Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Valla eelarvest projektidele ja programmidele toetuste andmise kord

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2014, 19

Valla eelarvest projektidele ja programmidele toetuste andmise kord

Vastu võetud 20.12.2006 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib Karksi valla eelarvest kultuuri, hariduse, laste ja noorsootöö, spordi ja rahvatervise üritustele, projektidele ja programmidele toetuste taotlemist, taotluste menetlemist, toetuste eraldamist ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada ja toetada kodanikualgatust ja ühistegevust lõikes 1 nimetatud valdkondades.

  (3) Toetust on õigus taotleda juriidilistel ja füüsilistel isikutel tegevusteks, mis toimuvad Karksi vallas või on muul viisil seotud Karksi vallaga ning vastavad valla arengukavale.

  (4) Toetusteks nähakse igal aastaselt Karksi valla eelarves ette vahendid, mis on määratud lõikes 1 nimetatud valdkondade tegevuste ja projektide toetamiseks.

2. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 2.   Toetatavad tegevused ja üritused

  (1) Toetust on õigus taotleda alljärgnevatele tegevustele:
  1) maakondlikest, riiklikest ja rahvusvahelistest fondidest ja programmidest finantseeritud projektide kaasfinantseerimine kuni 25% ulatuses projekti maksumusest;
  2) lastele ja kuni 26 aastastele noortele suunatud koolivälise tegevuse ja ürituste korraldamine;
laste ja kuni 26 aastaste noorte osalemine maakondlikel, riiklikel ja rahvusvahelistel konkurssidel, võistlustel, seminaridel ja kultuuriüritustel;
  3) Karksi vallas toimuvate ülevallaliste tegevuste ja avalike ürituste korraldamine, mis aitavad kaasa Karksi valla maine ja tuntuse suurendamisele, sh. spordi- ja rahvaterviseüritused, võistlused ja laagrid;
  4) Karksi vallaga seotud materjalide kogumine, jäädvustamine, säilitamine ja avaldamine koos avaliku esitlemisega. Kogutud materjalid või selle koopiad antakse üle Karksi Vallavalitsusele;
  5) rahvusvahelistes koostööprogrammides osalemine;
  6) ekskursioonide korraldamine, mis avardavad silmaringi ja täiendavad teadmisi;
  7) Karksi valla territooriumil toimuvate rahvusvaheliste, vabariiklike ja maakondlike ürituste korraldamise kaasfinantseerimine kuni 25 % ulatuses ürituse kogumaksumusest.

  (2) Toetuse saaja peab kõikide tegevuste või ürituste läbiviimisel tooma välja, et ettevõtmist on toetanud Karksi vald.

§ 3.   Abikõlbulikud kulud

  (1) Abikõlbulikud on kulud, mis on otseselt vajalikud § 2 nimetatud tegevuste ja ürituste läbiviimiseks ja püstitatud eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Abikõlbulikud on toitlustamiskulud, mis on seotud laste-, noorte või rahvaspordiüritustel osalejate toitlustamisega.

  (3) Abikõlbulikud ei ole järgmised kulud:
  1) juriidiliste isikute asutamiskulud;
  2) esinduskulud ja kingitused;
  3) liikmemaksud;
  4) igapäevased majanduskulud;
  5) toitlustamise ja alkohoolsete jookide ostmisega seotud kulud;
  6) muud projekti elluviimise seisukohalt põhjendamatud ja ebaolulised kulud.

§ 4.   Projekti ajaline kestvus

  (1) Projekt algab pärast lepingu sõlmimist taotleja ja Karksi valla vahel või projektitaotlusesse märgitud ajast ning lõpeb hiljemalt eelarveaasta lõpus.

  (2) Toetust võib kasutada vaid taotluses näidatud kulude katmiseks, mis on tehtud projekti kestvuse jooksul, kuid mitte enne lepingu sõlmimist.

§ 5.   Toetuse ja kaasfinantseerimise määr

  Toetuse määr § 2 lõike 1 punktides 1 ja 8 nimetatud projektide puhul on kuni 25%, teiste projektide puhul kuni 90% projekti abikõlbulikest kuludest.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja käesoleva määruse lisas 1 toodud vormikohase taotluse vallavalitsusele iga aasta 1. veebruariks ja 1. juuniks (edaspidi Korraline taotlus).

