KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Narva linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2015, 27

Narva linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 21.05.2015 nr 17

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lg 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Narva linnas.

  (2) Määrust on kohustatud täitma kõik Narva linna haldusterritooriumil elavad, tegutsevad ja viibivad füüsilised ja juriidilised isikud välja arvatud juhul, kui avalik üritus viiakse läbi selleks otstarbeks ettenähtud ehitise siseruumides (kultuurimaja, kontserdisaal, aula, kool, huvikool, raamatukogu, lasteaed jne).

§ 2.   Mõisted

  (1) Avalik üritus on üritus korrakaitseseaduse § 58 lõike 3 tähenduses.

  (2) Kõrgendatud turvariskiga on avalik üritus:
  1) millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  2) mille pidamisel toimub alkohoolsete jookide pakkumine või jaemüük (v.a üritus, mis toimub alalise müügikohaga siseruumis);
  3) mida peetakse ehitises või kohas, mis ei ole selleks ette nähtud, või Narva linna haldusterritooriumi kohal olevas õhuruumis;
  4) mille pidamisel kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari (v.a spordiüritused ja etendusasutustes toimuvad üritused);
  5) mille toimumise kohaga piirnev ala või kus toimuv tegevus või kasutatav lisainventar võib kujutada ohtu isiku elule, tervisele ja turvalisusele või varale;
  6) mille pidamisel kasutatakse pürotehnilisi tooteid või tehakse tuletöid.

  (3) Avaliku ürituse luba (edaspidi ürituse luba) on käesoleva määruse tähenduses Narva Linnavalitsuse korraldus, millega antakse avaliku ürituse korraldajale luba avaliku ürituse korraldamiseks ja läbiviimiseks.

  (4) Avaliku ürituse korraldaja (edaspidi ürituse korraldaja) on:
  1) täisealine ja teovõimeline füüsiline isik või
  2) juriidiline isik.

2. peatükk ÜRITUSE LOA TAOTLEMINE 

§ 3.   Ürituse loa taotlemine

  (1) Narva linna haldusterritooriumil tohib avalikku üritust korraldada ja pidada ainult ürituse loa alusel ja selles märgitud tingimusi arvestades.

  (2) Ürituse loa saamiseks esitab ürituse korraldaja linnavalitsusele kinnitatud vormil ürituse loa taotluse (edaspidi ürituse loa taotlus) koos kõigi nõuetekohaste lisadokumentide ja nõusolekutega paberil või elektrooniliselt. Ürituse loa taotlus registreeritakse selle esitamisel.

  (3) Ürituse loa taotlus esitatakse kõige varem kuus kuud ja hiljemalt 20 tööpäeva enne avaliku ürituse pidamise päeva.

  (4) Tavapärast liikluskorraldust häiriva matuseprotsessiooni korraldaja ei pea ürituse luba taotlema, kuid matuseprotsessiooni toimumisest on korraldaja kohustatud teavitama linnavalitsust üldjuhul kaks tööpäeva ette. Linnavalitsus teavitab kohe sellest Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri.

  (5) Avaliku ürituse loa taotluse vorm on kättesaadav Narva veebileheküljel www.narva.ee ja linnakantseleis.

