Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Tasuta sõidu õigust tõendava tõendi väljastamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2015, 35

Tasuta sõidu õigust tõendava tõendi väljastamise kord

Vastu võetud 25.05.2015 nr 7

Määrus kehtestatakse Pärnu Linnavolikogu 18. septembri 2014 nr 33 „Linnaliinide sõidupileti hindate ja sõidusoodustuste kehtestamine“ § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Pärnu Linnavolikogu 18. septembri 2014 määruses nr 33 “Linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine” sätestatud alustel Pärnu linna bussiliinidel tasuta sõidu õigust tõendava tõendi väljastamise korra.

§ 2.  Tasuta sõidu õigust tõendava tõendi saajad

  Käesoleva määruse alusel väljastatakse tasuta sõidu õigust tõendav tõend järgmistele isikutele:
 1) 4- ja enamalapselise pere liikmetele (kui peres on vähemalt 4 alaealist last või täisealiseks saamisel põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses õppimist jätkavat last kuni vastavas õppeasutuses õpingute lõpetamiseni);
 2) eestkoste all olevatele isikutele;
 3) õppeperioodil kahe- ja enamalapselise pere lastele, alates teisest üldhariduskoolis ja/või kutseõppeasutuses õppivast õpilasest, kes ei ole vanemad kui 19 aastat;
 4) Pärnu Lastekülas asenduskoduteenusel viibivatele lastele;
 5) Pärnu Linnavalitsuse hallatavate hoolekandeasutuste töötajatele ning Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna ja haridus- ja kultuuriosakonna ametnikele ja töötajatele, kellele ühissõiduki kasutamine on vajalik tööülesannete täitmisel;
 6) isikutele, kellele Pärnu Linnavalitsus on otsustanud anda lühiajalise tasuta sõidu õiguse lähtuvalt avalikest huvidest.

§ 3.  Tasuta sõidu õigust tõendava tõendi väljastaja

  Tasuta sõidu õigust tõendava tõendi väljastab:
 1) Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna (edaspidi sotsiaalosakond) sotsiaalregistri spetsialist või sotsiaalosakonna sotsiaalkonsultant Kesklinna, Mai, Rääma ja Vana-Pärnu piirkonna hoolekandekontoris määruse § 2 punktides 1-4 sätestatud juhul;
 2) Pärnu Linnavalitsuse poolt määratud isik määruse § 2 puntides 5 ja 6 sätestatud juhul.

§ 4.  Tasuta sõidu õigust tõendava tõendi taotlemine

 (1) Tasuta sõidu õigust tõendava tõendi taotlemiseks esitab tõendi saamiseks õigustatud isik või tema seaduslik esindaja tõendi väljastajale taotluse. Taotluse võib esitada suuliselt. Taotlusi võetakse vastu vastava ametniku vastuvõtu aegadel.

 (2) Taotluse esitamisel tuleb esitada kehtiv isikut tõendav dokument.

 (3) Eestkoste all olevale isikule tasuta sõidu õigust tõendava tõendi taotlemisel tuleb esitada kohtumäärus eestkoste seadmise kohta.

 (4) Pärnu Lastekülas asenduskoduteenusel viibivatele lastele tasuta sõidu õigust tõendava tõendi saamiseks esitab taotluse Pärnu Lasteküla juhataja.

 (5) Pärnu Linnavalitsuse hallatavate hoolekandeasutuste töötajate ning Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna ja haridus- ja kultuuriosakonna ametnikele ja töötajatele tasuta sõidu õigust tõendava tõendi taotlemiseks esitab põhjendatud taotluse asutuse või struktuuriüksuse juht.

 (6) Määruse § 2 punktis 6 sätestatud tasuta sõidu õigust tõendava tõendi taotlemisel tuleb taotlejal esitada avalikest huvidest lähtuv põhjus.

§ 5.  Tasuta sõidu õigust tõendava tõendi väljastamine

 (1) Tasuta sõidu õiguse korral väljastatakse määruse § 2 punktides 1-5 sätestatud juhul taotlejale käesoleva määruse lisas toodud vormikohane tõend. Tõendi väljastaja kinnitab tõendi oma allkirja ja struktuuriüksuse pitsati jäljendiga, tõend kiletatakse;

 (2) Määruse § 2 punktides 1-4 sätestatud juhul otsustab tasuta sõidu õigust tõendava tõendi väljastamisest keeldumise sotsiaalosakond.

 (3) Määruse § 2 punktides 5 ja 6 sätestatud juhtudel otsustab tasuta sõidu õiguse andmise Pärnu Linnavalitsus, määrates § 2 punktis 6 sätestatud juhul ka tasuta sõidu õigust tõendava tõendi vormi.

§ 6.  Tasuta sõidu õigust tõendava tõendi kehtivus

 (1) Tasuta sõidu õigust tõendav tõend väljastatakse üheks aastaks. Pärnu Linnavalitsuse hallatavate hoolekandeasutuste töötajatele ning Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna ja haridus- ja kultuuriosakonna ametnikele ja töötajatele väljastatakse tõend üheks kalendriaastaks. Juhul kui isiku tasuta sõidu õiguse aeg on lühem, väljastatakse tõend tasuta sõidu õiguse kehtivuse ajaks.

 (2) Määruse § 2 punktis 5 sätestatud juhtudel enne tähtaega tasuta sõiduõiguse lõppemisel tunnistab tasuta sõiduõiguse tõendi kehtetuks sotsiaalosakond

§ 7.  Arvestuse pidamine

  Väljastatud tasuta sõidu õigust tõendavate tõendite üle peab arvestust tõendi väljastaja eesmärgiga omada ülevaadet tasuta sõidu õiguse kasutamise kohta.

§ 8.  Määruse rakendamine

 (1) Pärnu Linnavalituse 22. septembri 2014 määrus nr 7 „Tasuta sõidu õigust tõendava tõendi väljastamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud tõendid tasuta sõidu kohta kehtivad kuni tõendile märgitud kuupäevani.

§ 9.  Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Romek Kosenkranius
linnapea

Tiina Roht
linnasekretär

Lisa  Tõendi vorm