Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Kambja raamatukogu kasutamise eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2012, 2

Kambja raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 24.04.2008 nr 67
jõustumine 01.05.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.09.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev eeskiri reguleerib Kambja Raamatukogu teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused.

§ 2.   Raamatukogu kasutusõigus

  (1) Kambja Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutuatav rahvaraamatukogu. Raamatukogupõhiteenused on teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.

  (2) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud lugejad, kellelt on vastavalt rahvaraamatukogu seadusele raamatukogukasutamise õigus ajutiselt ära võetud. Raamatuid, ajakirju ja muid teavikuid laenutatakse koju nendele raamatukogukülastajatele, kes on registreerinud end lugejaks.

  (3) Raamatukogupõhiteenused on tasuta. Osutatavad eriteenused (printeri väljatrükid, raamatukogudevahelise laenutamise puhul postikulu jm) võivad olla tasulised ja nende hinna kinnitab Kambja Vallavalitsus.

  (4) Lugejalt, kelle elukohaks ei ole Kambja vald, võib võtta teavikute laenutuseks tagatist teavikute hinna piires. Laenutamisel tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab Kambja Vallavalitsus.

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Raamatukogu lugejaks registreeritakse ID-kaardi, passi või muu isikut tõendava dokumendi alusel. Algklasside õpilased registreeritakse lugejaks lapsevanema (eestkostja) nõusolekul, koolieelikud saavad lugejaks registreeruda ja laenutada koos vanemaga (eestkostjaga).

  (2) Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri. Lugeja tõendab oma allkirjaga registreerimiskaardil, et on tutvunud eeskirjaga ja kohustub seda täitma. Lugeja registreeritakse raamatukoguandmebaasis järgmiste andmetega:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht (aadress);
  4) sidevahendid (telefon, elektronposti aadress);
  5) lugejarühm;
  6) raamatukoguprogrammi kasutajatunnus ja parool (soovi korral).

  (3) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

§ 4.   Laenutamine

  (1) Koju laenutatavate teavikute arvu määrab raamatukogu. Üldjuhul on see täiskasvanutel kuni 5 raamatut ja 5 ajakirja, lastel 1 raamat ja 1 ajakiri. Kohapeal kasutatavatele teavikutele piiranguid ei ole.

  (2) Entsüklopeediad, sõnaraamatuid, haruldasi raamatuid, 2 viimase päeva ajalehti, viimast numbrit ajakirju raamatukogust välja ei laenutata.

  (3) Laenutuse tähtajaks on 21 kalendripäeva, enimnõutavatel teavikutel 7 päeva.

  (4) Tagastamistähtaega võib pikendada kohapeal, telefoni ja e-postiga, kui teavikutele pole nõudmisi teistelt lugejatelt. Tagastamistähtaja möödumisel saadab raamatukogu või elektrooniline tarkvaraprogramm lugejale meeldetuletuse.

  (5) Lugeja soovi korral pannakse tema teise lugeja käes oleva teaviku saamiseks järjekorda. Teaviku tagastamisest teatatakse soovijale telefoni või e-posti teel. Kui lugeja kokkulepitud ajaks teavikule järele ei tule, laenutatakse see järgmisele soovijale.

  (6) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu teistest raamatukogudest.

§ 5.   Lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid ega kahjustada raamatukogu vara. Tekitatud kahju tuleb kompenseerida.

  (2) Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute eest.

  (3) Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikuid tähtajaks, võib raamatukogu võtta viivist kuni 0.06 eurot iga viivitatud päeva eest iga teaviku kohta.
(Muudetud Kambja Vallavolikogu 23.09.2010 määrusega nr 8 - jõust. 01.01.2011)

  (4) Võlglastele uusi teavikuid ei laenutata. Raamatukogulon õigus avalikustada nende lugejate nimed, kellel on raamatukogu ees võlgnevused üle 6 kuu.

  (5) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks. Laste tekitatud kahju hüvitab lapsevanem.

§ 6.   Arvuti ja interneti kasutamine

  (1) Arvutit võivad kõik raamatukogulugejad kasutada raamatukogu kõrvalruumis paiknevas AIP-s vastavalt Kambja valla avalike internetipunktide kasutuseeskirjale.

  (2) Vajadusel abistab raamatukogu töötaja lugejat avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsul ja elektroonilise kataloogi kasutamisel.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. mail 2008.a.

/otsingu_soovitused.json