SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hooldekodusse paigutamise kord Karksi vallas

Väljaandja:Karksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 25.02.2016, 9

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Hooldekodusse paigutamise kord Karksi vallas

Vastu võetud 17.11.2010 nr 21
RT IV, 29.05.2014, 20
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.02.2016RT IV, 25.02.2016, 101.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 20 alusel.
[RT IV, 25.02.2016, 1 - jõust. 01.03.2016]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Hooldekodusse paigutamise kord Karksi vallas (edaspidi kord) reguleerib vanurite ja puuetega isikute, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Karksi vald, hooldekodusse paigutamist, sealt lahkumist ja väljaarvamist.

§ 2.  Mõisted

 (1) Hooldatav on vanur või puudega isik, kes vajab ööpäevaselt hooldust, kõrvalabi ja järelvalvet.

 (2) Hooldekodu on vanuritele ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud hoolekandeasutus.

 (3) Hooldekodus hooldamine on ööpäevaringselt hooldekodus elavate isikute nende eale ja seisundile vastav hooldamine ja järelevalve ning teiste hooldekodu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine.

 (4) Hooldatava ülalpidamiskulu on hoolealuse ülalpidamiseks kuluv summa, mille suuruse kinnitab igaks eelarve aastaks vallavalitsus.

 (5) Ülalpidamist andma kohustatud isikud (edaspidi ülalpidamiskohuslased) on hooldatava täisealised lapsed või vanemad ja abikaasa.

§ 3.  Hooldekodusse koha taotlemine

 (1) Hooldekodusse paigutamist võivad taotleda isikuid, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Karksi vald ja kes ei tule toime enda eest hoolitsemisega ja vajavad pidevat hooldust, kõrvalabi ja järelvalvet.

 (2) Hooldekodusse ei paigutata isikuid:
 1) kes põevad nakkushaigusi;
 2) kes vajavad haiglaravi;
 3) kes on endale või teistele ohtlikud oma psüühika või käitumishäirete tõttu, kelle üle on seatud eestkoste ja määratud eestkostja.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikud kuuluvad ravile kas kodus, raviasutuses või hooldamisele erihooldekodus.

§ 4.  Hooldekodusse paigutamise taotlemine

 (1) Taotleja või tema esindaja esitab Karksi Vallavalitsusele avalduse isiku hooldekodusse paigutamise kohta. Kui taotleja oma tervisliku seisundi tõttu ei ole võimeline avaldust esitama, võivad avalduse esitada ülalpidamiskohuslased, sotsiaaltööspetsialist, perearst või muu isik, kes on taotlejaga lähedalt seotud. Avaldus peab olema põhjendatud.

 (2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) isikut tõendava dokumendi koopia;
 2) puude olemasolul koopia arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest;
 3) arstitõend tervisliku seisundi kohta;
 4) hooldatava isiku kinnitus ülalpidamiskohuslaste olemasolu kohta vastavalt lisale 1;
 5) hooldatava isiku kinnitus kinnisvara ja vallasvara olemasolu või selle puudumise ja igakuulise sissetuleku kohta vastavalt lisale 2;
 6) ülalpidamiskohuslaste kirjalik kinnitus ülalpidamiskulude tasumise kohta vastavalt lisale 3.

§ 5.  Hooldekodusse paigutamine

 (1) Hooldekodusse paigutatakse käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 1 toodud tingimustele vastavad isikud.

 (2) Esmajärjekorras paigutatakse hooldekodusse isikud, kellel puuduvad ülalpidamiskohuslased.

 (3) Otsuse isiku hooldekodusse paigutamiseks teeb vallavalitsus, toetudes vallavolikogu sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni arvamusele.

 (4) Erandkorras võib sotsiaaltööspetsialist kooskõlas hooldekodu juhatajaga paigutada valla hooldekodusse isikuid tähtajaga kuni 1 kuu.

 (5) Isiku hooldekodusse paigutamisel sõlmitakse lepingud isiku ja/või ülalpidamiskohuslaste ning hooldekodu vahel ülalpidamiskulude tasumise kohta vastavalt määruse lisale 4 ja 5.

 (6) Lepingus määratakse hooldatava isiku, ülalpidamiskohuslaste ning hooldekodu õigused ja kohustused.

