ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2015, 39

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 14.05.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 222 lõigete 5 ja 6 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus kehtestab toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad Sonda vallas.

 (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
 1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme kohta, ja lisaks 15m2 perekonna kohta või;
 2) normpinnana eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem;
 3) eluruumis üksi elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.

§ 2.  Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad on järgmised:
 1) üür kuni 2 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 4 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 4 eurot eluruumi normpinna ühe ruutmeetri kohta kuus;
 4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus - kaugküttega eluruumis kuni 4 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus või mittekaugküttega (ahi-, gaasi- ja elektriküttega) eluruumis kuni 4 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
 5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 7 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 6) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 5 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 7) elektrienergia (sh võrguteenuse tasu, elektriaktsiis, taastuvenergiatasu jms) tarbimisega seotud kulu kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 8) majapidamisgaasi maksumus kuni 12 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 5 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.
 9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,20 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
 10) hoonekindlustuse kulud kuni 0,50 eurot ühe ruutmeetri kohta kuus;
 11) olmejäätmete veotasu kuni 5 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 2 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete alusel.

 (2) Juhul, kui kütte ostmise kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

 (3) Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 14. jaanuari 2013. a määrus nr 1 “Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“.

 (4) Määrus jõustub 01. juunil 2015.a.

Veiko Erm
Volikogu esimees