§ 4.   Ürituse loa taotlus

  (1) Ürituse loa taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) avaliku ürituse nimetus;
  2) avaliku ürituse laad (spordivõistlus, vabaõhukontsert, etendus, näitus, laat, filmivõtted vms);
  3) avalikul üritusel osalejate eeldatav arv;
  4) avaliku ürituse toimumise koht ja liikumisteekond (selle olemasolu korral);
  5) avaliku ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg ning avaliku ürituse ettevalmistus- ja koristusaeg. Kui avalikku üritust soovitakse pidada § 3 lõike 4 punktis 2 nimetatud ajavahemikus, põhjendatakse ajavalikut;
  6) ürituse korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  7) kui avaliku ürituse korraldab juriidiline isik, siis tema nimi ja registrikood ning juriidilise isiku nimel või ülesandel üritust korraldava isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed (kontaktaadress, mobiilinumber ja e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse korraldamise ja pidamise aja jooksul kuni ürituse korraldamise kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  8) teave avalikul üritusel kasutatava heli- ja/või pürotehnika kohta;
  9) juhul kui tegemist on kõrgendatud turvariskiga üritusega, turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, registrikood ja aadress;
  10) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  11) märge alkohoolsete jookide pakkumise või jaemüügi korraldamise kohta ning alkohoolse joogi etanoolisisaldus (kuni 6% mahust, kuni 22% mahust ja/või õlu väliüritusel ja üle 22% mahust ainult siseruumides);
  12) märge avaliku ürituse toimumise kohas reklaami eksponeerimise kohta;
  13) märge inventari (kauplemisinventar, tribüün, lava vms) paigaldamise vajaduse kohta koos inventari loeteluga;
  14) muud ürituse loa taotluse vormil märgitud andmed.

  (2) Ürituse loa taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) avaliku ürituse sisu kirjeldus, milles käsitletakse avaliku ürituse mõtet ja eesmärki ning tuuakse välja aja- ja tegevuskava;
  2) asukohaplaan, milles on märgitud täpne avaliku ürituse toimumise koht;
  3) inventari asendiplaan, inventari kirjeldus ja mõõtudega joonised, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumise kohta on vaja paigaldada inventari;
  4) reklaami- või teabekandja mõõdud, joonis, foto, fotomontaaž või muu illustreeriv kujutis, kui avaliku ürituse toimumise kohas eksponeeritakse reklaami või teavet;
  5) kõrgendatud turvariskiga avaliku ürituse korral linnavalitsuse kinnitatud vormil turvaplaan ja turvaasendiplaan;
  6) turvaplaan juhul, kui tegemist ei ole kõrgendatud turvariskiga üritusega mis toimub piiratud alal ning milles osaleb rohkem kui 300 inimesi, milles peab olema märgitud evakuatsioonikorraldus piiratud alal (vähemalt 2 hajutatud evakuatsioonipääsu laiusega 3,5 meetrit; vastutavate isikute loetelu) ning eraldi sissepääs operatiivsõidukitele ja liikumisteed (laiusega 3,5 meetrit) piiratud alal. Juhul, kui avalik üritus korraldatakse ohtlikke kemikaale käitleva ettevõtte ohualas, märgitakse turvaplaanis ohualasse jäävate inimeste kemikaaliõnnetuse korral teavitamise ja juhendamise viis ja kord;
  7) skeem liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks liikluskorralduse ja ühissõidukite. Skeemidel märgitakse paigaldatavad liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vms), parkimisvõimalused, liikluskorralduse eest vastutav isik ja tema sideandmed ning liiklusseaduse nõuetele vastavate liiklusreguleerijate asukohad, operatiivsõidukite juurdepääs ürituse alale s.h kõvakattega lähenemisteed , mille laius peab olema vähemalt 3,5 meetrit;
  8) parkimisskeem, kui avaliku üritusega kaasneb vajadus lisaparkimiskohtade järele;
  9) era- või riigiomandis oleva kinnisasja omaniku ja/või õiguspärase valdaja kirjalik nõusolek kinnisasja kasutamiseks;
  10) vajaduse korral koopia avaliku ürituse sisekorraeeskirjast.

  (3) Asendiplaan, milles on märgitud evakueerimise teed ja päästemeeskondade sisenemisteed juhul, kui tegemist on üritusega:
  1) üle 150 osalejaga mis toimub selleks otstarbeks mitte ettenähtud ehitise siseruumides;
  2) üle 300 osalejaga mis toimub ajutises ehitises või atraktsioonidel;
  3) mille jooksul toimub lõkke tegemine;

  (4) Ürituse loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja või tema volitatud esindaja.

