Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Käina Raamatukogu põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2015, 40

Käina Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 21.05.2015 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34, rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ja § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käina Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav rahvaraamatukogu.

  (2) Raamatukogu on Käina Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Raamatukogul on Käina valla eelarve koosseisus oma alaeelarve.

  (4) Raamatukogu asukoht on Hiiu mnt 28, Käina vald, 92101, Hiiu maakond.

  (5) Raamatukogu teeninduspiirkond on Käina valla (edaspidi vald) haldusterritoorium.

  (6) Raamatukogu struktuuris on välisteeninduspunkt Männamaal.

  (7) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Käina Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, samuti käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Raamatukogu eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Tegevuse eesmärgi täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab tasuta põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja arvuti kasutamise võimaldamine vastavalt "Avaliku teabe seadusele") valla elanikele ning teistele soovijatele vastavalt "Rahvaraamatukogu seadusele", raamatukogu kasutamise eeskirjale ja teistele õigusaktidele;
  2) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, printimine jms);
  3) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud kasutajale kättesaadavaks;
  4) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudest puuduvad teavikud teistest raamatukogudest;
  5) peab arvet kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
  6) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
  7) koostab, täiendab ja parandab kogude andmebaasi;
  8) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi ja näitusi;
  9) korraldab teeninduspunkti tegevust piirkonna elanikele;
  10) teeb koostööd teiste raamatukogudega.

§ 3.   Struktuur ja töökorraldus

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus. Põhiteenused on tasuta.

  (3) Eriteenused on tasulised. Tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

  (5) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

  (6) Raamatukogu lugejatele võidakse kohaldada "Rahvaraamatukogu seaduse" § 17 sätestatud vastutust.

  (7) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (8) Töökorraldus raamatukogus määratakse kindlaks kultuuriministri määrusega kinnitatud
töökorralduse juhendiga.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kellega sõlmib konkursikomisjoni ettepanekul töölepingu vallavanem.

  (2) Direktor:
  1) korraldab ja kavandab raamatukogu tööd;
  2) tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise ja kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  3) tegutseb raamatukogu nimel ilma erivolituseta, esindab raamatukogu riigi- ja omavalitsusorganites, teistes ettevõtetes, organisatsioonides ning suhetes elanikkonnaga oma pädevuse piirides;
  4) esitab raamatukogu alaeelarve taotluse;
  5) korraldab raamatukogu kogude arvestust ja analüüsi ning aruandluse koostamist ja esitamist;
  6) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu ning kinnitab ametijuhendi raamatukogu töötajaga;
  7) esitab vallavalitsusele ettepaneku eriteenuse eest võetava tasu suuruse kehtestamise kohta;
  8) korraldab raamatukogu majandamist alaeelarve piires;
  9) organiseerib põhikogu inventuuri iga kümne aasta järel.

  (3) Direktoril on õigus:
  1) saada vallavalitsuselt raamatukogu tööks vajalikku informatsiooni;
  2) tegelda erialase ja üldkultuurilise enesetäiendamisega, osaleda vajalikul täiendkoolitusel raamatukogu alaeelarves täiendkoolituseks kinnitatud vahendite piires.

§ 5.   Varad ja vahendid

  (1) Raamatukogu vara moodustavad raamatukogu põhi- ja väikevahendid ning muu vara, mis raamatukogu on saanud teistelt isikutelt.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) vallaeelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) tasuliste teenuste osutamistest;
  4) annetustest ja toetustest.

  (3) Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa direktori otsuse alusel.

§ 6.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktides ettenähtud korras.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Haldusjärelevalvet raamatukogu võrgu üle teostab Kultuuriministeerium

  (4) Raamatukogu valduses oleva vara (va § 5 lõike 3 nimetatud vara) valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Käina vallavara valitsemise korrale.

§ 7.   Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine

  Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine toimub vallavolikogu otsuse alusel seaduses sätestatud korras.

§ 8.   Raamatukogu põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

§ 9.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Käina Vallavolikogu 25. veebruari 2005 määrus nr 36 „Käina Raamatukogu põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Üllar Padari
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json