HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lusti Lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2014, 36

Lusti Lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestamine

Vastu võetud 01.02.2012 nr 1
jõustumine 01.03.2012

Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse seaduse” paragrahvi 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lusti Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Lusti Lasteaeda (edaspidi lasteaed) vastuvõtu taotlemist, vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

  (2) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor (edaspidi direktor).

  (3) Lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi vanem) on õigus saada lasteaia direktorilt informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteaias, vanema poolt kaetava osa suuruse ja selle kehtestamise korra kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

  (4) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteaia kodukorda ning informeerib vanemaid kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

  (5) Kui vanem ei nõustu direktori otsusega lapse lasteaeda vastuvõtmise või sealt väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda Antsla Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) poole.

§ 2.   Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemine ja andmete registreerimine

  (1) Lusti Lasteaeda võib kohta taotleda lapsele, kelle elukoht on taotluse esitamisel Eesti Rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel Antsla vald.

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmise taotlemiseks täidab vanem lapse sünnitunnistuse alusel direktori poolt kehtestatud vormikohase vastuvõtu taotluse (Lisa 1).

  (3) Direktor registreerib vanemate taotlused saabumise järjekorras ja peab lasteaia koha taotlejate järjestust.

  (4) Kui vanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps lasteaia järjekorda vanema kirjalikul taotlusel märgitud tähtajani.

  (5) Kui vastavas vanuserühmas puuduvad vabad kohad, võib laps jääda lasteaia koha taotlejana järjekorda. Vabade kohtade olemasolul vastavates vanuserühmades täidetakse need vastavalt taotluste registreerimise järjekorrale.

  (6) Juhul kui ajutiselt on vajadus lasteaia koha järele suurem kui olemasolevate lasteaia üldkohtade arv, võib lasteaed luua soovijatele võimaluse saada lasteaias osaajaline koht. Osaajaline koht on koht, mille laps võib saada kuni pooleks ajaks lasteaia lahtioleku ajast õppetegevusest osavõtuks ilma uneajata ja mis sisaldab vähemalt ühte toidukorda. Osaajaliste laste arv ühes rühmas on kuni 4 last. Osaajalise koha eest tasub vanem toidukulu vastavalt toidukordade arvule ning osalustasu täies mahus.

§ 3.   Lasteaia järjekorrast väljaarvamine

  (1) Juhul kui laps jooksva aasta 1. septembri seisuga ei ole rahvastikuregistri andmetel Antsla valla elanik, arvatakse ta lasteaiakohtade puudumise korral lasteaia järjekorrast välja. Direktor teavitab vanemat lapse lasteaia järjekorrast väljaarvamisest kirjaga või e-posti teel.

  (2) Laps, kelle vanem loobub pakutud lasteaiakohast, arvatakse vanema avalduse alusel järjekorrast välja.

  (3) Vanem, kes on loobunud kohast või kelle laps on välja arvatud järjekorrast, kuid soovib uuesti lapsele lasteaiakohta, peab esitama uue taotluse, st vana järjekorra taotlust ei ennistata. Uuesti esitatud taotlus läheb järjekorra lõppu.

§ 4.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastasi järjekorras olevaid lapsi, kui lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Antsla vald.

  (2) Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras samas vallas või linnas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt kehtestatud teeninduspiirkonda lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja Antsla Vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingu alusel.

  (4) Kui lasteaias puuduvad vanema soovitud tähtajal vabad kohad, võib laps jääda lasteaias koha taotlejana järjekorda, mis on koostatud vanemate kirjalike avalduste ajalise esitamise alusel.

  (5) Õppeaasta sees võetakse vabade kohtade tekkimisel uusi lapsi lasteaeda vastavalt antud vanusegruppi kuuluvate laste järjekorrale.

  (6) Lapsele koolipikenduse taotlemise korral teatab vanem sellest direktorile kirjalikult hiljemalt 30. aprilliks.