  (5) Ürituse loa taotluse menetleja võib põhjendatud juhtudel nõuda ürituse korraldajalt avaliku ürituse kohta lisateavet ja -kooskõlastusi.

3. peatükk ÜRITUSE LOA TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 5.   Ürituse loa taotluse kooskõlastamine

  (1) Ürituse loa taotluse ja selle lisadokumendid vaatab läbi Narva linna ametiasutus, mille põhimäärusega on ettenähtud loa taotluse menetlemise ja loa andmise ettevalmistamise pädevus (edaspidi – ametiasutus).

  (2) Ürituse loa taotluse menetlemise ja kooskõlastamise linna ning riigi ametiasutuste ja organisatsioonidega korraldab ametiasutus, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Kui ürituse loa taotluses või selle lisadokumentides on nõutud andmed jäetud esitamata, ürituse loa taotluses ja lisadokumentides on muid puudusi või ürituse loa andmise otsustamiseks on vaja esitada lisadokumente ja/või -kooskõlastusi, määrab ametiasutus ürituse loa taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib ametiasutus jätta ürituse loa taotluse läbi vaatamata. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse ürituse loa taotlus tähtaegselt esitatuks ja võetakse menetlusse.

  (4) Ametiasutus võib jätta ürituse loa taotluse läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat, kui:
  1) ürituse loa taotluses ja lisadokumentides ei kõrvaldata puudusi ametiasutuse määratud tähtajaks;
  2) ürituse loa taotlus ja lisadokumendid ei ole esitatud määruse §-s 3 sätestatud tähtajaks.

  (5) Juhul, kui tegemist on kõrgendatud turvariskiga üritusega, edastatakse ürituse loa taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega kooskõlastamiseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuurile. Juhul, kui tegemist on määruse §-s 4 lõikes 3 punktides 1,2,3 nimetatud üritusega, edastatakse ürituse loa taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega kooskõlastamiseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuurile ning Päästeameti Ida Päästekeskusele.

  (6) Ürituse loa taotluse kooskõlastamata jätmine peab olema põhjendatud.

§ 6.   Ürituse loa andmise või sellest keeldumise otsustamine ja otsusest teavitamise tähtaeg

  (1) Ürituse loa andmise või sellest keeldumise määruse §-s 8 sätestatud alustel otsustab linnavalitsus.

  (2) Linnavalitsus teatab taotlejale otsuse tegemisest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 20 tööpäeva jooksul, arvates nõuetekohase ürituse loa taotluse ja selle lisadokumentide esitamisest. Ürituse loa andmisest keeldumine peab olema põhjendatud.

  (3) Vahetult pärast ürituse loa andmise otsuse tegemist teavitab linnavalitsus sellest Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri ning Päästeameti Ida Päästekeskust ning vajadusel teisi taotluse menetlusega seotud linna ametiasutusi.

§ 7.   Ürituse luba

  Ürituse loas märgitakse:
  1) avaliku ürituse nimetus ja laad;
  2) ürituse korraldaja andmed (füüsilise isiku nimi, elukoht, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed, juriidilise isiku nimi, asukoht Eestis, registrikood ja kontaktandmed);
  3) avaliku ürituse toimumise koht ja/või liikumisteekond;
  4) avaliku ürituse alguse ja lõpu kuupäev ja kellaaeg;
  5) märge alkohoolsete jookide pakkumise ja müügi kohta;
  6) vajadusel avaliku ürituse korraldamise ja pidamise tingimused.

