SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2015, 23

Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord

Vastu võetud 20.05.2015 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 23 ja § 28² lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Hooldus seatakse puudega isikule, kelle tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vald ja kes vaimse või kehalise erivajaduse tõttu vajab teise isiku abi (edaspidi hooldatav).

  (2) Hoolduse eesmärk on tagada raske või sügava puudega isikule, kes ei tule iseseisvalt toime, igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve harjumuspärases keskkonnas lähtuvalt tema senisest elulaadist.

  (3) Erandjuhul võib hooldajatoetust määrata Tori valla elanike registris oleva hooldatava teises omavalitsuses elavale hooldajale juhul kui hooldatav on asunud elama hooldaja juurde hooldusvajaduse eesmärgil.

  (4) Määruses kasutatakse mõisteid sotsiaalhoolekande seaduse ja perekonnaseaduse tähenduses.

§ 2.   Hoolduse seadmise eeldused

  (1) Hooldatavale on määratud raske või sügav puue ning erivajadusega lapsele on koostatud rehabilitatsiooniplaan. Erandkorras võib hooldaja määrata keskmise puudega lapsele kui hooldusvajadus tuleneb rehabilitatsiooniplaanist ja last hooldav isik ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

  (2) Hooldus käesoleva määruse alusel seatakse eeskätt juhul, kui hooldataval ei ole perekonnaseaduse mõistes ülalpidamiskohustusega isikut (edaspidi ülalpidamiskohustuslane).

  (3) Hoolduse võib seada, kui ülalpidamiskohustuslane ei ole võimeline tagama hooldatavale hooldust enda või oma perekonna tavalist ülalpidamist või elukorraldust kahjustamata.

  (4) Hooldus seatakse, kui hooldatav või teda abistav isik avaldab selleks soovi ja sotsiaaltöötaja on kindlaks teinud hooldatava abivajaduse ning on olemas sobiv isik, kes suudab ja soovib hooldatavale vajalikku abi tagada (edaspidi hooldaja).

§ 3.   Hooldaja määramise taotlemine ja hooldusvajaduse hindamine

  (1) Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks esitatakse vallavalitsusele hooldaja ja hooldatava ühine kirjalik vormikohane avaldus (Lisa 1). Lapsele hoolduse taotlemisel esitab avalduse hooldajaks määramist taotlev isik.

  (2) Avalduse laekumisele järgneva 10 tööpäeva jooksul viib sotsiaaltöötaja hooldatava kodus läbi hooldusvajaduse hindamise. Hindamise käigus teeb sotsiaaltöötaja kindlaks:
  1) isiku abi-, toetuse ja järelevalve vajaduse, hinnates hooldatava elukohas tema füüsilist ja vaimset toimetulekut;
  2) hooldajaks määratava isiku sobivuse ja võime tagada hooldatavale abi ja toetus harjumuspärases elukeskkonnas toimetulekuks ning järelevalve;
  3) abivahendite olemasolu ja vajaduse.

  (3) Sotsiaaltöötajal on õigus konsulteerida teiste erialade spetsialistidega ning külastada hooldust vajava isiku kodu ja küsitleda tema lähedasi.

§ 4.   Hoolduse seadmine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Sotsiaaltöötaja tutvustab hindamise tulemusi vallavalitsuse sotsiaalkomisjonis, kes annab arvamuse hooldaja määramise vajalikkuse kohta tehes vastavasisulise ettepaneku otsuse tegemiseks vallavalitsusele.

  (2) Täiskasvanu hooldajaks võib määrata isiku, kes ei ole hooldatava suhtes ülalpidamis-kohustusega ning kellel ei ole sügavat või rasket puuet. Hooldajaks võib määrata ülalpidamiskohustusega isiku, kui hooldatava toimetulek igapäevastes majapidamis-toimingutes ja eneseteeninduses on raskelt häiritud ja hooldatav ei suuda neis osaleda või neid teha ning talle on määratud sügav puue.

