Teksti suurus:

Viimsi vallavalitsuse 13.04.2012 määruse nr 10 "Viimsi valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2015
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2015, 8

Viimsi vallavalitsuse 13.04.2012 määruse nr 10 "Viimsi valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 21.05.2015 nr 15

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5, huvikooli seaduse § 15 lõike 1 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4 ja Viimsi Vallavolikogu 10.04.2012.a määruse nr 9 "Viimsi valla haridusasutuste direktorite vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimuste ja korra kehtestamise delegeerimine vallavalitsusele" § 1 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavalitsuse 13.04.2012 määruse nr 10 „Viimsi valla koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord“ paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:


"(2) Kui konkurss loetakse luhtunuks, otsustab komisjon konkursi edasise käigu ja teeb oma ettepaneku vallavalitsusele."

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Jan Trei
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json