Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2016, 23

Narva linna teede ja tänavate sulgemise maks

Vastu võetud 21.05.2015 nr 18
RT IV, 29.05.2015, 28
jõustumine 01.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2016RT IV, 28.12.2016, 101.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 3 lõike 1, § 4 lõike 1, § 5 punkti 6, § 11 alusel.

§ 1.   Maksuobjekt ja maksumaksja

  (1) Teede ja tänavate sulgemise maksu (edaspidi ka maks) maksavad füüsilised ja juriidilised isikud (edaspidi ka sulgeja) demonstratsioonide, rongkäikude ja muude üürituste (sh kultuuri-, spordiüürituste, ajutiste kauplemiskohtade organiseerimiseks jne), korraldamise, samuti ehitus- ja remonttööde puhul, kui sellega kaasneb Narva linna haldusterritooriumil asuva üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, puhkeala (edaspidi ka territoorium) või selle osa sulgemine.

  (2) Maksustamisele ei kuulu:
  1) Narva linna tellimusel või linna eelarvest finantseeritava ehitus-, avarii- või remonttööga või sellega seonduva kaeve- või hooldustööga;
  2) Narva linna poolt korraldatavate kultuuri- ja spordiürituste läbiviimine.

§ 2.   Maksustamisperiood

  (1) Maksustamisperiood on ajavahemik maa-ala sulgemise päevast alates kuni selle piiranguteta taasavamiseni. Maa-ala loetakse piiranguteta taasavatuks, kui sellel on taastatud sulgemisele eelnenud olukord ja liiklemine maa-alal saab toimuda ilma piiranguteta.

  (2) Sulgejal tekib maksukohustus territooriumi sulgemise päevast arvates.

§ 3.   Maksumäärad

  (1) Maksumäärad diferentseeritakse olenevalt tee, tänava või väljaku tüübist järgnevalt:
  1) teed, tänavad, kus sõidab ühistransport (välja arvatud takso) – 480 eurot ööpäevas;
  2) teised asfaltkattega teed, tänavad – 240 eurot ööpäevas;
  3) kruusakattega või muu kattega teed – 120 eurot ööpäevas;
  4) pargid, puhkealad ja väljakud – 0,25 eurot ühe m2 eest ööpäevas;
  5) territoorium ajutiste kauplemiskohtade - 0,15 eurot ühe m2 eest ööpäevas;
  6) territoorium demonstratsioonide, rongkäikude läbiviimiseks – 120 eurot tunnis.

  (2) Paranduskoefitsient:
  1) tee, tänava osalisel (kuni 30% tee- või tänava laiusest) sulgemisel - 0,5;
  2) kõnnitee sulgemisel - 0,5;
  3) tänava, tee sulgemisel öisel ajal (22.00-6.00) - 0,2;
  4) sulgemise lubatud tähtaja ületamise iga päeva eest - 2,0;
  5) sulgemise lubatud tähtaja ületamise iga tunni eest (toodud p. 6.3 ) - 1,5;
  6) omavolilise sulgemise eest - 5,0.

§ 4.   Maksusumma arvutamine

  (1) Maksusumma määratakse lähtudes suletavast maa-alast, maa-ala sulgemise kestvusest ja maksumääradest ning maksumäära korrigeerimiseks sätestatud parandusteguritest.

  (2) Juhul, kui käesoleva määruse § 3 lõikes 2 sätestatud maksumäära korrigeerimise aluseks olevaid asjaolusid on rohkem kui üks, siis vastavad parandustegurid korrutatakse.

  (3) Tasumisele kuuluva maksusumma arvutab maksuhaldur territooriumi sulgemisloa taotluse ja kooskõlastatud liiklusskeemi alusel viie tööpäeva jooksul alates liiklusskeemi ja taotluse vastuvõtmisest.

  (4) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse sendi täpsusega.

§ 5.   Maksu tasumise kord

  (1) Maks tasutakse enne territooriumi sulgemise loa saamist.

  (2) Maks laekub kohalikku eelarvesse.

  (3) Kui maks jäi maksmata käesoleva paragrahvi lõikes 1 määratud ajaks territooriumi sulgemise loa ei väljastata.

§ 6.   Maksusumma tagastamine

  (1) Kui maksumaksja lõpetab territooriumi sulgemise enne tee sulgemise loal märgitud ajavahemiku lõppu, on tal õigus saada tagasi maksuhaldurile määruses ette nähtud suuremas summas tehtud makse või rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse, sealhulgas enne kohustuse tasumise tähtpäeva tehtud makse.

  (2) Maksumaksjal on õigus nõuda ettenähtust suurema maksusumma tasumisel enammakstud maksusumma tagastamist ka muudel põhjendatud juhtudel.

