodukompostri taotlemise sooviavalduse vaatab läbi linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja määratud teenistuja.

  (2) Sooviavalduse läbivaatamisel on läbivaatajal õigus nõuda täiendavate selgituste ja andmete esitamist, kui sooviavalduse andmed on ebaselged või puudulikud.

  (3) Üksik- ja kaksikelamu kohta on võimalik kasutusse saada üks kodukomposter, 3 ja 4 korteriga kortermaja kohta 2 kodukompostrit, kui kortermajas elab üle 6 inimese. Kodukomposter antakse isikule, kes esitas taotluse vastavast majapidamisest esimesena.

  (4) Sooviavalduse rahuldamisel esitatakse taotlejale ettepanek kodukompostri kasutamise lepingu sõlmimiseks. Tartu linna poolt allkirjastab lepingu linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhataja määratud teenistuja.

§ 5.   Kodukompostri kasutamise leping

  (1) Kodukompostri kasutamise lepingus sätestatakse lepingu kehtivuse aeg ning kasutaja kohustus:
  1) kasutada kodukompostrit üksnes biolagunevate jäätmete (toidu- ja köögijäätmed, aia- ja haljastusjäätmed) kompostimiseks vastavalt kodukompostri kasutusjuhendile;
  2) kasutada kodukompostrit sihtotstarbeliselt vähemalt 31. detsembrini 2024. a ning tagada kodukompostri nõuetekohane paigaldamine, säilimine ja hooldus;
  3) elukoha vahetumisel teavitama sellest linna ja vajadusel tagastama kodukompostri Tartu linnale hiljemalt ühe kuu jooksul puhastatult;
  4) lubada linnavalitsusel või muul projekti "Biojäätmete kompostimise edendamine Tartus" üle järelevalvet tegeval isikul kontrollida kodukompostri olemasolu ning kasutamist.

  (2) Kui taotleja ei sõlmi ühe kuu jooksul ettepaneku tegemisest kodukompostri kasutamise lepingut, võetakse ettepanek lepingu sõlmimiseks tagasi ning taotleja kaotab õiguse kodukompostri kasutusse saamiseks.

§ 6.   Kodukompostri võõrandamine

  Pärast projekti "Biojäätmete kompostimise edendamine Tartus" elluviimise tähtaja lõppu võõrandatakse kodukomposter selle kasutajale tasuta.

Urmas Klaas
linnapea

Jüri Mölder
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json