§ 8.   Ürituse loa andmisest keeldumine

  (1) Linnavalitsus põhjendatud korraldusega võib ürituse korraldamise ja pidamise nõusoleku andmisest keelduda, eelkõige kui:
  1) ürituse loa taotluse kooskõlastajad jätavad ürituse loa taotluse põhjusega kooskõlastamata;
  2) samal ajal ja samas kohas või liikumisteekonnal on varem lubatud mõne teise avaliku kogunemise läbiviimine;
  3) avalik üritus on ürituse loa taotluses märgitud ajal ja kohas sisult sobimatu;
  4) ürituse loa taotluses toodud avaliku ürituse pidamine ei ole lubatud riigi või Narva linna õigusaktidest tulenevalt;
  5) ürituse korraldaja ei täida ürituse loa andmiseks taotluse kooskõlastajate esitatud tingimusi;
  6) eelneva ühe aasta jooksul on ürituse loa taotlejale antud ürituse luba kehtetuks tunnistatud;
  7) ürituse loa taotleja varem korraldatud avalik üritus on peatatud või lõpetatud määruse §-s 10 sätestatud alusel;
  8) eelneva ühe aasta jooksul on ürituse loa taotleja korraldatud avalikul üritusel jäetud täitmata taotluse kooskõlastajate tingimused ja ettekirjutused;
  9) ürituse loa taotleja on eelmiste avalike ürituste korraldamisel jätnud linnale tasumata õigusaktidest tulenevad ürituse korraldaja rahalised kohustused.

  (2) Linnavalitsuse põhjendatud korraldusega võib ürituse loa taotluses märgitud avaliku ürituse kestust piirata, eelkõige kui:
  1) üritus on planeeritud pikaks perioodiks ühte ja samasse kohta;
  2) on vajalik tagada võimalus kasutada ürituse loa taotluses märgitud ürituse ala ka teistel isikutel või teistel eesmärkidel;
  3) selle tingivad muud kaalukad asjaolud.

4. peatükk ÜRITUSE LOA KEHTETUKS TUNNISTAMINE NING AVALIKU ÜRITUSE PEATAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 9.   Ürituse loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Ürituse loa andja põhjendatud otsusega võib ürituse loa tunnistada kehtetuks, eelkõige kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse loa taotluses avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel riigi ja linna õigusaktides sätestatud nõudeid;
  3) ürituse korraldaja rikub ürituse loal märgitud tingimusi;
  4) ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamise ja pidamise ajal ürituse loa andja või teiste ametkondade nõutud ettekirjutusi ürituse läbiviimise tagamiseks ürituse loal märgitud ja õigusaktides sätestatud tingimustel;
  5) ürituse loa kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud ürituse loa andmisel võimalik ette näha.

  (2) Ürituse loa kehtetuks tunnistamisest teavitab ürituse loa andja kohe ürituse korraldajat ning ürituse loa taotluse kooskõlastajaid.

§ 10.   Avaliku ürituse peatamine ja lõpetamine

  (1) Ürituse korraldaja peab avaliku ürituse peatama:
  1) ohu vältimiseks, kui ohtu ei ole võimalik vältida muid abinõusid rakendades;
  2) kahju tekkimise ohu või kahju tekitamise korral, kui ohtu või kahju tekitamist ei ole võimalik tõrjuda vähem riivava meetmega;
  3) avalikul üritusel osalejate turvalisuse tagamiseks, kui turvalisust ei ole võimalik tagada korraldajat vähem riivava meetmega;
  4) kui ta ei täida ürituse loal märgitud tingimusi ja see ohustab avalikul üritusel osalejate turvalisust.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud asjaolude esinemisel ei peata ürituse korraldaja avalikku üritust, otsustab avaliku ürituse peatamise ürituse loa väljastanud haldusorgan, teavitades sellest viivitamatult ürituse korraldajat, Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri ja teisi asjaomaseid ametkondi.

  (3) Kui avaliku ürituse peatamise tinginud asjaolu on kõrvaldatud või ära langenud, võib avaliku ürituse pidamist jätkata.

