Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sonda valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2015, 38

Sonda valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord

Vastu võetud 14.05.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lõike 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2 ja § 10 punkti 6, § 41, § 45 lõike 1, § 46 lõike 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Sonda valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord (edaspidi: kord) reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Sonda vallas elavate isikute hoolekandeasutuses ööpäevaringse hooldamise teenuse (edaspidi: hoolekandeteenus) osalist finantseerimist Sonda valla eelarvest.

 (2) Kord ei reguleeri hoolekandeteenuse finantseerimist, kui teenuse vajaja või perekonnaseaduse alusel tema ülalpidamiskohustusega isik on võimeline hoolekandeteenuse eest ise täies mahus tasuma või kui isik suunatakse riigi rahastatavale hoolekandeteenusele (erihoolekandeteenusele).

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) hooldekodu – hoolekandeasutus;
 2) hoolekande teenust vajav isik – isik, kes terviseseisundi, tegevusvõime languse ja/või elukeskkonna olukorra tõttu ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema (elama) ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
 3) hoolekandeteenus – hoolekandeasutuses osutatav hooldusteenus, mis vastab hooldatava isiku vajadustele;
 4) hooldatava ülalpidamiskulu – kulud, mis on vajalikud hooldatava ülalpidamiseks, sh toitlustamis-, majutus-, raviteenuste, hooldusvahendite jm kulud;
 5) seadusjärgsed ülalpidajad – perekonnaseadusest tulenevalt abivajava isiku täisealised esimese ja teise astme ülenejad (vanemad ja vanavanemad) ja alanejad (lapsed ja lapselapsed) sugulased;
 6) ülalpidamiskohustusest vabastamise alus – perekonnaseadusest tulenevalt kohtumäärus, millega ülalpidamisekohustusega isik on vabastatud ülalpidamiskohustusest või millega tema ülalpidamiskohustust on vähendatud.

§ 3.  Hoolekandeteenuse kulude katmise taotlemine

 (1) Hoolekandeteenust vajav isik, kes ei ole suuteline teenuse eest täies mahus tasuma ja kelle hoolekandeteenuse finantseerimisel ei osale ülalpidamiskohustusega isikud või ülalpidamisekohustusega isikute osalus ei võimalda teenuse eest täies ulatuses tasumist, esitab Sonda Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) kirjaliku taotluse hooldusteenuse rahastamiseks Sonda valla eelarvest (taotluse vorm lisatud).

 (2) Taotluses märgitakse:
 1) hoolekandeteenust vajava isiku ees- ja perekonnanimi;
 2) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
 3) hoolekandeasutuse nimi, mille teenuse rahastamist soovitakse;
 4) hoolekandeteenuse vajaduse kirjeldus;
 5) taotleja kinnitus hoolekandeteenuse eest tasumise kohta, mis on vähemalt 85% kuni 100% igakuisest sissetulekust, sõltuvalt isiku täiendavate lisakulutuste vajadusest;
 6) andmed pensioni ja muude igakuiste sissetulekute kohta;
 7) andmed pensionile või muule igakuisele sissetulekule pööratud sissenõuete kohta;
 8) seadusjärgse ülalpidaja olemasolu, nende nimed ja kontaktandmed, seadusjärgse ülalpidaja puudumise korral kinnitus selle kohta;
 9) seadusjärgse ülalpidaja kinnitus taotleja eest hoolekandeteenuse kulude katmisel puudujääva osa tasumise kohta;
 10) taotleja ning seadusjärgse ülalpidaja kohustus teatada ühe kuu jooksul oma varalise seisu muutumisest;
 11) taotleja ning seadusjärgse ülalpidaja nõusolek enda andmete kontrollimiseks.