  (3) Tagastamine toimub tagastusnõude alusel.

  (4) Tagastusnõude esitamise eeldus käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhtudel on maksuhalduri õigeaegne teavitamine tee sulgemise lõpetamisest. Arvesse võetakse maksuhalduri kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldav teavitamine, teavitamise kuupäev.

  (5) Tagastusnõude täitmise taotlus käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel tuleb esitada maksuhaldurile kirjalikult koos põhjendusega.

  (6) Tagastusnõudes tuleb märkida maksuobjekti nimetus ja tee sulgemise loal märgitust kasutamata jäänud ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning sulgeja pangakonto rekvisiidid.

  (7) Tagastusnõue täidetakse 30 päeva jooksul arvestades tagastusnõude taotluse saamisest.

§ 7.   Maksuhaldur

  (1) Maksuhaldur on „Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (edaspidi ka Linnamajandusamet või maksuhaldur).

  (2) Maksuhalduri volitused on Linnamajandusameti järgmistel ametiisikutel:
  1) direktor;
  2) Linnamajandusameti kommunaal-ja ehitusosakonna juhataja;
  3) Linnamajandusameti heakorra vanemspetsialist.
[RT IV, 28.12.2016, 1 - jõust. 01.01.2017]

§ 8.   Territooriumi sulgemise loa taotlemine

  (1) Territooriumi sulgemine vormistatakse maksuhalduri poolt väljastatava loaga (edaspidi sulgemisluba).

  (2) Sulgemisloa saamiseks esitab sulgeja maksuhaldurile:
  1) taotluse kaevetööde teostamiseks vähemalt 2 tööpäeva enne territooriumi sulgemist (lisa 1);
  2) taotluse territooriumi sulgemiseks avalike ürituste korraldamiseks, reklaami paigaldamiseks ja teise tegevuse korraldamiseks, millega kaasneb territooriumi sulgemine, vähemalt 5 tööpäeva enne ürituse korraldamist (lisa 2).

  (3) Territooriumi sulgemise taotlusele lisatakse:
  1) teeseaduse mõistes liikluskorralduse projekteerimiseks nõutava tegevusloa omava isiku poolt koostatud skeem;
  2) suletava territooriumi asendiskeem, kus on näidatud katastriüksuste piirid;
  3) kaevetööde teostamisel Narva linna kaevetööde eeskirjas ette nähtud dokumendid;

  (4) Maksuhalduri nõudmisel on sulgeja omal kulul kohustatud avaldama liikluse sulgemise kohta teate kohalikus raadios ja/või ajalehes.

  (5) Sulgemistaotlus territooriumi sulgemiseks jäetakse rahuldamata kui:
  1) taotlusele ei ole lisatud nõutud dokumente või kooskõlastusi;
  2) taotleja on taotluse esitamisele eelnenud ühe aasta või enam korda teostanud territooriumi omavolilist sulgemist;
  3) muudel põhjendatud juhtudel.

  (6) Territooriumi sulgemise lõpetamisel on sulgeja kohustatud ajutised märgid ja piirded kõrvaldama.

§ 9.   Maksusoodustused

  (1) Narva Linnavalitsus (edaspidi ka linnavalitsus) võib erandjuhul oma korraldusega anda territooriumi sulgemismaksu soodustust, lähtudes avalikust huvist ja kui üritus on linnaelu aspektis oluline.

  (2) Maksusoodustuse saamiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus linnavalitsusele maksuhalduri kaudu vähemalt 21 kalendripäeva enne territooriumi plaanitud sulgemist.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotlusele lisatakse liiklusskeem, maksuobjektide loetelu, sulgemise periood ja maksusoodustuse taotlemise selgitus.

  (4) Linnavalitsus ei anna maksusoodustust sulgejale, kes on maksusoodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel on Narva linna kohalike maksude osas maksuvõlg või kellel on tähtajaks tasumata arveid, mille on väljastanud Narva linna asutus.

  (5) Kui puudub alus maksusoodustust kohaldada vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 4, tagastab maksuhaldur taotluse viie kalendripäeva jooksul arvates taotluse kättesaamist.

§ 10.   Vaidemenetlus

  Maksuhalduri haldusakti või toimingu peale on sulgejal õigus esitada vaie linnavalitsusele maksukorralduse seaduse 14. peatükis sätestatud korras.

§ 11.   Vastutus

  Vastutus määruse rikkumise eest tuleneb maksukorralduse seadusest.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lisa 1 Taotlus kaeveloa saamiseks

Lisa 2 Avaldus territooriumi sulgemiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json