  (4) Kui ei ole võimalik kõrvaldada asjaolu, millega kaasnes avaliku ürituse peatamine, on ürituse korraldaja kohustatud avaliku ürituse lõpetama. Kui ürituse korraldaja avalikku üritust ei lõpeta, otsustab avaliku ürituse lõpetamise ürituse loa väljastanud haldusorgan, tunnistades ürituse loa kehtetuks.

5. peatükk ÜRITUSE KORRALDAJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS 

§ 11.   Ürituse korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) täitma määruse nõudeid ja ürituse loal märgitud tingimusi;
  2) tagama avalikust üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse;
  3) olema määruse § 4 lõike 1 punktides 6 ja 7 nimetatud viisidel kättesaadav ürituse loa taotluse esitamisest kuni ürituse loal märgitud tingimuste ja käesolevas lõikes nimetatud kohustuste nõuetekohase täitmiseni;
  4) tagama, et avaliku ürituse korraldamisel ja pidamisel kasutatavad esemed on inimesele, varale ja keskkonnale ohutud;
  5) kaasama politsei või linnavalitsuse nõudmisel liiklusohutuse tagamiseks ja/või sujuva liikluse korraldamiseks liiklusreguleerijaid. Liiklusreguleerijad peavad vastama liiklusseaduses sätestatud nõuetele;
  6) järgima tervisekaitsenõudeid;
  7) tagama avalikus kohas käitumise üldnõuete, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja täitmise;
  8) lõpetama avaliku ürituse enne tähtaega, kui üritusel toimuv rikub avalikus kohas käitumise üldnõudeid ja/või võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  9) tagama, et alla 16-aastastele suunatud avalik üritus lõppeks vähemalt üks tund enne alaealistele kehtestatud liikumisvabaduse piirangu algust;
  10) tagama pärast avaliku ürituse lõppemist selle toimumise kohas avaliku ürituse tõttu tekkinud jäätmete koristamise, heakorrastama avaliku ürituse toimumise koha ja avaliku ürituse käigus rikutud haljastuse;
  11) edastama avaliku ürituse reklaamimisel info, mis kajastab puuetega inimeste võimalust avalikul üritusel osaleda (ligipääsetavus abistajaga või iseseisvalt, ürituse kajastamine puuetega inimestele arusaadaval moel);
  12) täitma ürituse läbiviimisel ametkondade esitatud tingimusi ja ettekirjutusi;

  (2) Kui ürituse korraldaja kehtestab avaliku ürituse sisekorraeeskirja, kohustub ta sellest teavitama avalikul üritusel osalejaid.

  (3) Tuletöödega seotud avaliku ürituse korraldamisel tuleb juhinduda siseministri määrusega kehtestatud tuleohutusnõuetest.

§ 12.   Ürituse korraldaja vastutus

  (1) Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eest määruses sätestatud nõuete kohaselt vastutab ürituse korraldaja seaduses ette nähtud korras.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud Narva linnale hüvitama talle avaliku ürituse pidamisega tekitatud varalise kahju.

6. peatükk AVALIKU ÜRITUSEGA KAASNEVATE KULUDE HÜVITAMINE JA MAKSUDE TASUMINE 

§ 13.   Ürituse korraldaja hüvitatavad kulud

  (1) Ürituse korraldaja hüvitab linnale avaliku üritusega kaasnevad rajatiste ja liikluse (ühistransport, parkimine, fooriprogrammid jms) ümberkorraldamisega seotud kulud.

  (2) Linnavalitsusel on õigus korraldusega vabastada ürituse korraldaja tema taotluse alusel käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulude kandmisest, kui tegemist on linnale olulise üritusega. Ürituse kandmise kulude kandmisest osaline või täielik vabastamine otsustatakse linnavalitsuse korraldusega.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Vormide kinnitamine

  Linnavalitsus kinnitab avaliku ürituse loa taotluse vormi ja turvaplaani vormi.

§ 15.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

  (2) Käesolevat määrust ei kohaldata enne 01.07.2015. a korraldatavatele üritustele.

Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json