 (3) Taotlusele lisatakse:
 1) hoolekandeteenust vajava isiku isikut tõendava dokumendi koopia;
 2) taotleja sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid (nt viimase 3 kuu pangakonto(de) väljavõtted vms);
 3) seadusjärgse ülalpidaja olemasolul dokumendid (nt kohtumäärus jms), millest nähtub, et hoolekandeteenuse taotleja ei saa või ei ole õigustatud saama ülalpidamist või saadav ülalpidamine ei kata täies ulatuses hoolekandeteenuse eest tasumist;
 4) tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid (perearsti tõend isiku hooldusvajaduse kohta, geriaatrilise seisundi hindamise kokkuvõte, rehabilitatsiooniplaan, puude raskusastme määramise otsus jms);
 5) hoolekandeteenust vajava isiku ja hoolekandeasutuse vahel sõlmitud lepingu koopia;
 6) vajadusel muud hooldust vajava isiku esitatud asjasse puutuvad dokumendid.

 (4) Vallavalitsuse sotsiaalametnikul (edaspidi: sotsiaalametnik) on vajadusel õigus nõuda täiendavaid dokumente.

§ 4.  Taotluse menetlemine

 (1) Sotsiaalametnik kontrollib taotluses märgitud asjaolusid ning kogub asja menetlemiseks vajadusel täiendavaid tõendeid ja dokumente.

 (2) Sotsiaalametnik selgitab välja menetluse käigus:
 1) isiku hoolekandeteenuse vajaduse;
 2) kui suures osas on taotleja ja tema seadusjärgne ülalpidaja võimelised hoolekandeteenuse eest ise tasuma;
 3) valla eelarvest hoolekandeteenuse eest makstava osa suuruse.

 (3) Sotsiaalametnikul on hooldusvajaduse väljaselgitamiseks õigus külastada hooldust vajava isiku kodu, küsitleda tema lähedasi ning kontrollida isiku ja tema seadusjärgse ülalpidaja majanduslikku olukorda ja teha päringuid elatusvahendite (pensionid, toetused, hüvitised, väärtpaberid, kinnis- ja vallasvara jms) hindamiseks.

§ 5.  Hoolekandeteenuse osaline rahastamine valla eelarvest

 (1) Teenust rahastatakse valla eelarvest ulatuses, mis tagab hoolekandeteenuse maksumuse tasumise. Valla eelarvest makstakse hoolekandeteenuse maksumuse see osa, mis jääks katmata, kui isik ja tema ülalpidamiskohustusega isikud on tasunud teenuse eest vastavalt oma varalisele olukorrale.

 (2) Valla eelarvest makstava hoolekandeteenuse eest osalise maksmise, rahastamise jätkamise ja lõpetamise ning rahastamisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

 (3) Otsus hoolekandeteenuse valla eelarvest rahastamise küsimuses tehakse ühe kuu jooksul avalduse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest või vastavate asjaolude teadasaamisest arvates.

§ 6.  Hoolekandeteenuse rahastamise jätkamine vallaeelarvest

 (1) Enne uut eelarveaastat vaatab sotsiaalametnik hiljemalt 1. novembriks läbi hoolekandeteenuse rahastamise korraldused, kontrollides hoolekandeteenuse saaja ja tema seadusjärgse ülalpidaja majanduslikku seisu. Kui hoolekandeteenust saava isiku või seadusjärgse ülalpidaja või mõlemate varanduslik seisukord on muutunud, nii et nad on võimelised teenust kokkulepitust suuremas summas rahastama, muudab vallavalitsus valla eelarvest teenuse eest makstava osa suurust või lõpetab maksmise.

 (2) Juhul, kui seadusjärgsete ülalpidajate majanduslik olukord on oluliselt halvenenud, mistõttu nad ei ole võimelised kokkulepitud mahus teenuse eest tasuma, on neil õigus taotleda Sonda valla eelarvest makstava osa suurendamist.

§ 7.  Erandid hoolekandeteenuse rahastamisel valla eelarvest

 (1) Juhul kui isik vajab hoolekandeteenust viivitamatult, tasub vallavalitsus isiku eest puudujääva osa, kuni isiku enda või tema seadusjärgse ülalpidaja varalise olukorra väljaselgitamiseni.