 (7) Isiku hooldamise lepingud vaadatakse üle igal aastal üks kuu enne hooldekodu koha arvestusliku maksumuse muudatuse kehtima hakkamisest

§ 6.  Hoolduse eest tasumine

  Hooldekodus isiku ülalpidamiskulude tasumise kohustuse võtavad endale isik, ülalpidamiskohuslased ja vallavalitsus järgmiselt:
 1) isik kohustub tasuma oma ülalpidamiskulud täielikult või osaliselt olenevalt tema majanduslikust olukorrast, kuid mitte vähem kui 90% temale määratud igakuulisest riiklikust pensionist, puudega inimese toetuse saamise korral 100 % temale riigi poolt makstavast puudega inimese toetusest, kuid mitte rohkem kui ülalpidamiseks vajalik;
 2) ülalpidamiskohuslased kohustuvad kandma isiku ülalpidamiskuludest puudujääva osa. Mitu sama astme ülalpidamiskohuslast lepivad ülalpidamiskulude tasu suuruses kokku arvestades sissetulekuid ja varalist seisundit;
 3) isik katab oma ülalpidamiskulud täielikult kui tema omandis olev kinnis- või vallasvara seda võimaldavad;
 4) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 2 ja 3 nimetatud juhtudel ülalpidamiskuludest puudu jääva osa kannab vallavalitsus, kui isiku või tema ülalpidamiskohuslaste majanduslik või varaline seisund ei võimalda kohustust täita.

§ 7.  Ülalpidamiskuludest puudujääva osa tasumiseks toetuse taotlemine

 (1) Ülalpidamiskohuslane võib taotleda vallavalitsuselt toetust tema poolt tasumisele kuuluva summa osaliseks katmiseks kuni 6 kuuks, kui tema sissetulekud ja varaline seisund ei võimalda täita ülalpidamiskohustust.

 (2) Toetuse taotlemise korral peavad isiku kõik ülalpidamiskohuslased esitama vallavalitsusele tõendid oma sissetulekute, varalise seisundi ning alaealiste laste kohta vastavalt lisale 6.

 (3) Otsuse toetuse maksmise ja summa suuruse kohta teeb vallavalitsus arvestades kõikide ülalpidamiskohuslaste sissetulekuid, varalist seisundit ja ülalpeetavaid.

§ 8.  Isiku hooldekodust lahkumine ja väljaarvamine

 (1) Isiku hooldekodust lahkumine toimub isiku avalduse või isiku nõusolekul ülalpidamiskohuslaste avalduse alusel. Isiku lahkumine hooldekodust vormistatakse hooldekodu juhataja käskkirjaga.

 (2) Isiku võib hooldekodust välja arvata, kui isik ei täida lepinguga endale võetud kohustusi või ei pea kinni kehtestatud kodukorrast. Isiku väljaarvamise otsustab vallavalitsus hooldekodu juhataja ettepanekul.

 (3) Isiku võib hooldekodust välja arvata, kui isik vajab alalist haiglaravi või on ohtlik teistele isikutele oma psüühika või käitumishäirete tõttu. Isiku väljaarvamise otsustab vallavalitsus hooldekodu juhataja ettepanekul.

 (4) Isik arvatakse hooldekodust välja tema surma korral. Isiku väljaarvamine vormistatakse hooldekodu juhataja käskkirjaga.

§ 9.  Määruse rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetu].

 (2) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud hooldekodus hooldamise lepingud tuleb määrusega kooskõlla viia hiljemalt 2011. aasta 30. juuniks.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Lisa 1 Hooldatava isiku kinnitus ülalpidamiskohuslaste olemasolu kohta

Lisa 2 Hooldatava isiku kinnitus kinnisvara ja igakuiste sissetulekute kohta

Lisa 3 Ülalpidamiskohustlaste või hooldajate kinnitus ülalpidamiskulude tasumise kohta

Lisa 4 Leping isiku ülalpidamiseks ja hooldamiseks hooldekodus

Lisa 5 Leping hooldekodu hoolduskulude tasumiseks

Lisa 6  Ülalpidamiskohuslase kinnitus kinnisvara, igakuiste sissetulekute ja alaealiste laste kohta