  (7) Vanem, kes soovib jätta lasteaias käiva lapse ajutiselt koduseks (ema lapsehoolduspuhkus, vanemate ajutine äraolek teises paikkonnas jms) teeb selle kohta kirjaliku avalduse, näidates ära perioodi, millal laps ei viibi lasteaias (Lisa 3). Lapsele säilitatakse koht lasteaias kuni üheks kalendriaastaks. Enne avaldusele märgitud perioodi lõppu võetakse laps lasteaeda vaid vabade kohtade olemasolul.

  (8) Juhul kui vanem ei ole last avalduses märgitud perioodi lõppedes toonud lasteaeda ja ei ole ka teinud uut kirjalikku avaldust lapse ajutiselt koju jätmise kohta, arvatakse laps lasteaiast välja.

  (9) Pikemaajaliselt (üks kalendriaasta) puuduvate laste asemele võib direktor lapse lasteaeda võtta ka tähtajaliselt kuni puuduva lapse lasteaeda tagasipöördumiseni. Tähtajaliselt lasteaiakohta kasutav vanem kirjutab taotluse, milles lisaks nõutavatele andmetele märgib, et on teadlik lasteaiakoha ajutisest iseloomust ja et ta kohustub tähtaja saabumisel lasteaiakoha vabastama. Tähtajalise lasteaiakoha pakkumisel arvestab direktor kohataotlejate vastava vanusegrupi järjekorda. Tähtajalise lasteaiakoha vabastamisel säilitab laps endise positsiooni oma vanusegrupi üldjärjekorras.

§ 5.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Direktor komplekteerib lasteaia rühmad 10. juuniks, arvestades laste vanust jooksva aasta 1.oktoobri seisuga ja taotluste esitamise ajalist järjekorda. Vabade kohtade olemasolu korral võetakse lapsi lasteaeda kogu aasta kestel.

  (2) Hiljemalt 15. juuniks teatab direktor kirjaga või e-posti teel vanemale lapse lasteaia nimekirja kandmisest.

  (3) Direktor komplekteerib rühmad hiljemalt 25. augustiks. Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab direktor käskkirjaga kolme tööpäeva jooksul. Direktori käskkirjaga kinnitatud nimekirjad on rühma päevikute vormistamise aluseks.

  (4) Juhul kui vanem ei ole last kokkulepitud tähtaja saabudes lasteaeda toonud, võtab direktor vanemaga ühendust, et selgitada välja lapse lasteaiakoha vajadus. Kui vanem loobub lasteaiakohast, saab selle järjekorras olev järgmine vastava vanusegrupi laps.

§ 6.   Lasteaiast lahkumine

  (1) Lapse lasteaiast lahkumise aluseks on vanema avaldus (Lisa 2).

  (2) Avaldus esitatakse direktorile vähemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise aeg.

  (3) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu ning toidukulu kuni lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäevani.

§ 7.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteaiast välja direktori käskkirja alusel:
  1) lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) laps on arvatud kooliõpilaste nimekirja;
  3) lapse tervislik seisund ja/või kohanematus ei luba püsivalt kollektiivis viibida ning selleks on olemas arsti tõend;
  4) kui vanema poolt kaetavat osa ei ole tasutud ühe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist;
  5) kui laps on puudunud lasteaiast rohkem kui üks kuu ja vanem ei ole lasteaiale puudumise põhjust teatanud.

  (2) Väljaarvamisest käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4 ja 5 toodud põhjustel teavitab direktor vanemat kirjalikult kümme päeva enne käskkirja väljaandmist. Lapsevanemal on õigus esitada pretensioone kümne päeva jooksul alates teavitamisest.

  (3) Koolikohustuslik laps, kelle vanem ei ole direktorile esitanud hiljemalt 31.augustiks avaldust lapse lasteaiast väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, arvatakse lasteaiast välja.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavalitsuse 24. mai 2005 a. määrus nr 5 “Lusti Lasteaed-Algkooli lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord”.

  (2) Käesolev määrus jõustub 01. märtsil 2012. a.

Tiit Tõnts
vallavanem

Tiina Vares
vallasekretär

Lisa 1 Taotlus lapse lasteaeda vastuvõtmiseks

Lisa 2 Taotlus lapse väljaarvamiseks lasteaiast

Lisa 3 Taotlus lapse lasteaiast ajutiselt kojujätmiseks

/otsingu_soovitused.json