  (3) Lapse hooldajaks võib määrata ülalpidamiskohustusega isiku kui viimane ei saa töötada lapse hooldamise tõttu ning lapse hooldamine ei ole tagatud teiste teenuste abil.

  (4) Otsus võetakse vastu esimesel võimalusel taotluse esitamisest ja tehakse teatavaks 5 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest. Vajadusel võib hindamise ja otsustamise aega pikendada, kui see on vajalik erialaeksperdi arvamuse saamiseks või rehabilitatsiooniplaani koostamiseks:
  1) Otsuse tegemisel lähtutakse haldusmenetluse seaduses § 4 ja 6 sätestatud kaalutlusõiguse - ja uurimispõhimõttest;
  2) Otsuses märgitakse hooldaja ja hooldatava isikuandmed, hooldaja kohustused, hoolduse seadmise tähtaeg ja hooldajatoetuse suurus;
  3) Otsus tehakse taotlejale teatavaks avalduses märgitud viisil hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.

§ 5.   Hooldaja kohustused

  Hooldaja kohustused on:
  1) tagada piisav kõrvalabi ja juhendamine hooldatavale, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega;
  2) tagada hooldatava järelvalve ja ohutus kui hooldatav oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste isikute elule, tervisele ja varale;
  3) teha koostööd arstide, sotsiaaltöötajate, õdede jt. spetsialistidega hooldatava paremaks toimetulekuks.

§ 6.   Hooldajatoetus, toetuse määr ja suurus

  (1) Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus.

  (2) Hooldajatoetuse määra kinnitab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Täisealise sügava puudega isiku hooldajale makstakse 100% kehtestatud hooldajatoetuse määrast.

  (4) Täisealise raske puudega isiku hooldajale makstakse 60% kehtestatud hooldajatoetuse määrast või 100% juhul kui hooldaja ei ole ülalpidamiskohustusega isik.

  (5) 3-16 aastase lapse hooldajale makstakse 110% hooldajatoetuse määrast.

  (6) Hooldajatoetust võib maksta kuni asutuses ööpäevaringsel hooldamisel viibimise tasu ulatuses kui hooldataval ei ole ülalpidamiskohustusega isikuid ja vallavalitsus on kohustatud tema hooldamise eest tasuma. Sellisel juhul sõlmitakse hoolduskohustuste ja tasu kohta eraldi leping.

  (7) Kui isik on määratud mitme isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.

  (8) Hooldajatoetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest hiljemalt 10. kuupäevaks hooldaja pangakontole või sularahas.

  (9) Hooldajaks määratud isiku eest tasub sotsiaalmaksu vallavalitsus juhul kui isikul ei ole võimalust taotleda sotsiaalkindlustust muudel alustel.

§ 7.   Hoolduse lõpetamine

  (1) Hooldus lõpetatakse hooldatava või hooldaja avalduse alusel või hoolduse seadmise aluse äralangemisel. Hoolduse seadmise aluse äralangemised on:
  1) hooldaja või hooldatava elukoha vahetus teise omavalitsusse;
  2) hooldatava hoolduse korraldamine teiste sotsiaalteenustega;
  3) hooldatava tervise ja toimetuleku paranemine;
  4) hooldajale sügava või raske puude määramine;
  5) hooldatava või hooldaja surm;
  6) hooldaja suutmatus hooldust korraldada;
  7) hooldaja ei täida hooldaja määramise otsusega temale pandud kohustusi või loobub nende täitmisest.

  (2) Hoolduse lõpetamise otsuse teeb vallavalitsus. Otsust ei pea vormistama hooldatava või hooldaja surma korral.

  (3) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude teadasaamisele järgnevast kalendrikuust.

§ 8.   Teavitamiskohustus

  (1) Hooldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1) hoolduse seadmise aluste äralangemisest;
  2) määratud hooldajatoetuse suuruse muutumise;
  3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus ja sotsiaalmaks tagasi nõuda.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Tori Vallavolikogu 18. märtsi 2009 määrus nr 6 „Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalev Kiisk
volikogu esimees

Lisa Lisa 1

/otsingu_soovitused.json