Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2013, 17

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra kehtestamine

Vastu võetud 21.05.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ §37² lõike 1 ning „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Antsla valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord.

§ 2.   Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise tegevuskava

  (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmine või muutmine hõlmab järgmisi tegevusi:
  1) arengukava ja eelarvestrateegia arengueesmärkide täitmise ja tegevuste läbiviimise ülevaatamine;
  2) arenguseminari läbiviimine;
  3) arengukava eelnõu koostamine, menetlemine ja avalikustamine

  (2) Vallavanem määrab ametnikud, kes esitavad iga aasta 1. märtsiks andmed arengukava ja eelarvestrateegia arengueesmärkide täitmise ja tegevuste läbiviimise täitmise kohta eelneva eelarveaasta kohta.

§ 3.   Arenguseminar

  (1) Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamiseks korraldab vallavalitsus iga aasta maikuu jooksul arenguseminari, milles osalevad vallavolikogu liikmed, vallavolikogu alatiste komisjonide liikmed, vallavalitsuse liikmed, hallatavate asutuste juhid, noortevolikogu esindajad ning teised kutsutud isikud.

  (2) Arenguseminaril:
  1) annab vallavalitsus ülevaate arengukava ja eelarvestrateegia täitmisest ning planeeritavatest investeeringutest;
  2) vaadatakse üle kõnealuse aasta tegevused ja investeeringud;
  3) käsitletakse päevakorda võetud teemasid;
  4) lepitakse kokku nelja eelseisva eelarveaasta arengu eesmärgid ja tegevused;
  5) moodustatakse pingerida rahalist katet nõudvatest tegevustest ja investeeringutest uueks eelarvestrateegia perioodiks.

§ 4.   Arengukava eelnõu koostamine, menetlemine ja avalikustamine

  (1) Arengukava vastuvõtmise või selle muutmise eelnõu koostamiseks esitavad valla hallatavad asutused ning vallavolikogu alatised komisjonid hiljemalt 1. aprilliks vallavalitsusele oma ettepanekud arengukavasse ja eelarvestrateegiasse.

  (2) Arengukava eelnõu menetlemisel on juhtivaks komisjoniks alatine arengu- ja planeerimiskomisjon.

  (3) Pärast arenguseminari läbiviimist valmistab vallavalitsus vallavolikogule ette arengukava vastuvõtmise või muutmise eelnõu.

  (4) Enne arengukava eelnõu I lugemist vallavolikogu istungil tutvustab vallavalitsus eelnõud vallavolikogu kõigi komisjonide ühiskoosolekul.

  (5) Eelnõu esimene lugemine toimub vallavolikogu juunikuu istungil.

  (6) Teade arengukava või selle muutmise eelnõu avalikustamise kohta pannakse valla veebilehele samaaegselt vallavolikogu juunikuu istungi päevakorra ja materjalide avalikustamisega.

  (7) Eelnõu avaliku arutelu viib vallavalitsus läbi hiljemalt 15. juuliks.

  (8) Ettepanekuid eelnõu muutmiseks või täiendamiseks saab esitada kuni 01. augustini.

  (9) Arengu- ja planeerimiskomisjon vaatab augustikuu jooksul esitatud ettepanekud ja täiendused läbi ning edastab komisjoni ettepanekud ja seisukohad vallavalitsusele eelnõu ettevalmistamiseks II lugemiseks.

  (10) Eelnõu II lugemine toimub vallavolikogu septembrikuu istungil.

  (11) Arengukava koos eelarvestrateegiaga ning vallavolikogu ja vallavolikogu alatiste komisjonide istungite protokollid arengukava menetlemise kohta avaldatakse valla veebilehel.

  (12) Arengukava ja arengukava muudatused avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul, arvates nende vastuvõtmisest vallavolikogu poolt.

  (13) Vallasekretär esitab arengukava või selle muudatuste vastuvõtmisest arvates kahe nädala jooksul maavanemale ja Siseministeeriumile elektrooniliselt informatsiooni arengukava või arengukava muudatuste vastuvõtmise kohta.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. juunil 2013. a.

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json