 (2) Kui hooldust vajaval isikul on seadusjärgne ülalpidaja, on vallavalitsusel õigus temalt sisse nõuda valla poolt tasutud hoolekandekulud ulatuses, millest nad ei ole ülalpidamiskohustuse täitmisel kohtumääruse alusel vabastatud.

 (3) Kui hooldust vajaval isikul ei ole rahalisi vahendeid enda ülalpidamiskulude katmiseks, kuid tal on vara, mida on võimalik võõrandada või anda kasutusse ülalpidamiseks vajalike rahaliste vahendite saamiseks, võib ametiasutus tasuda hoolekandekulud osas, milleks isikul endal hetkel rahalised vahendid puuduvad, kuni vara võõrandamiseni või kasutusse andmiseni.

 (4) Vallavalitsusel on käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul õigus nõuda tehtud hoolekandekulude hüvitamist vara võõrandamisest või kasutusse andmisest saadud raha arvel.

§ 8.  Valla eelarvest hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamine

 (1) Vallavalitsus lõpetab hoolekandeteenuse eest tasumise, kui:
 1) hoolekandeteenust vajav isik või tema ülalpidamiskohustuslased keelduvad põhjendamatult tasumast nende kanda jäävat osa ülalpidamiskulust;
 2) hoolekandeasutus lõpetab hoolekandeteenust vajava isikuga lepingu;
 3) hoolekandeteenuse eest on võimalik tasuda ülalpidamiskohustuslasel;
 4) hoolekandeteenust vajav isik sureb.

 (2) Hoolekandeasutus on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust, kui hoolekandeteenust vajav isik või ülalpidamiskohuslane on jätnud hoolekandeteenuse eest tasumata või hoolekandeteenust vajav isik lahkub hoolekandeasutusest.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud juhul teeb vallavalitsus hoolekandeteenuse rahastamise lõpetamise otsuse, kuid jätkab hoolekandeteenuse eest tasumist esitatud arvete alusel ja nõuab hoolekandeteenuse eest tasumisega tekkinud kulud sisse hoolekandeteenust vajavalt isikult või tema ülalpidamiskohuslaselt.

§ 9.  Hoolekandeteenuse rahastamisest keeldumine

 (1) Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui:
 1) hooldust vajava isiku ülalpidamiskohustuslased, keda kohus ei ole vabastanud ülalpidamiskohustuse täitmisest või kelle ülalpidamiskohustuse ulatust ei ole kohus vähendanud, ei osale hoolekandeteenuse kulu katmisel;
 2) hooldust vajava isiku toimetulekut on võimalik tagada teisi sotsiaalteenuseid (koduteenuste osutamine, eluaseme kohandamine, hooldaja määramine jms) osutades;
 3) hooldust on võimalik tagada ülalpidamiskohustuslase poolt;
 4) hoolekandeteenust vajav isik või ülalpidamiskohustuslased jätavad ametiasutusele täiendavalt nõutud dokumendid esitamata;
 5) isikul on vara, kuid ta keeldub seda võõrandamast või kasutusse andmast, et tasuda enda ülalpidamiskulud;
 6) valitud hoolekandeasutuse teenuse hind on liiga kõrge, s.t ületab Eesti keskmist hoolekandeasutuse teenuse hinda.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 5 sätestatud juhul jätab vallavalitsus taotluse rahuldamata, kuid jätkab hoolekandeteenuse rahastamist esitatud arvete alusel ja nõuab hoolekandeteenuse osutamisega tekkinud kulud sisse hooldust vajavalt isikult või tema ülalpidamiskohuslaselt.

§ 10.  Määruse rakendamine

 (1) Käesoleva määruse jõustumise ajal kehtivad hoolekandeteenuse lepingud viia määrusega kooskõlla hiljemalt 31.detsember 2015. a.

 (2) Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 22.04.2013.a määruse nr 6 „Sotsiaaltoetuste maksmise kord Sonda vallas“ § 3 lõike 2 punkt 4 ja § 20.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Veiko Erm
Volikogu esimees

Lisa Taotluse vorm