ElamumajandusEluruumid

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korterelamu renoveerimise toetamise kord

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2013, 24

Korterelamu renoveerimise toetamise kord

Vastu võetud 24.05.2013 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse korterelamuid haldavatele isikutele (isik) Are valla eelarvest rahalise toetuse taotlemise, määramise, maksmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise tingimused ja kord (määrus).

§ 2.  Kohaldamisala

  Määruse alusel antakse rahalist toetust järgmiste projektide kaasrahastamiseks:
 1) korter- või ridaelamu välisfassaadi soojustamine;
 2) tervet korterelamut hõlmava kütte ja/või ventilatsioonisüsteemi ehitamine või renoveerimine.

2. peatükk TOETAMISE ALUSED 

§ 3.  Toetusele õigustatud isik

  Toetust saab taotleda Are vallas tegutsev, vähemalt nelja korteriga elamut haldav:
 1) korteriühistu;
 2) ühise tegutsemise lepingu alusel tegutsev korteriomanike ühisus;
 3) elamuühistu.

§ 4.  Toetamise põhimõtted

 (1) Toetust antakse renoveerimistöödele, mis teostatakse vastavalt ehitusseaduses sätestatud nõuetele.

 (2) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse järgmistest tingimustest:
 1) § 2 punktis 1 nimetatud tööde puhul võib isikule antava toetuse summa moodustada kuni 1 euro ehitise suletud netopinna iga ruutmeetri kohta;
 2) § 2 punktis 2 nimetatud tööde puhul võib isikule antava toetuse summa moodustada kuni 50% tööde maksumusest, kuid mitte üle 500 euro.

 (3) Ühele isikule antakse toetust mitte rohkem kui üks kord aastas.

 (4) Välisfassaadi osalisel renoveerimisel määratakse toetuse suurus proportsionaalselt kogu välisfassaadi pinnast lähtuvalt.

 (5) Toetuse andmise eelduseks on valla eelarves selleks ettenähtud rahaliste vahendite olemasolu. Rahaliste vahendite puudumisel toetust ei anta.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 5.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Are Vallavalitsusele (vallavalitsus) taotlus.

 (2) Taotlusele lisatakse:
 1) korteriühistu või elamuühistu registreerimistunnistuse koopia;
 2) korteriühisuse aluseks oleva lepingu koopia;
 3) korteriühistu või elamuühistu juhatuse koosoleku protokolli väljavõte, millest nähtub juhatuse esimehe valimine;
 4) korteriomanike ühisuse üldkoosoleku protokolli väljavõte, millest nähtub valitseja nimetamine;
 5) teostatavate tööde nimekiri koos hinnapakkumisega;
 6) ehitusluba või kirjalik nõusolek juhul kui see on ehitusseaduse kohaselt kavandatud töödeks nõutav;
 7) kommunaalteenuseid osutavate ettevõtete õiendid võlgnevuse puudumise kohta.

 (3) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist.

§ 6.  Toetuse määramine

 (1) Vallavalitsus kontrollib taotluse vastavust määruses sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab vallavalitsus sellest taotluse esitajale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 10 päeva. Kui nimetatud tähtajal puudusi ei kõrvaldata, võib vallavalitsus jätta taotluse läbivaatamata.

 (2) Puudusteta taotluse alusel vallavalitsus otsustab toetuse anda, määrates selle suuruse või toetuse andmata jätta.

 (3) Vallavalitsuse otsus toetuse andmise kohta kehtib kuni jooksva aasta lõpuni.

 (4) Vallavalitsuse otsusest teavitatakse taotlejat kirjalikult 20 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.

 (5) Toetuse andmise otsuses sätestatakse muuhulgas:
 1) otsuse kehtivusaja lõppemine tulenevalt käesoleva paragrahvi lõikest 3;
 2) otsuse tagasiulatuvalt muutmise või kehtetuks tunnistamise võimalus tulenevalt määruse §-st 9.

§ 7.  Toetuse maksmine

 (1) Vallavalitsus kannab toetuse summa isiku taotluses märgitud arvele 14 tööpäeva jooksul tööde vastuvõtu akti saamisest.

 (2) Toetust ei maksta, kui esitatud tööde vastuvõtu akt on ilmsete puudustega.

4. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 8.  Kontroll

 (1) Vallavalitsus võib toetuse andmise otsuse vastuvõtmise järgselt kontrollida teostatava töö vastavust taotluses esitatud andmetele ja taotlusele lisatud dokumentatsioonile.

 (2) Toetust saanud isik on kohustatud kontrolli teostamisele kaasa aitama ja esitama kontrollijale viivituseta tema poolt nõutud andmed.

§ 9.  Vastutus

 (1) Kontrolli tulemusel puuduste ilmnemisel on vallavalitsusel õigus:
 1) määrata puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg;
 2) toetuse andmise otsust tagasiulatuvalt muuta või kehtetuks tunnistada ning toetuse väljamaksmise korral see isikult tagasi nõuda.

 (2) Toetuse andmise otsust võib muuta või tunnistada kehtetuks eelkõige järgmistel juhtudel:
 1) teostatud tööd ei vasta taotluses toodud töödele;
 2) toetuse saaja on esitanud taotluses valeandmeid;
 3) isik ei aita kaasa kontrolli teostamisele või ei esita kontrollijale viivituseta tema poolt nõutud andmeid.

 (3) Toetuse andmise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise kavatsusest ja põhjustest teavitatakse toetuse saajat ja antakse talle tähtaeg selgituste või vastuväidete esitamiseks.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Leelo Lusik
Volikogu esimees