  (2) Taotlusvoorude välised taotlused (edaspidi Erakorraline taotlus), tuleb esitada vähemalt kuu aega enne ürituse toimumist ja need vaadatakse läbi käesoleva korra § 7 kohaselt. Erakorralisi taotlusi võetakse vastu 1. augustist 1. novembrini vabade vahendite olemasolul.

  (3) Juriidilised isikud esitavad taotluse lisana järgmised dokumendid:
  1) juriidilise isiku registriandmete väljatrüki, kus on näha allkirjaõiguslikud isikud;
  2) koopia eelmise majandusaasta aruandest.

3. peatükk Taotluste menetlemine 

§ 7.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotluse vastuvõtja vaatab esitatud taotluse läbi ning puuduste esinemisel annab taotlejale kuni 10 päeva aega nende kõrvaldamiseks. Kui nimetatud aja jooksul puudusi ei kõrvaldata, lükkab taotluse läbivaataja taotluse tagasi, andes sellest taotlejale teada ühe nädala jooksul.

  (2) Taotlust ei vaadata läbi kui taotleja ei ole esitanud nõuetekohaselt varasema vallavalitsuse poolt eraldatud toetuse kasutamise kohta aruannet.

  (3) Käesolevas korras sätestatud tingimustele vastava taotluse edastab taotluse vastuvõtja hindamiseks vallavalitsuse poolt moodustatud komisjonile. Taotlus koos komisjoni arvamusega esitatakse otsustamiseks vallavalitsusele.

  (4) Korraliste taotluste rahuldamise otsustab vallavalitsus kahe kuu jooksul taotluse esitamisest, kuid mitte enne vallaeelarve vastuvõtmist volikogu poolt.

  (5) Erakorraliste taotluste rahuldamise otsustab vallavalitsus ühe kuu jooksul käesolevas korras sätestatud tingimustele vastava taotluse laekumisest.

  (6) Toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest informeerib vallavalitsus taotlejat kirjalikult kahe nädala jooksul vallavalitsuse otsuse vastuvõtmisest.

§ 8.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetuse saajaga sõlmitakse leping ühe kuu jooksul arvates vallavalitsuse otsusest toetuse eraldamise kohta.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse saamise otstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
  2) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  3) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

  (3) Toetuse saaja on kohustatud vallavalitsust informeerima toetatud tegevuse või ürituse ärajäämisest või edasi lükkumisest.

  (4) Toetatud tegevuse või ürituse ärajäämisel lõpetatakse toetuse saajaga leping ja toetuse saaja on kohustatud toetuseks eraldatud summa vallale tagastama 10 päeva jooksul.

  (5) Ärajäänud tegevuse või ürituse korraldamiseks eraldatud summa kasutamine sama taotleja poolt korraldatavaks teiseks tegevuseks või ürituseks ei ole lubatud.

4. peatükk Aruandlus ja järelvalve  

§ 9.   Aruandlus ja järelvalve

  (1) Valla eelarvest ühe eelarveaasta jooksul toetust saanud isik esitab vallavalitsusele käesoleva määruse lisas 2 toodud vormikohase kulude aruande tegevuse korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kohta 1 kuu jooksul peale projekti lõppemist. Vallavalitsusel on õigus kontrollida taotleja omanduses olevaid kuludokumentide originaal-eksemplare;

  (2) Vallavalitsusel on õigus toetus tagasi nõuda juhul kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) tegevus või üritus, mille korraldamiseks toetus eraldati, on jäänud toimumata;
  4) kahe kuu jooksul peale toetuse eraldamise kalendriaasta lõppemist ei ole toetuse saaja esitanud nõuetekohast aruandlust;
  5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 10.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Karksi Vallavolikogu 17. septembri 2003. a määrus nr 22 “Valla eelarvest projektidele ning programmidele toetuste andmise korra kehtestamine”.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2007. a.

Heino Luik
Volikogu esimees

Lisa 1  Karksi valla eelarvest projektidele ja programmidele toetuse taotlemise vorm

Lisa 2 Aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json